งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สระบุรี. ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน ( ระดับกลุ่มภารกิจ 4 ข้อ ) รอประกาศผลสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ภายใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สระบุรี. ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน ( ระดับกลุ่มภารกิจ 4 ข้อ ) รอประกาศผลสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ภายใน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สระบุรี

2 ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน ( ระดับกลุ่มภารกิจ 4 ข้อ ) รอประกาศผลสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ภายใน เดือน กันยายน 2552

3 ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละของสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน ( เกณฑ์ มาตรฐานกรมฯ 8 ข้อ ) รอประกาศผลสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ภายใน เดือน กันยายน 2552

4 ตัวชี้วัดที่ 3.3 ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของปริมาณธุรกิจของ สหกรณ์ เป้าหมายรวม 7,544,996,952.48 บาท สหกรณ์ภาค เกษตร ผล 4,162,397,606 บาท 55.16 % 2,07 0 3,77 9 สหกรณ์นอกภาค เกษตร 3,76 5 2,09 1 สหกรณ์นอกภาค เกษตร

5 ตัวชี้วัดที่ 3.4 ร้อยละสหกรณ์ที่สามารถประชุมใหญ่ได้ ภายใน 150 วันนับจากวันสิ้นปีทางบัญชี สหกรณ์ 32 สหกรณ์ 66 สหกรณ์

6


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานสหกรณ์จังหวัด สระบุรี. ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์ มาตรฐาน ( ระดับกลุ่มภารกิจ 4 ข้อ ) รอประกาศผลสหกรณ์ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ภายใน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google