งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การนำเสนอผล มิติรายได้ – ในเขต – นอกเขต มิติค่าใช้จ่าย – ในเขต – นอกเขต ตัวชี้วั ด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การนำเสนอผล มิติรายได้ – ในเขต – นอกเขต มิติค่าใช้จ่าย – ในเขต – นอกเขต ตัวชี้วั ด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 การนำเสนอผล มิติรายได้ – ในเขต – นอกเขต มิติค่าใช้จ่าย – ในเขต – นอกเขต ตัวชี้วั ด

4 ตัวชี้วัด (Indicators)  สัดส่วนคนจน (Poverty Ratio, Headcount Index)  ช่องว่างความยากจน (Poverty gap Index)  ความรุนแรงของปัญหาความยากจน (Severity Index)  สัมประสิทธิ์ความไม่เสมอภาค (GINI Coefficient)  รายได้ / ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย (Mean Income / Consumption)  ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard error) ของแต่ละตัวชี้วัด

5 แผนที่ความยากจน ด้าน รายได้ ในเขตชนบท จังหวัด หนองบัวลำภู อำเภอ สัดส่วนคนจน ช่องว่าง ความรุนแรง ร้อยละ SE เมือง 49.92.6 17.5 8.1 นากลาง 56.73.0 19.3 8.7 โนนสัง 40.03.0 12.4 5.4 ศรีบุญเรือง 50.42.7 17.6 8.2 สุวรรณคูหา 53.32.5 19.5 9.7 นาวัง 53.92.7 19.9 9.8

6 ระดับความยากจน เขตเมือง ระดับ 10 - 3 ระดับ 23 - 5 ระดับ 35 - 10 ระดับ 410 - 15 ระดับ 5> 15 เขตชนบท ระดับ 10 - 5 ระดับ 25 - 10 ระดับ 310 - 20 ระดับ 420 - 35 ระดับ 5> 35

7 แผนที่ความยากจน ด้านรายได้ ในเขตชนบท จังหวัด หนองบัวลำภู อำเภอ สัดส่วนคนจน ช่องว่าง ความรุนแรง ร้อยละ SE เมือง 49.92.6 17.5 8.1 นากลาง 56.73.0 19.3 8.7 โนนสัง 40.03.0 12.4 5.4 ศรีบุญเรือง 50.42.7 17.6 8.2 สุวรรณคูหา 53.32.5 19.5 9.7 นาวัง 53.92.7 19.9 9.8 สูง ที่สุด ต่ำ ที่สุด

8 การพิจารณาอันดับความ ยากจน สัดส่วนคนจน S.E. เมือง 49.92.6 นากลาง 56.7 3.0 โนนสัง 40.0 3.0 ศรีบุญเรือง 50.4 2.7 สุวรรณคูหา 53.32.5 นาวัง 53.9 2.7 47.352.5 53.759.7 37.043.0 47.753.1 50.855.8 51.256.6 1 3 1 S.E. - S.E. + 2

9 การพิจารณาอันดับความ ยากจน สัดส่วนคนจน S.E. เมือง 49.9 2.6 นากลาง 56.73.0 โนนสัง 40.03.0 ศรีบุญเรือง 50.42.7 สุวรรณคูหา 53.32.5 นาวัง 53.9 2.7 S.E. - S.E. + 47.352.5 53.759.7 37.043.0 47.753.1 50.855.8 51.256.6 6 1 15. 0 25. 0 55.0 2


ดาวน์โหลด ppt การนำเสนอผล มิติรายได้ – ในเขต – นอกเขต มิติค่าใช้จ่าย – ในเขต – นอกเขต ตัวชี้วั ด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google