งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัดนครพนม ไตรมาส 2/2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัดนครพนม ไตรมาส 2/2557"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัดนครพนม ไตรมาส 2/2557
ภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัดนครพนม ไตรมาส 2/2557 โดย.. สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม

2 เศรษฐกิจจังหวัดนครพนม ไตรมาส 2/2557
เครื่องชี้เศรษฐกิจ หน่วย ปี 2557 ไตรมาส 2 ภาวะเศรษฐกิจจังหวัดนครพนม %yoy 22.1 ด้านอุปทาน (Supply Side) 27.5 ด้านอุปสงค์ (Demand Side) 16.4 หมายเหตุ : 1. ประมาณการเศรษฐกิจโดยใช้แบบจำลองทางเศรษฐกิจของกรมบัญชีกลาง 2. เปรียบเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน

3 เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านอุปทาน
(Supply Side) หน่วย ปี 2557 ไตรมาส 2 เศรษฐกิจด้านอุปทาน (Supply Side) - การผลิต %yoy 27.5 ดัชนีผลผลิตภาคเกษตรกรรม -50.3 ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม 7.1 ดัชนีผลผลิตภาคบริการ 33.4

4 เครื่องชี้เศรษฐกิจด้านการใช้จ่าย
(Demand Side) หน่วย ปี 2557 ไตรมาส 2 เศรษฐกิจด้านอุปสงค์ (Demand Side) %yoy 16.4 ดัชนีการบริโภคภาคเอกชน 36.8 ดัชนีการลงทุนภาคเอกชน -1.8 ดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐ -22.7

5 หน่วย : ล้านบาท

6 มูลค่าการค้าชายแดน นำเข้า - ส่งออก ปี 2557
เดือน หนองคาย มุกดาหาร นครพนม นำเข้า ส่งออก มกราคม 157.05 5,240.01 2,483.88 3,047.78 2,694.85 3,458.09 กุมภาพันธ์ 172.30 4,865.67 2,578.52 3,344.11 2,097.67 3,326.54 มีนาคม 294.62 5,189.26 2,210.79 3,489.49 2,879.02 4,610.05 เมษายน 206.23 4,620.91 2,076.20 2,376.79 3,414.01 2,814.55 พฤษภาคม 221.94 5,254.08 2,187.03 3,557.69 4,299.48 2,727.81 มิถุนายน 249.59 5,072.68 2,297.20 3,164.62 4,397.55 2,867.44 รวม 1,301.72 30,242.59 13,833.62 18,980.48 19,782.57 19,804.47 มูลค่ารวม นำเข้า - ส่งออก 31,544.31 32,814.10 39,587.05

7

8 http://klang.cgd.go.th/npa/ ขอขอบคุณ -ทุกหน่วยงานที่สนับสนุนข้อมูล-
สามารถ Download ข้อมูล PowerPoint ได้ที่ Website สำนักงานคลังจังหวัดนครพนม


ดาวน์โหลด ppt ภาพรวมเศรษฐกิจจังหวัดนครพนม ไตรมาส 2/2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google