งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การกำหนดเลขประจำตัวประชาชน ประเภทที่ 6 และประเภทที่ 8 ของชนกลุ่มน้อย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การกำหนดเลขประจำตัวประชาชน ประเภทที่ 6 และประเภทที่ 8 ของชนกลุ่มน้อย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การกำหนดเลขประจำตัวประชาชน ประเภทที่ 6 และประเภทที่ 8 ของชนกลุ่มน้อย
การกำหนดเลขประจำตัวประชาชน ประเภทที่ 6 และประเภทที่ 8 ของชนกลุ่มน้อย

2 บุคคลบนพื้นที่สูง ยังไม่ได้สัญชาติไทย XXXX-50XXX- XX-X ต่างด้าวมีใบสำคัญประจำตัวฯ XXXX- XXXXX-XX-X ได้สัญชาติตามระเบียบฯ XXXX-84XXX-XX-X ได้สัญชาติไทยตาม ม.7 ทวิ XXXX-76XXX-XX-X อดีตทหารจีนคณะชาติ ยังไม่ได้สัญชาติไทย XXXX-51 XXX- XX-X ต่างด้าวมีใบสำคัญประจำตัวฯ 8-XXXX- XXXXX-XX-X ได้สัญชาติไทยตาม ม.7 ทวิ XXXX-87 XXX-XX-X จีนฮ่ออพยพพลเรือน ยังไม่ได้สัญชาติไทย XXXX-52XXX- XX-X ต่างด้าวมีใบสำคัญประจำตัวฯ 8-XXXX- XXXXX-XX-X ได้สัญชาติไทยตาม ม.7 ทวิ XXXX-86XXX-XX-X

3 จีนฮ่ออิสระ ยังไม่ได้สัญชาติไทย XXXX-53XXX- XX-X ต่างด้าวมีใบสำคัญประจำตัวฯ 8-XXXX-XXXXX-XX-X ได้สัญชาติไทยตาม ม.7 ทวิ XXXX-77XXX-XX-X ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่า ยังไม่ได้สัญชาติไทย XXXX-54XXX- XX-X ต่างด้าวมีใบสำคัญประจำตัวฯ 8-XXXX-XXXXX-XX-X ได้สัญชาติไทยตาม ม.7 ทวิ XXXX-78XXX-XX-X ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่า(มีถิ่นที่อยู่ถาวร) ยังไม่ได้สัญชาติไทย XXXX-55XXX- XX-X ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากพม่า (อยู่กับนายจ้าง) ยังไม่ได้สัญชาติไทย XXXX-56XXX- XX-X ยังไม่มีนโยบายให้สัญชาติ

4 เวียดนามอพยพ ยังไม่ได้สัญชาติไทย XXXX-57XXX- XX-X ต่างด้าวมีใบสำคัญประจำตัวฯ 8-XXXX-XXXXX-XX-X ได้สัญชาติไทยตาม ม.7 ทวิ XXXX-88XXX-XX-X ลาวอพยพ ยังไม่ได้สัญชาติไทย XXXX-58XXX- XX-X ยังไม่มีนโยบายให้สัญชาติ เวียดนามอพยพ ยังไม่ได้สัญชาติไทย XXXX-59XXX- XX-X ต่างด้าวมีใบสำคัญประจำตัวฯ 8-XXXX-XXXXX-XX-X ได้สัญชาติไทยตาม ม.7 ทวิ XXXX-79XXX-XX-X

5 อดีตโจรจีนคอมมิวนิสต์มลายา ยังไม่ได้สัญชาติไทย 6-XXXX-60XXX- XX-X ต่างด้าวมีใบสำคัญประจำตัวฯ 8-XXXX-XXXXX-XX-X ได้สัญชาติไทยตาม ม.7 ทวิ XXXX-82XXX-XX-X ไทยลื้อ ยังไม่ได้สัญชาติไทย XXXX-61XXX- XX-X ต่างด้าวมีใบสำคัญประจำตัวฯ 8-XXXX-XXXXX-XX-X ได้สัญชาติไทยตาม ม.7 ทวิ XXXX-85XXX-XX-X กลุ่มตองเหลือง ยังไม่ได้สัญชาติไทย XXXX-62XXX- XX-X ได้สัญชาติตามระเบียบฯ XXXX-84XXX-XX-X

6 ผู้อพยพเชื้อสายไทยจาก ยังไม่ได้สัญชาติไทย XXXX-63XXX- XX-X จังหวัด เกาะกงกัมพูชา ต่างด้าวมีใบสำคัญประจำตัวฯ 8-XXXX-XXXXX-XX-X ได้สัญชาติไทยตาม ม.7 ทวิ XXXX-63XXX-XX-X ผู้หลบหนีเชื้อสายไทย จาก ยังไม่ได้สัญชาติไทย XXXX-64XXX- XX-X จังหวัด เกาะกงกัมพูชา ต่างด้าวมีใบสำคัญประจำตัวฯ 8-XXXX-XXXXX-XX-X ได้สัญชาติไทยตาม ม.7 ทวิ XXXX-63XXX-XX-X ผู้หลบหนีเข้าเมืองจากกัมพูชา ยังไม่ได้สัญชาติไทย XXXX-65XXX- XX-X ยังไม่มีนโยบายให้สัญชาติ

7 ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย (เข้ามาก่อน 9 มี. ค. 2519)
ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย (เข้ามาก่อน 9 มี.ค.2519) ยังไม่ได้สัญชาติไทย XXXX-66XXX- XX-X ต่างด้าวมีใบสำคัญประจำตัวฯ 8-XXXX-XXXXX-XX-X ผู้พลัดถิ่นสัญชาติพม่าเชื้อสายไทย (เข้ามาหลัง 9 มี.ค. 2519) ยังไม่ได้สัญชาติไทย XXXX-67XXX- XX-X ต่างด้าวมีใบสำคัญประจำตัวฯ XXXX-XXXXX-XX-X ชุมชนบนพื้นที่สูง ยังไม่ได้สัญชาติไทย XXXX-71XXX- XX-X (ชาวเขา 9 เผ่า) ได้สัญชาติไทยตามระเบียบ XXXX-84XXX-XX-X ต่างด้าวมีใบสำคัญประจำตัวฯ 8-XXXX-XXXXX-XX-X ได้สัญชาติไทยตาม ม.7 ทวิ XXXX-76XXX-XX-X

8 ชุมชนบนพื้นที่สูง ยังไม่ได้สัญชาติไทย XXXX-72XXX- XX-X (ไม่ใช่ชาวเขา 9 เผ่า) ต่างด้าวมีใบสำคัญประจำตัวฯ 8-XXXX-XXXXX-XX-X ได้สัญชาติไทยตาม ม.7 ทวิ XXXX-76XXX-XX-X ลาวภูเขา ยังไม่ได้สัญชาติไทย XXXX-XXXXX- XX-X ต่างด้าวมีใบสำคัญประจำตัวฯ XXXX-XXXXX-XX-X

9 บุคคลผู้ไม่มีสถานะทางทะเบียน ยังไม่ได้สัญชาติไทย 0-XXXX-89XXX- XX-X
แรงงาน 3 สัญชาติ (พม่า ลาว กัมพูชา) ยังไม่ได้สัญชาติไทย XXXX-XXXX- XX-X ได้สัญชาติไทยตาม พ.ร.บ.สัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 มาตรา 23 ยังไม่ได้สัญชาติไทย ชนกลุ่มน้อยทุกกลุ่ม ต่างด้าวมีใบฯ และไม่มีเลขประจำตัว ได้สัญชาติไทยตาม มาตรา XXXX-73XXX-XX-X

10 การแจ้งเกิดบุตร ประเภทที่ 8 + ประเภทที่ 6,0,00,ไม่มีหลักฐาน บุตรประเภทที่ 7 ประเภทที่ 6 + ประเภทที่ 6,0,00,ไม่มีหลักฐาน บุตรประเภทที่ 7 ประเภทที่ 0 + ประเภทที่ 0,00, ไม่มีหลักฐาน บุตรประเภทที่ 0 ประเภทที่ 00 + ประเภทที่ 00, ไม่มีหลักฐาน บุตรประเภทที่ (อยู่ระหว่างการผ่อนผัน) ประเภทที่ 00 + ประเภทที่ บุตรประเภทที่ (สิ้นสุดการผ่อนผัน) ไม่มีหลักฐาน + ไม่มีหลักฐาน บุตรประเภทที่ 0


ดาวน์โหลด ppt การกำหนดเลขประจำตัวประชาชน ประเภทที่ 6 และประเภทที่ 8 ของชนกลุ่มน้อย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google