งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การจัดส่งรายงานผู้ป่วยประกันสังคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การจัดส่งรายงานผู้ป่วยประกันสังคม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การจัดส่งรายงานผู้ป่วยประกันสังคม

2 ประกอบด้วย รายงานผู้ป่วยประกันสังคม
แบบรายงานค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก สิทธิประกันสังคม โดยแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่าย เช่น ค่ายา/เวชภัณฑ์ ค่าชันสูตร ค่าหัตถการ เป็นต้น

3 หลักเกณฑ์ ส่งภายในวันที่ 20 ของเดือนถัดไป
จะต้องเป็นผู้ประกันตนที่เลือกสถานพยาบาลโรงพยาบาลตรังเท่านั้น บัตรประกันสังคมต้องไม่หมดอายุ(ตรวจสอบสิทธิก่อนให้บริการ) ค่าใช้จ่ายต้องเป็นค่ารักษาที่เจ็บป่วยเท่านั้น กรณีส่งเสริมป้องกันโรค, ตรวจสุขภาพ ,ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก, วางแผนครอบครัว , ฝากครรภ์,คลอด ,ตรวจหลังคลอด , ทันตกรรม (ถอนฟัน,อุดฟัน,ขูดหินปูน,ฟันปลอม),ฉีดวัคซีนป้องกันโรค ยกเว้น บาดทะยัก พิษสุนัขบ้า ไม่สามารถเรียกเก็บได้ รพ.ตรัง จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามค่ารักษาจริง บวก ค่าบริหารจัดการ15%

4 แบบรายงานประกันสังคม
มีรายละเอียด ดังนี้ ประจำเดือน ชื่อสถานพยาบาล จำนวนผู้ป่วยนอก ครั้ง จำนวนเงิน บาท ลงชื่อผู้รายงาน วันเดือนปีที่รายงาน

5 แบบรายงานค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก
ชื่อสถานพยาบาล ช่วงวันที่รายงาน ขอรับรองว่า ค่ารักษาพยาบาลถูกต้องตามที่เรียกเก็บ ลงชื่อ หัวหน้าสถานพยาบาลที่ให้รักษา วันที่ ลำดับที่ ว/ด/ป ที่ให้บริการ เวลาที่ให้บริการ HN เลขที่บัตร สถานพยาบาลหลัก ชื่อ-สกุล อาชีพ เพศ อายุ การวินิจฉัยโรค(ICD10) ค่าชันสูตร(LAB) ค่าผ่าตัดหัตถการ ค่ายา/ เวชภัณฑ์ รวมเป็นเงิน


ดาวน์โหลด ppt การจัดส่งรายงานผู้ป่วยประกันสังคม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google