งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

My School.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "My School."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 My School

2 ปรัชญาโรงเรียน ประวัติของโรงเรียน คำขวัญของโรงเรียน วิสัยทัศน์ สีประจำโรงเรียน พันธกิจ ตราสัญลักษณ์ อัตลักษณ์ ต้นไม้ประจำโรงเรียน เอกลักษณ์ อาคารเรียน เป้าประสงค์ เพลงประจำโรงเรียน

3 ประวัติโรงเรียน โรงเรียนบ้านไร่วิทยาตั้งอยู่บน ถนน สายบ้านไร่-อุทัยธานี อยู่ในเขตพื้นที่ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านไร่ จังหวัด อุทัยธานี ห่างจากตัวอำเภอบ้านไร่ ประมาณ 3 กิโลเมตร มีเนื้อที่ทั้งหมด ประมาณ 92 ไร่ 2 งาน 54 ตารางวา ซึ่งที่ดิน ดังกล่าว ได้รับบริจาคจากประชาชน

4 วิสัยทัศน์ โรงเรียนบ้านไร่วิทยาเป็น โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ มี คุณภาพตามมาตรฐาน เทียบเคียงมาตรฐานสากลบน พื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง โดยการมีส่วนร่วม ของทุกภาคส่วน

5 พันธกิจ 1.พัฒนาโรงเรียนให้เป็นองค์กรแห่งการ เรียนรู้ 2.พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามาตรฐาน การศึกษา เทียบเคียงมาตรฐานสากล 3.พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ 4.พัฒนากระบวนการการบริหารจัดการ ด้วยระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพ 5.พัฒนาโรงเรียนให้เป็นสถานศึกษา พอเพียง 6.ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมใน การจัดการศึกษา

6 อัตลักษณ์ นักเรียนโรงเรียนบ้านไร่วิทยา มีนิสัยรักการออม

7 เอกลักษณ์ โรงเรียนบ้านไร่วิทยาเป็นโรงเรียนส่งเสริมนิสัยรักการออม

8 เป้าประสงค์ 1.โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 2.ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐาน การศึกษา เทียบเคียง มาตรฐานสากล 3.บุคลากรมีความรู้ความสารถตาม มาตรฐานวิชาชีพ 4.โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วย ระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพ 5.โรงเรียนเป็นสถานศึกษาพอเพียง 6.โรงเรียนจัดการศึกษาโดยทุกภาค ส่วนมีส่วนร่วม

9 ปรัชญาโรงเรียน “ การศึกษา เพื่อชีวิตและ สังคม ”

10 คำขวัญของโรงเรียน “ มานะ ซื่อสัตย์ สามัคคี มีวินัย ”

11 สีประจำโรงเรียน สีฟ้า ความเฉลียวฉลาด ความก้าวหน้าใน อนาคต ความมีเกียรติสูง สีขาว ความสะอาดทั้งกาย วาจา ใจ และ หมายถึงผู้มีศีลธรรม มีสติปัญญา รู้จัก ช่วยเหลือสังคม

12 ตราสัญลัษณ์

13 ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นเฟื่องฟ้า

14 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา
อาคารเรียน อาคารประชาร่วมจิต วิทยปัญญา อาคารกาญจนาภิเษก อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา

15 อาคารประชาร่วมจิต

16 วิทยปัญญา

17 อาคารกาญจนาภิเษก

18 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา

19 เพลงประจำโรงเรียน อันฟ้า-ขาวเป็นสีเลือด ของเรา สุขหรือทุกข์ไม่ทำเนา อยู่ได้ ยามเรียนมานะเรา ไม่หวั่น ยามกีฬาเราฝึกไว้ ไม่ให้อายใคร ลูกฟ้า-ขาวเราต้อง สามัคคี ร่วมแรงกายใจพลี ชั่วชีวัน รักเกียรติวินัยดี ทุกเมื่อ ซื่อสัตย์ฟ้า-ขาวนั้น มั่นไว้จนตาย

20 จบการนำเสนอ จัดทำโดย นางสาวเอื้ออรุณ เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา เลขที่ 40 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4


ดาวน์โหลด ppt My School.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google