งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โรคทางระบาดวิทยาที่มีอัตราป่วยสูง 10 ลำดับแรกของจังหวัดเลย สะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 29 เมษายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โรคทางระบาดวิทยาที่มีอัตราป่วยสูง 10 ลำดับแรกของจังหวัดเลย สะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 29 เมษายน 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โรคทางระบาดวิทยาที่มีอัตราป่วยสูง 10 ลำดับแรกของจังหวัดเลย สะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 29 เมษายน 2555

2 แนวโน้มอัตราป่วยโรคไข้เลือดออกจังหวัดเลยปี 2544 - 2554
ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2555

3 จำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกรายเดือน ปี 2555 เปรียบเทียบค่ามัธยฐาน 5 ปีย้อนหลัง
ข้อมูล ณ วันที่ 29 เมษายน 2555

4 พื้นที่เกิดโรคไข้เลือดออกจังหวัดเลย เดือนเม.ย.55
อำเภอ ตำบล หมู่บ้าน จำนวนสะสม(ราย) วันเริ่มป่วย เมือง ชัยพฤกษ์ ท่าข้าม ม เม.ย. ด่านซ้าย โป่ง น้ำพุง ม เม.ย. วังสะพุง หนองหญ้าปล้อง วังกกเดื่อ ม มี.ค.,15ม.ย. โคกขมิ้น กุดลัน ม เม.ย. ภูกระดึง ศรีฐาน นาโก ม เม.ย. เอราวัณ ผาสามยอด ผาสามยอด ม เม.ย. หนองหิน หนองหิน ภูหินกอง ม เม.ย. ตาดข่า ตาดข่า ม เม.ย. จำนวนผู้ป่วย มค. 2 ราย กพ. 10 ราย มีค.3 ราย เม.ย.8 ราย=23ราย อัตราป่วย 3.69/.แสน เม.ย55 พบผู้ป่วย 8 รายใน 6 อำเภอใน 8 ตำบลๆละ 1 ราย

5 การส่ง รง. 506 รายสัปดาห์แยกรายอำเภอ ตั้งแต่ต้นปี – วันที่ 28 เม. ย
การส่ง รง.506 รายสัปดาห์แยกรายอำเภอ ตั้งแต่ต้นปี – วันที่ 28 เม.ย.55 (เริ่มสัปดาห์ที่ 2) อำเภอ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 เมือง / /* นาด้วง เชียงคาน ปากชม ด่านซ้าย นาแห้ว ภูเรือ

6 การส่ง รง. 506 รายสัปดาห์แยกรายอำเภอ ตั้งแต่ต้นปี – วันที่ 28 เม. ย
การส่ง รง.506 รายสัปดาห์แยกรายอำเภอ ตั้งแต่ต้นปี – วันที่ 28 เม.ย.55 (เริ่มสัปดาห์ที่ 2) อำเภอ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ท่าลี่ / วังสะพุง ภูกระดึง ภูหลวง ผาขาว เอราวัณ หนองหิน

7 ผลการประเมินคุณลักษณะอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็ง
ข้อมูล 1.จากสำนักจัดการความรู้ 27 เม.ย.55 2.อำเภอส่งข้อมูลให้ สสจ. มี.ค.55 อำเภอ สน.จัดการความรู้ สสจ. คะแนน ผลการ ผ่าน คะแนน ผลการ ผ่าน เต็ม(50) ประเมิน เต็ม(50) ประเมิน เมือง / / นาด้วง / / เชียงคาน / ปากชม / ด่านซ้าย ** /

8 อำเภอ สน.จัดการความรู้ สสจ.
คะแนน ผลการ ผ่าน คะแนน ผลการ ผ่าน เต็ม(50) ประเมิน เต็ม(50) ประเมิน นาแห้ว / / ภูเรือ ท่าลี่ / วังสะพุง ภูกระดึง / / ภูหลวง / / ผาขาว / เอราวัณ / / หนองหิน สรุป (42.85%) (78.57%) หมายเหตุ เป้าหมาย 60% จำนวน 9 แห่ง

9 สรุปอำเภอควบคุมโรคเข้มแข็งภาพรวมเขต 10
จังหวัด อำเภอทั้งหมด ส่งแบบประเมิน ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ เลย หนองคาย หนองบัว อุดร ที่มา สำนักจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค 30 เม.ย.55

10 ผลการดำเนินงานควบคุมวัณโรค จังหวัดเลย ปี2555
เดือนตุลาคม 2554-มีนาคม 2555 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน % อัตราป่วย M+ other รวม :แสน เมือง นาด้วง เชียงคาน ปากชม ด่านซ้าย นาแห้ว ภูเรือ

11 ผลการดำเนินงานควบคุมวัณโรค จังหวัดเลย ปี2555
เดือนตุลาคม 2554-มีนาคม 2555 อำเภอ เป้าหมาย ผลงาน % อัตราป่วย M+ other รวม :แสน ท่าลี่ วังสะพุง ภูกระดึง ภูหลวง ผาขาว เอราวัณ หนองหิน รวม


ดาวน์โหลด ppt โรคทางระบาดวิทยาที่มีอัตราป่วยสูง 10 ลำดับแรกของจังหวัดเลย สะสมตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 29 เมษายน 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google