งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุ ครบ 84 พรรษา 2. เพื่อยกระดับการศึกษาของผู้นำชุมชนให้มีความรู้ ระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุ ครบ 84 พรรษา 2. เพื่อยกระดับการศึกษาของผู้นำชุมชนให้มีความรู้ ระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุ ครบ 84 พรรษา 2. เพื่อยกระดับการศึกษาของผู้นำชุมชนให้มีความรู้ ระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป 3. เพื่อเพิ่มทักษะความรู้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ผู้นำชุมชน 4. เพื่อให้เครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้มีส่วนร่วม ในการจัดการศึกษา นอกระบบ 5. เพื่อเป็นการพัฒนาผู้นำชุมชนนำทักษะความรู้ ไป พัฒนาตนเองและสังคม ที่มีคุณภาพได้

3 กลุ่มเป้าหมาย ผู้นำชุมชน จำนวน 100 คน ผู้นำชุมชน จำนวน 100 คน - สมาชิก เทศบาล - สมาชิก เทศบาล - เจ้าหน้าที่และพนักงาน อบต. - เจ้าหน้าที่และพนักงาน อบต. - กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน - กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน - กลุ่มเกษตรกร - กลุ่มเกษตรกร - กลุ่มสตรี แม่บ้าน - กลุ่มสตรี แม่บ้าน - สมาชิก อบต. - สมาชิก อบต. - กลุ่ม อสม. - กลุ่ม อสม.

4 เครือข่าย - อำเภอ บ้านบึง - อำเภอ บ้านบึง - เทศบาลเมือง / เทศบาลตำบล - เทศบาลเมือง / เทศบาลตำบล - กลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอ บ้านบึง - กลุ่มพัฒนาสตรีอำเภอ บ้านบึง - ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอบ้านบึง - ชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอบ้านบึง - สาธารณสุขอำเภอ อำเภอบ้านบึง - สาธารณสุขอำเภอ อำเภอบ้านบึง - พัฒนาชุมชนอำเภอ บ้านบึง - พัฒนาชุมชนอำเภอ บ้านบึง - องค์การบริหารส่วนตำบล - องค์การบริหารส่วนตำบล


ดาวน์โหลด ppt วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระชนมายุ ครบ 84 พรรษา 2. เพื่อยกระดับการศึกษาของผู้นำชุมชนให้มีความรู้ ระดับมัธยมศึกษาขึ้นไป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google