งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อัตราป่วยไข้เลือดออกในประเทศไทยจำแนกตามรายเขตตรวจราชการ1-19 ข้อมูลสะสมตั้งแต่ 1 มกราคม –19 เมษายน 2551 สัปดาห์ที่ 16_ปี2551 ต่อแสนประชากร เขตตรวจราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อัตราป่วยไข้เลือดออกในประเทศไทยจำแนกตามรายเขตตรวจราชการ1-19 ข้อมูลสะสมตั้งแต่ 1 มกราคม –19 เมษายน 2551 สัปดาห์ที่ 16_ปี2551 ต่อแสนประชากร เขตตรวจราชการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อัตราป่วยไข้เลือดออกในประเทศไทยจำแนกตามรายเขตตรวจราชการ1-19 ข้อมูลสะสมตั้งแต่ 1 มกราคม –19 เมษายน 2551 สัปดาห์ที่ 16_ปี2551 ต่อแสนประชากร เขตตรวจราชการ ที่มา : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดทำโดย กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร.6 ขก

2 อัตราป่วยโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ที่ 10 และ 12 ณ สัปดาห์ที่ 16 ( ข้อมูลตั้งแต่ 1 มกราคม เมษายน 2551 ) เป้าหมาย ลดลงร้อยละ 20 ของค่ามัธยฐาน ที่มา : รายงาน E2 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตตรวจราชการเขต 10 และ 12 จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก *ขาดข้อมูลจังหวัดหนองคาย

3 อัตราป่วย 2.56 ต่อแสนประชากร
จำนวนป่วย โรคไข้เลือดออก(DHF+DF+DSS) ภาพรวมในพื้นที่เขตตรวจราชการเขต 10 / 12 เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน ปี จำแนกรายเดือน ปี วันที่ 1 มกราคม เมษายน2551 ( wks.16_51 ) จำนวน(ราย) อัตราป่วย ต่อแสนประชากร แหล่งข้อมูล: รง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ผู้จัดทำ กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร.6ขก

4 จำนวนป่วย โรคไข้เลือดออก(DHF+DF+DSS) จังหวัดร้อยเอ็ด จำแนกรายเดือน ปี 2551 วันที่ 1 มกราคม เมษายน 2551 (wks.16_51) เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี จำนวน(ราย) ที่มา : รายงาน E2 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตตรวจราชการเขต 10 และ 12 จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก

5 จำนวนผู้ป่วย โรคไข้เลือดออก(DHF+DF+DSS) จังหวัดมหาสารคาม จำแนกรายเดือน ปี 2551 วันที่ มกราคม -19 เมษายน 2551 (Wks.16_51) เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี จำนวน(ราย) ที่มา : รายงาน E2 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตตรวจราชการเขต 10 และ 12 จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก

6 จำนวนป่วย โรคไข้เลือดออก(DHF+DF+DSS) จังหวัดขอนแก่น จำแนกรายเดือน ปี 2551 วันที่ 1 มกราคม เมษายน 2551( wks.16_51) เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี จำนวน(ราย) ที่มา : รายงาน E2 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตตรวจราชการเขต 10 และ 12 จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก

7 จำนวนป่วย โรคไข้เลือดออก(DHF+DF+DSS) จังหวัดเลย จำแนกรายเดือน ปี 2551 และ วันที่ 1 มกราคม -19 เมษายน (wks. 16_51) เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี จำนวน(ราย) แหล่งข้อมูล: รง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก

8 จำนวนป่วย โรคไข้เลือดออก(DHF+DF+DSS) จังหวัดหนองคาย จำแนกรายเดือน ปี 2551 วันที่ 1 มกราคม เมษายน 2551 (wks.16_51) เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี จำนวน(ราย) ที่มา : รายงาน E2 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตตรวจราชการเขต 10 และ 12 จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก

9 จำนวนป่วย โรคไข้เลือดออก(DHF+DF+DSS) จังหวัดอุดรธานี จำแนกรายเดือน ปี 2551 วันที่ 1 มกราคม –19 เมษายน 2551 (wks.16_51) เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี จำนวน(ราย) ที่มา : รายงาน E2 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตตรวจราชการเขต 10 และ 12 จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก

10 จำนวนป่วย โรคไข้เลือดออก(DHF+DF+DSS) จังหวัดหนองบัวลำภู จำแนกรายเดือน ปี 2551 วันที่ 1 มกราคม เมษายน (wks.16 _51 ) เปรียบเทียบกับค่ามัธยฐาน 5 ปี จำนวน(ราย) ที่มา : รายงาน E2 จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขตตรวจราชการเขต 10 และ 12 จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก

11 อัตราป่วยมาลาเรียในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2550 จำแนกตามรายเขตตรวจราชการ1-19
อัตราป่วยมาลาเรียในประเทศไทย ปี พ.ศ จำแนกตามรายเขตตรวจราชการ1-19 เขตตรวจราชการ ที่มา : สำนักระบาดวิทยา จัดทำโดยกลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร.6 ขก ต่อแสนประชากร

12 อัตราป่วยมาลาเรียในประเทศไทย ปีพ. ศ
อัตราป่วยมาลาเรียในประเทศไทย ปีพ.ศ จำแนกตามรายเขตตรวจราชการ1-19 (ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน 2551) เขตตรวจราชการ ที่มา : สำนักระบาดวิทยา จัดทำโดยกลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร.6 ขก ต่อแสนประชากร

13 อัตราป่วยโรคมาลาเรียในพื้นที่เขตตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ที่ 10 และ 12 ปี ( ข้อมูล ณ วันที่ 24 เมษายน ) ต่อประชากรแสนคน ที่มา : สำนักระบาดวิทยา จัดทำโดย : กลุ่มโรคติดต่อนำโดยแมลง สคร. 6 ขก


ดาวน์โหลด ppt อัตราป่วยไข้เลือดออกในประเทศไทยจำแนกตามรายเขตตรวจราชการ1-19 ข้อมูลสะสมตั้งแต่ 1 มกราคม –19 เมษายน 2551 สัปดาห์ที่ 16_ปี2551 ต่อแสนประชากร เขตตรวจราชการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google