งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4)
สุคนธ์ชื่น ศรีงาม คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4)
การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม เป็นการฝึกในสถานประกอบการ/สถานการณ์จริง ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของรายวิชา ต้องได้รับความร่วมมือจากฝ่ายสถานประกอบการ ในการจัดกิจกรรม/กระบวนการ การดูแลการฝึก และการประเมินผลนักศึกษาเมื่อสิ้นสุดการฝึก

3 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4)(ต่อ)
มีผู้รับผิดชอบทั้ง 2 ฝ่าย การเรียกชื่อของแต่ละสถาบัน/สาขาวิชา อาจแตกต่างกัน เช่น ฝ่ายสถาบัน เรียก อาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึก อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึก ฯลฯ ฝ่ายสถานประกอบการ เรียก ผู้รับผิดชอบการฝึก พนักงานพี่เลี้ยง ผู้ควบคุมการฝึก ฯลฯ ใช้กระบวนการ/กิจกรรมในการสร้างผลการเรียนรู้

4 รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4) (ต่อ)
อธิบายถึงแผนการจัดการฝึกประสบการณ์ภาคสนาม ตั้งแต่การเตรียมการจนสิ้นสุดการฝึก ระบุผลการเรียนรู้ ตามความรับผิดชอบที่ถ่ายทอดมาจากผลการเรียนรู้ของหลักสูตร ที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ การประเมินผลการเรียนรู้ต้องครบถ้วน กำหนดแนวทางในการประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานและการปรับปรุง

5 องค์ประกอบของ มคอ.4 หมวดที่ 1. ข้อมูลทั่วไป
หมวดที่ 2. จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ หมวดที่ 3. การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา หมวดที่ 4. ลักษณะและการดำเนินการ หมวดที่ 5. การวางแผนและการเตรียมการ หมวดที่ 6. การประเมินนักศึกษา หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุงการดำเนินการของ การฝึกประสบการณ์ภาคสนาม

6 หมวดที่ 1.ข้อมูลทั่วไป รหัสและชื่อรายวิชา
จำนวนหน่วยกิต หรือจำนวนชั่วโมง หลักสูตรและประเภทของรายวิชา อาจารย์ผู้รับผิดชอบ/อาจารย์ที่ปรึกษาการฝึก ภาคการศึกษา/ชั้นปีที่กำหนดการฝึก วันที่จัดทำหรือปรับปรุงรายละเอียดของการฝึกประสบการณ์ภาคสนามครั้งล่าสุด

7 หมวดที่ 2. จุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์
จุดมุ่งหมายของประสบการณ์ภาคสนาม (ผลการเรียนรู้โดยรวม) วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุง (การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ)

8 หมวดที่ 3. การพัฒนาผลการเรียนรู้
คุณธรรม จริยธรรม ความรู้ ทักษะทางปัญญา ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (แต่ละด้าน ระบุ 1.ผลการเรียนรู้ 2.กระบวนการหรือกิจกรรม 3.วิธีการประเมินผลการเรียนรู้)

9 หมวดที่ 4. ลักษณะและการดำเนินการ
คำอธิบายโดยทั่วไปหรือคำอธิบายรายวิชา กิจกรรมของนักศึกษา รายงานหรืองานที่นักศึกษาได้รับมอบหมาย การติดตามผลการเรียนรู้จากการฝึกของนักศึกษา

10 หมวดที่ 4. ลักษณะและการดำเนินการ (ต่อ)
หมวดที่ 4. ลักษณะและการดำเนินการ (ต่อ) หน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยง 6. หน้าที่และความรับผิดชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศก์ การเตรียมการในการแนะแนวและช่วยเหลือนักศึกษา สิ่งอำนวยความสะดวกและการสนับสนุนที่ต้องการจากสถานที่ฝึก

11 หมวดที่ 5. การวางแผนและการ เตรียมการ
หมวดที่ 5. การวางแผนและการ เตรียมการ การกำหนดสถานที่ฝึก การเตรียมนักศึกษา การเตรียมอาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์นิเทศ การเตรียมพนักงานพี่เลี้ยง การจัดการความเสี่ยง

12 หมวดที่ 6. การประเมินนักศึกษา
หลักเกณฑ์การประเมินผลนักศึกษา กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา ความรับผิดชอบของพนักงานพี่เลี้ยงต่อการประเมิน ความรับผิดชอบของอาจารย์ผู้รับผิดชอบการฝึกต่อการประเมิน การสรุปผลการประเมินที่แตกต่าง

13 หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุง การดำเนินการของการฝึก
หมวดที่ 7. การประเมินและปรับปรุง การดำเนินการของการฝึก กระบวนการประเมินการฝึกประสบการณ์ภาคสนามจากผู้เกี่ยวข้อง 1.1 นักศึกษา 1.2 พนักงานพี้เลี้ยง 1.3 อาจารย์ที่ดูแลกิจกรรมภาคสนาม 1.4 อื่นๆ กระบวนการทบทวนผลการประเมินและการวางแผนปรับปรุง

14 บทสรุป รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม เป็นแผนการจัดการฝึกในสถานการณ์จริง ที่มุ่งผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ผลการเรียนรู้ของการฝึก ต้องสอดคล้องตามความรับผิดชอบที่รับมาจากผลการเรียนรู้ของหลักสูตร

15 บทสรุป (ต่อ) ข้อกำหนดต่างๆ ในรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ให้ความมั่นใจว่า นักศึกษาสามารถบรรลุผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง การบรรลุผลการเรียนรู้ในการฝึกนำไปสู่การบรรลุผลการเรียนรู้ของหลักสูตร และเตรียมนักศึกษาให้พร้อมในการประกอบอาชีพ


ดาวน์โหลด ppt รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (มคอ.4)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google