งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเลี้ยงสัตว์ - Animal Husbandry

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเลี้ยงสัตว์ - Animal Husbandry"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเลี้ยงสัตว์ - Animal Husbandry

2 การเลี้ยงสัตว์ - Animal Husbandry
เป็น วิทยาศาสตร์ และศิลปศาสตร์ เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ ครอบคลุม ทั้ง การปรับปรุงพันธุ์และการเลี้ยงดูปศุสัตว์ และทักษะการปฏิบัติ บางประเทศ มีกฎหมายเข้มงวดในการปฏิบัติต่อสัตว์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่า สัตว์เลี้ยงได้รับการดูแล อย่างมีมนุษยธรรม

3 สัตวศาสตร์ - Animal Science
คือ วิทยาศาสตร์ ด้านการเลี้ยงสัตว์ เป็นสาขาวิชาที่เปิดสอนในสถาบันต่างๆทั่วโลก นักศึกษาทางสัตวศาสตร์ อาจจะศึกษาต่อ ด้านสัตวแพทย์ หรือ ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ป โท เอก ด้าน โภชนศาสตร์ พันธุศาสตร์ และการปรับปรุงพันธุ์ หรือวิทยาการสืบพันธุ์ ผู้สำเร็จการศึกษา ทำงานด้าน สัตวแพทย์ และ อุตสาหกรรมยา ด้านเกี่ยวข้องกับปศุสัตว์และสัตว์เลี้ยงและอุตสาหกรรมอาหาร หรือในวงวิชาการ อดีตที่ผ่านมา แขนงวิชาชีพบางแขนง ในสัตวบาลมีชื่อเรียกจำเพาะ ตามสัตว์ที่เกี่ยวข้อง

4 บทที่1 บทบาทและความสำคัญของการเลี้ยงสัตว์

5 วัตถุประสงค์ เมื่อฟังคำบรรยายนี้แล้ว ผู้เรียนสามารถ
1. อธิบายสรุป 8 ประเด็นหลัก 2. ค้นข้อมูลการเลี้ยงสัตว์ ทาง internet และ จากเอกสารในห้องสมุดได้ 3. รู้จัก คำศัพท์ สำคัญเกี่ยวกับการเรียกสัตว์เลี้ยงประเภทต่างๆ และผลิตภัณฑ์จากสัตว์

6 8 ประเด็นหลัก 1. ความผูกพันของมนุษย์กับสัตว์เลี้ยง
2. บทบาทสัตว์เลี้ยงต่อเศรษฐกิจของประเทศ 3. วิทยาศาสตร์ กับการเลี้ยงสัตว์ 5. ระบบการเลี้ยงสัตว์ 6. ข้อจำกัดในการพัฒนาปศุสัตว์ 7. ทางเลือกในการเลี้ยงสัตว์ 8. ศัพท์ควรรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์

7 ทำไม ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์
สัตว์เอื้อประโยชน์ แก่มนุษย์ มากมาย และมีความสัมพันธ์ กันแนบแน่น ในหลายประเด็น มนุษย์ จึงได้นำสัตว์มาเลี้ยง การศึกษาเกี่ยวกับสัตว์ ทำให้ มนุษย์ กำกับ ดูแล และใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง

8 ประวัติศาสตร์ของการเลี้ยงสัตว์

9 จากสัตว์ป่า … มาเป็นสัตว์เลี้ยง

10 Domestication 1.4 million BC 30,000 BC 12,000 BC 8,000 BC 7,000 BC 5,000 BC 3,000 BC 1,500 BC 2000 AD We are going to talk about the history of animals or the domestication of animals. 2 million yr - first human populations 30,000 yr - modern human 14,000 yr - glacial meltback and dog 11,000 yr - recent age 10,000 yr - sheep 9,000 yr - swine and crops 7,000 yr - cattle, goats, and horses 5,000 yr - poultry 3,500 yr – cat Human Population Modern Human Dogs Sheep& Goat Swine Cattle, & Horses Poultry Cats Today 1. The oldest population lived approximately 2 million years ago. 2. The first evidence of a domestic animal, the dog, was 12,000 to 14,000 years ago. 3. The first domestic food animal was the sheep, less than 11,000 years ago. 4. Cultivation of plants began approximately 9,000 years ago. 5. Humans survived for 99.93% of their known history without domesticated animals or cultivated plants.

11 สัตว์ป่ากลายเป็นสัตว์เลี้ยง :
สัตว์ป่ากลายเป็นสัตว์เลี้ยง : นำมาเลี้ยงเพื่อจุดประสงค์พิเศษ มนุษย์เป็นผู้ควบคุมการผสมพันธุ์ ความอยู่รอด ขึ้นอยู่กับมนุษย์ สัตว์พัฒนาลักษณะที่ไม่ปรากฎมาก่อน

12 สุนัขป่าเอเซีย(The asiatic wolf) น่าจะเป็นสัตว์ป่าพวกแรกที่มนุษย์นำมาเลี้ยง
พบกระดูกสุนัข ปะปนกับ ร่องรอยมนุษย์ Neolithic humans ซึ่งอายุประมาณ ปีก่อนคริสตกาล และพบกระดูก โค แกะ และ แพะ เช่นกัน สุนัขบ้าน

13 การนำสัตว์ป่ามาเลี้ยงเป็นสัตว์บ้าน
มีหลักฐานบ่งชี้ว่า มนุษย์ ได้นำแพะแกะมาเลี้ยง ราว 8000 ปีก่อนคริสตกาล ในแถบเอเชียตะวันตกเฉียใต้ (Jordan, Syria, Israel and Iraq) . ภูมิภาคนี้ เป็นเขตที่มนุษย์เริ่มทำการเกษตรครั้งแรกในโลก

14 การเลี้ยงสัตว์เป็นอาชีพดั้งเดิม

15 Shepherding Shepherding is one of the oldest professions, beginning some 6,000 years ago in Asia Minor. Sheep were kept for their milk, meat, and especially their wool.

16 ……….จากสัตว์ป่ามาเป็นสัตว์เลี้ยง
Species Date (B.C.) Location Dog 10,000 SW Asia, China, N. America Goat & Sheep 8,000 SW Asia Pig 8,000 SW Asia, China Cattle 6,000 SW Asia Donkey 4,000 Egypt

17 ……….จากสัตว์ป่ามาเป็นสัตว์เลี้ยง
Species Date (B.C.) Location Horse 4,000 Ukrain Water Buffalo 4,000 S. Asia & China Llama/alpaca 3,500 S. America Chicken 3,500 Central Asia Arabian Camel 2,500 Arabia Bactrian Camel 2,500 Central Asia

18 สัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญ
สัตว์เคี้ยวเอื้อง สัตว์กระเพาะเดี่ยว

19 RUMINANTS

20 ลักษณะเฉพาะของสัตว์เคี้ยวเอื้อง
ข้อเด่น ระบบการย่อย ทำให้กินอาหารต่างจากมนุษย์ สามารถ ย่อย หญ้า ฟาง อาหารเยื่อใย จุลินทรีย์ในกระเพาะสังเคราะห์โปรตีนได้ ข้อจำกัด ผลิต แก็สมีเทน

21 Major Domesticated Animal Species
Ruminants Cattle Buffalo Camels Yaks Llama Sheep Goats Nonruminants Chicken ( Broiler / Layer ) Swine Duck Horses Donkeys Mules

22 โค, ตัว (FAO, 2005) World 1,355 mill. 1. Brazil1 192 2. India 185
3. China USA 96 5. Argentina Ethiopia 38 7. Sudan Mexico 31 9. Australia Colombia 26 ประโยชน์ เนื้อ นม หนัง และแรงงาน

23 American Cowboy circa 1887

24

25 The Vechur cow is a rare breed of Bos indicus cattle named after the village of Vechur in Kottayam district, Kerala, India. With an average length of 124 cm and height of 87 cm it is the smallest cattle breed in the world and is valued for the large amount of milk it produces relative to the amount of food it requires. A controversy arose when environmentalists opposed an attempt by a Scottish company to patent the cow's genetic code.

26 แกะ (Sheep) World number 1,081 mill. (2005)
China (170.8), Australia (106), India (62.5) Iran (54), Sudan (48) , New Zealand (40), UK (35.2), S. Africa (25.3), Turkey (25.2), Pakistan (24.9) ขน เนื้อ นม

27 แพะ (Goats) China (195.7), India (120), Pakistan (56.7),
World number 807 mill. (2005) China (195.7), India (120), Pakistan (56.7), Bangladesh (36.9), Nigeria (28), Iran (26.5) Indonesia (13.1), Tanzania (12.5) , Mongolia (12.2) เนื้อ นม หนัง และขน

28

29 ควาย (Buffaloes) World number 174 mill. (2005) ลากจูง เนื้อ นม หนัง
India (98), Pakistan (26), China (23.7) Nepal (4), Egypt (3.9, Philippines (3.2), Vietnam (2.9) , Myanmar (2.7), Indonesia (2.4) , Thailand (4.8) ลากจูง เนื้อ นม หนัง

30 อูฐ (Camel) Sudan (3.3), Mauritania (1.3),
World number 19 mill. (2005) Sudan (3.3), Mauritania (1.3), Kenya (0.8), Pakistan (0.8) , Chad (0.7) India (0.6) ลากจูง ขับขี่ บรรทุก เนื้อ นม หนัง

31 Nonruminants

32

33 Nonruminants Species Leading countries Chicken ( Broiler / Layer )
Swine Duck Horses Donkeys Mules

34

35 ไก่ (Chickens) World number 16,740 mill. (2005)
China (4,360), USA (1,950), Indonesia (1,249), Brazil (1,100), India (430), Mexico (425) Russian Fed.(328), Turkey (296), Japan (283), Iran (260) , Thailand (215) เนื้อ ไข่ ขน

36 สุกร (Swine) เนื้อ World number 960 mill. (2005)
China (488), USA (60.6), Brazil (33) Vietnam (27) ,Germany (26.2), Spain (25.2) Poland (18.1), France (15.0), Canada (14.6) Mexico (14.6) เนื้อ

37 Global pig stocksin 2005 (million head)
 China 488.8    United States 60.4    Brazil 33.2    Vietnam 27.0    Germany 26.9    Spain 25.3    Poland 18.0    France 15.0    Canada 14.7    Mexico 14.6 World Total 960.8 Source:UN Food & Agriculture Organisation (FAO)[1]

38 ไก่งวง (Turkeys) World number 279 mill. (2005)
- USA (88), France (36), Chile (26.5),Italy (26) - Brazil (16.2), UK (0.8) เนื้อ ไข่ ขน

39 เป็ด (Ducks) China (725), Vietnam (50), Indonesia (34),
World number 1,046 mill. (2005) China (725), Vietnam (50), Indonesia (34), India (34), France (24), Ukraine (22), Thailand (17), Malaysia (16), Bangladesh (11.7), Philippines (10.4) เนื้อ ไข่ ขน

40 ม้า (Horses) World number 55 mill. (2005)
China (7.6), Mexico (6.2), Brazil (5.9) USA (5.3), Argentina (3.6), Colombia (2.7), Mongolia (2.0), Russian Fed.(1.5), Ethiopia (1.5) , Kazakhstan (1.1) ลากจูง บรรทุก ขับขี่

41 ลา (Asses) World number 40 mill. (2005)
China (7.9), Pakistan (4.1), Ethiopia (3.8), Mexico (3.2), Egypt (3.0), Iran (1.6), Brazil (1.2), Nigeria (1.0) ลากจูง บรรทุก ขับขี่

42 ล่อ (Mules) China (3.7), Mexico (3.2), Brazil (1.3),
World number 12 mill. (2005) China (3.7), Mexico (3.2), Brazil (1.3), Colombia (0.6), Morrocco (0.5) Ethiopia (0.3), India (0.3), Peru (0.29) Pakistan (0.2) , Argentina (0.18) ลากจูง บรรทุก ขับขี่


ดาวน์โหลด ppt การเลี้ยงสัตว์ - Animal Husbandry

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google