งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักบริหารการจัดสรรกองทุน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักบริหารการจัดสรรกองทุน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักบริหารการจัดสรรกองทุน
P Refer เสนอในการประชุมชี้แจงเขตเรื่องแนวทางการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2556 วันที่ 23 สิงหาคม 2555 สำนักบริหารการจัดสรรกองทุน

2 กรอบแนวทางบริหารงบ งบเหมาจ่ายรายหัวประเภทบริการกรณีเฉพาะ จำนวน บาท : ประชากร (ผู้มีสิทธิ) แบ่งเป็นประเภทบริการย่อย 3 รายการ ได้แก่ 1. ค่าใช้จ่ายสูง (HC) 2. อุบัติเหตุ เจ็บป่วยฉุกเฉิน (AE) 3. การบริหารจัดการโรคเฉพาะและกรณีเฉพาะ (DMI)

3 ปี 2555 ปี 2556 ผลต่าง ปี 56 กับปี 55 รวมงบ
ประเภทบริการ ปี 2555 ปี 2556 ผลต่าง ปี 56 กับปี 55 1. บริการผู้ป่วยนอกทั่วไป 985.78 983.49 -2.29 2. บริการผู้ป่วยในทั่วไป 972.17 975.85 3.68 3. เพิ่มสำหรับหน่วยบริการที่มีต้นทุนคงที่ สูง 60.99 4. HC/AE/DMI/ยาจำเป็นฯ 250.49 262.10 11.61 5. บริการสร้างเสริมป้องกัน (P&P) 313.70 6. บริการทันตกรรมประดิษฐ์ 4.09 ปี 56 ยุบรวมในรายการ ที่ 4 7. บริการฟื้นฟูสมรรถภาพด้านการแพทย์ 13.07 12.88 -0.19 8. บริการแพทย์แผนไทย 7.20 9. งบค่าเสื่อม 141.50 128.69 -12.81 10. งบส่งเสริมคุณภาพผลงานบริการ 4.76 11. เงินช่วยเหลือเบื้องต้นตามมาตรา 41 1.10 5.19 12. เงินช่วยเหลือเบื้องต้นผู้ให้บริการ 0.75 รวมงบ 2,755.60

4 OP Refer 56 การบริการผู้ป่วยนอกรับส่งต่อเฉพาะข้ามจังหวัด จ่ายแบบร่วม จ่ายกับหน่วยบริการประจำ โดยหน่วยบริการประจำจ่ายส่วน ที่ไม่เกินเพดานต่อครั้งบริการที่ สปสช.กำหนด และให้ สปสช.ทำหน้าที่ในการหักชำระบัญชีระหว่างกัน (Clearing house) แทนหน่วยบริการประจำ โดย 1) หน่วยบริการประจำตามจ่ายตามจริงไม่เกิน 1,600 บาท / visit 2) ส่วนเกินเพดานที่กำหนด สปสช.ร่วมจ่ายจากกองทุน Central reimbursement 3) สปสช.ทำหน้าที่ในการหักชำระบัญชีระหว่างกัน (Clearing house) แทนหน่วยบริการประจำ 4) สปสช.ทำหน้าที่รับข้อมูล ประมวลผลข้อมูลและออก รายงาน statement

5 เหตุผลความจำเป็น เพื่อปกป้องผู้ป่วยให้ได้รับบริการตามความจำเป็น
เพื่อปกป้องหน่วยบริการประจำ โดยการทำ Risk sharing เมื่อถูกเรียกเก็บในราคาที่สูงมาก เพื่อกำกับติดตามการเรียกเก็บจากหน่วยบริการรับส่งต่อ ลดการเรียกเก็บซ้ำซ้อนกับกรณีส่วนกลางจ่าย สปสช.เป็นผู้ชำระบัญชีแทน CUP/จังหวัดทั่วประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกแก่กองทุนจังหวัดและหน่วยบริการที่รักษา

6 เปรียบเทียบการบริหารงบ OP Refer ปี 55-56
ลำ ดับ รายละเอียด ปี 2555 ปี 2556 1 งบประมาณ บริการผู้ป่วยนอกทั่วไป (OP Cap) บริการกรณีเฉพาะ (HC/AE/DMI) 2 การบริหารงบ กองทุนระดับเขต / จังหวัด กองทุนกลางระดับประเทศ (Central reimbursement) 3 การจ่ายชดเชย 1) ค่าใช้จ่าย ≤1,600 บาท ใช้เงินเหมาจ่ายรายหัวกรณีผู้ป่วยนอกทั่วไป ( OP Cap) โดย สปสช. หักจาก CUP/จังหวัด 2) ส่วนเกินจาก 1) ใช้เงิน OP Refer ของ CUP/จังหวัด ที่กันไว้บริหารที่ส่วนกลาง 1) เช่นเดียวกับปี 55 2) ส่วนเกินจาก 1) ใช้เงินกองทุนกลางระดับประเทศ

7 เปรียบเทียบการบริหารงบ OP Refer ปี 55-56
ลำ ดับ รายละเอียด ปี 2555 ปี 2556 4 รายการที่กำหนดราคากลาง มี 171 รายการ เช่นเดียวกับปี 55 5 การชำระบัญชี (Clearing house) สปสช.หักชำระบัญชีระหว่างกันแทน CUP/จังหวัด


ดาวน์โหลด ppt สำนักบริหารการจัดสรรกองทุน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google