งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนางานประจำสู่การวิจัย Routine to Research : R2R

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนางานประจำสู่การวิจัย Routine to Research : R2R"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนางานประจำสู่การวิจัย Routine to Research : R2R
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข

2 ข้อตกลงเบื้องต้น 1 2 ธันวาคม 53
ข้อตกลงเบื้องต้น ครั้งที่ วัน เดือน ปี กิจกรรม การบ้าน 1 2 ธันวาคม 53 ทำทวนหลักการวิจัย และรูปแบบ R2R กำหนดหัวข้อ กรอบแนวคิดการวิจัยที่ศึกษา เขียนบทที่1 บทนำ เขียนบทที่ 2 ทบทวนงานวิจัยและ ข้อมูลสนับสนุน รวบรวม DATA 2 มกราคม 54 วิเคราะห์ DATA ออกแบบเครื่องมือ หรือศึกษาสถิติที่ใช้ในการวิจัย จัดทำเครื่องมือ วิเคราะห์ DATA ด้วยสถิติที่เลือก เขียนบทที่ 3-4 3 กุมภาพันธ์ 54 วิภาคผลการวิเคราะห์ที่ได้ แนวทาง สรุปผลการวิจัย เขียนบทที่ 5 ทำ Power point นำเสนอ 4 มีนาคม 54 นำเสนอและวิภาคผลการวิจัย

3 Routine to Research : R2R
Routine to Research : R2R การนำงานประจำมาทำเป็นวิจัย การนำปัญหาในงานมาหาวิธีการแก้ไข การนำข้อมูลในงานประจำมาวิเคราะห์-สังเคราะห์เพื่อให้ได้สารสนเทศ การนำงานประจำมาทำเป็นผลงานวิชาการ

4 ขอบเขตของรอบแรก หัวข้อวิจัย ความสำคัญและที่มาของปัญหา
ขอบเขตของรอบแรก หัวข้อวิจัย ความสำคัญและที่มาของปัญหา วัตถุประสงค์การวิจัย ขอบเขตการวิจัย คำนิยามศัพท์เฉพาะ ประโยชน์ที่จะได้รับ

5 หัวข้อวิจัย R2R # 1 การติดตามการเปลี่ยนสถานะจากผู้ที่เสี่ยงป่วยด้วยโรคเรื้อรังเป็นผู้ป่วยโรคเรื้อรังระยะ 5 ปี ในเขต พื้นที่ สปสช. เขต5 ราชบุรี ข้อมูล 1. ประชากรในแต่ละปี แยกเพศ อายุ ที่อยู่ 2. หน่วยบริการที่เข้ารับการรักษา โรคที่วินิจฉัย(เบาหวาน ความดัน เส้นเลือดในสมองแตก อ้วนลงพุง) วันเดือนปี ที่เข้ารักษา จำนวนครั้งการรักษา สิทธิการรักษา (บัตรทอง ข้าราชการ ประกันสังคม ไม่มีสิทธิ)

6 การดำเนินงานกองทุนสุขภาพท้องถิ่น ปี 2553
หัวข้อวิจัย R2R # 2 การดำเนินงานกองทุนสุขภาพท้องถิ่น ปี 2553 ข้อมูล ชื่อโครงการ ประเภทโครงการมี 4 ประเภท งบประมาณที่ใช้ในแต่ละโครงการ ชื่อกองทุน อบต. เทศบาล จำแนก อำเภอ จังหวัด

7 การเข้าถึงตัวยารักษาโรคมะเร็ง
หัวข้อวิจัย R2R # 3 การเข้าถึงตัวยารักษาโรคมะเร็ง มีข้อมูล ตัวยารักษามะเร็งที่ถูกกำหนดให้ใช้ ชื่อผู้ป่วย วันเดือนปี ที่รักษา หน่วยบริการที่ให้บริการ

8 ความสำเร็จของการบริหารกองทุนโรคไต
หัวข้อวิจัย R2R # 4 ความสำเร็จของการบริหารกองทุนโรคไต มีข้อมูล ชื่อหน่วยบริการ จำนวนงบประมาณที่ชดเชย จำนวนครั้งการรักษา ประเภทการรักษา(ล้างไตผ่านหน้าท้อง / ผ่านเครื่อง/เปลี่ยนไต) จำนวนผู้ให้บริการ คุณสมบัติผู้ให้บริการ ระยะเวลาการยืดอายุของผู้ป่วย จำนวนผู้ป่วย ตาย หาย

9 การสนับสนุนผู้พิการ ปี 2553
หัวข้อวิจัย R2R # 5 การสนับสนุนผู้พิการ ปี 2553 มข้อมูล การให้บริการฟื้นฟู การจ่ายอุปกรณ์ช่วยผู้พิการ จำนวนผู้ป่วย จำนวนหน่วยบริการตามพื้นที่ จำนวนงบประมาณที่ใช้

10 การบริหารงบเหมาจ่ายรายหัว
หัวข้อวิจัย R2R # 6 การบริหารงบเหมาจ่ายรายหัว ข้อมูล งบประมาณจำแนกโครงการ/กองทุน หน่วยบริการที่ได้รับงบประมาณจำแนกจังหวัด

11 ผลการดำเนินงานกองทุนแพทย์แผนไทย ปี 2553
หัวข้อวิจัย R2R # 7 ผลการดำเนินงานกองทุนแพทย์แผนไทย ปี 2553 ข้อมูล กิจกรรม (นวด ประคบ อบสมุนไพร ดูแลมารดาหลังคลอด) หน่วยบริการที่ให้บริการ จำนวนคน/ครั้งการให้บริการ งบประมาณชดเชยแยกหน่วยบริการ ประเภทบุคลากรที่ให้บริการ (มีใบประกอบโรคศิลป์ ผู้ช่วยที่ได้มาตรฐาน ผู้ช่วยไม่ผ่านมาตรฐาน)

12 ปัจจัยที่มีผลต่อการดื้อยาของการรักษาโรคเอดส์
หัวข้อวิจัย R2R # 8 ปัจจัยที่มีผลต่อการดื้อยาของการรักษาโรคเอดส์ ข้อมูล สูตรยารักษา จำนวนผู้ป่วย เพศ อายุ อาชีพ สาเหตุการติดเชื้อ การรักษาต่อเนื่อง โรคร่วม/ฉวยโอกาส

13 ข้อมูล หน่วยบริการที่รับงบประมาณ จำนวนงบประมาณ ชื่อโครงการที่จัดสรร
หัวข้อวิจัย R2R # 9 ความสำเร็จของการบริหารกองทุนงบชดเชยค่าเสื่อม ข้อมูล หน่วยบริการที่รับงบประมาณ จำนวนงบประมาณ ชื่อโครงการที่จัดสรร

14 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม
กรอบความคิดวิจัย ขอบเขตการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม

15 ผลการใช้งบประมาณ - เงินงบประมาณ - เงินรายได้ - เงินกองทุน - เงินบริจาค
Conceptual Framework ตัวแปรต้น ตัวแปรตาม ผู้ป่วย - เพศ - อายุ - อาชีพ ขนาดโรงพยาบาล ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ ผลการใช้งบประมาณ - เงินงบประมาณ - เงินรายได้ - เงินกองทุน - เงินบริจาค

16 คำถาม ????

17 Thank You ! ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนางานประจำสู่การวิจัย Routine to Research : R2R

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google