งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ
ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 17 ตุลาคม 2556

2 สรุปสาระสำคัญ ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน (ข) (2) ข้อ 5 หมวด 1 แห่งประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ลงวันที่ 3 เมษายน 2556 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน (ข) การรักษาโรคมะเร็งให้จ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็น รายละเอียดตามที่กฎหมายกำหนด

3 สรุปสาระสำคัญ 1) การรักษาโรคมะเร็ง 10 ชนิด จ่ายค่ารักษาพยาบาลตามอัตราที่กำหนดแนบท้ายประกาศ 2) การรักษาโรคมะเร็งชนิดอื่น ให้จ่ายค่ารักษาพยาบาลจริงตามความจำเป็น แต่ไม่เกิน 50,000 บาทต่อรายต่อปี ข้อ 2 ให้ยกเลิกรายการและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค เฉพาะรายการตามข้อ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ ที่แนบท้ายประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ลงวันที่ 3 เมษายน 2556 ให้ใช้รายการตามข้อ แนบท้ายประกาศฉบับนี้แทน

4 สรุปสาระสำคัญ ข้อ 3 ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตาม ข้อ 5/1 ที่แนบท้ายประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2546 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 และประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน ลงวันที่ 3 เมษายน 2556 และให้ใช้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อ 5/1 แนบท้ายประกาศฉบับนี้แทน

5 สรุปสาระสำคัญ ข้อ 4 ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับรวมถึงผู้ประกันตนที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงานอยู่ก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ซึ่งยังคงรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยอยู่ก่อนวันที่ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ ข้อ 5 ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 เป็นต้นไป

6 สรุปสาระสำคัญ เอกสารแนบท้ายประกาศ
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามข้อ 5/1 แห่งประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน รายการและอัตราอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค แนวทางการรักษาโรคมะเร็ง และอัตราการจ่ายค่ารักษาพยาบาล

7 การนำไปปฏิบัติและสิ่งที่ต้องตรวจสอบ
แจ้งเพื่อทราบหลักเกณฑ์และอัตราสำหรับประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยอันมิใช่เนื่องจากการทำงาน

8 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ. ศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google