งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

93343 หลักโภชนศาสตร์ และอาหารสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "93343 หลักโภชนศาสตร์ และอาหารสัตว์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 93343 หลักโภชนศาสตร์ และอาหารสัตว์
Principles of Animal Nutrition and Feeds สาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

2 คำอธิบายชุดวิชา กายวิภาคและสรีรวิทยาของระบบย่อยอาหารอาหาร
และโภชนะชนิดต่างๆ หลักโภชนะ ความต้องการด้าน โภชนาการของสัตว์เลี้ยงและสิ่งที่มีอิทธิพลต่อ ความต้องการ การใช้สารอาหารของร่างกาย ลักษณะ ทางโภชนาการของวัตถุดิบชนิดต่างๆ ที่นำมาใช้เป็น อาหารสัตว์หลักการวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพ อาหารสัตว์เบื้องต้น การเตรียมวัตถุดิบอาหารสัตว์ หลักการประกอบสูตรอาหาร และการผสมอาหาร

3 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสรีรวิทยาของระบบการย่อยอาหารของ สัตว์เลี้ยง 2. เพื่อให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ หลักโภชนาการของสัตว์เลี้ยง 3. เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับลักษณะทางโภชนาการของวัตถุดิบชนิดต่างๆ ที่นำ มาใช้เป็นอาหารสัตว์

4 วัตถุประสงค์ 4. เพื่อสามารถวิเคราะห์และตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว์เบื้องต้น 5. เพื่อสามารถเตรียมวัตถุดิบอาหารสัตว์ ประกอบสูตรอาหารและผสมอาหารสัตว์

5 หน่วยที่ ประเด็นเนื้อหา 1 กายภาพและสรีรวิทยาของ ระบบย่อยอาหาร 2, 3 หลักโภชนศาสตร์สัตว์ อาหารและ ความต้องการโภชนะ 4, 5, 6, 7 วัตถุดิบอาหารสัตว์ และสารเสริม

6 หน่วยที่ ประเด็นเนื้อหา
8, 9 คุณภาพ การตรวจสอบ และ การประเมินคุณค่าอาหารสัตว์ 10, 11 การประกอบสูตรและกระบวนการ ผลิตอาหารสัตว์ 12, 13, 14 พืชอาหารสัตว์ ทุ่งหญ้า การปรับปรุง คุณภาพและเก็บถนอมอาหารหยาบ 15 ธุรกิจอาหารสัตว์

7 สื่อการศึกษา สื่อการศึกษา สื่อวีดิทัศน์
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวีดิทัศน์ รายการวิทยุ 10 รายการๆ ละ 20 นาที รายการโทรทัศน์ 3 รายการๆ ละ 30 นาที

8 สื่อการศึกษา กิจกรรมประจำชุดวิชา ค้นคว้าเอกสารหรือหนังสือต่างๆ
กิจกรรมประเมินตนเองก่อนเรียน กิจกรรมท้ายเรื่อง กิจกรรมประเมินตนเองหลังเรียน ค้นคว้าเอกสารหรือหนังสือต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม

9 วิธีการศึกษา ศึกษาแผนการสอนประจำหน่วย และศึกษา
เนื้อหาในแต่ละตอน ศึกษาหัวเรื่อง แนวคิด และวัตถุประสงค์ ทำกิจกรรมประเมินตนเองก่อนเรียน อ่านเนื้อหาสาระในเอกสารการสอนอย่าง ละเอียด

10 วิธีการศึกษา ทำกิจกรรมท้ายเรื่อง เมื่ออ่านจบหน่วยแล้วทำกิจกรรม
ประเมินตนเองหลังเรียน ชมวีดิทัศน์ประจำชุดวิชาเพิ่มเติม

11 การประเมินผลการศึกษา
เข้าสอบ ณ สนามสอบที่จัดไว้ที่ ศูนย์บริการการศึกษาตามวันและ เวลาที่กำหนด

12 การสอนเสริม ชุดวิชา หลักโภชนศาสตร์และอาหารสัตว์

13 การสอนเสริม ชุดวิชา หลักโภชนศาสตร์และอาหารสัตว์
ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2552 หน่วยที่สอนเสริมหน่วยที่ 1- หน่วยที่ 7 ครั้งที่ 2 วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2552 หน่วยสอนเสริมที่ 8-11 และ 14

14 ประเด็นการสอนเสริมครั้งที่ 1
กายวิภาคและสรีระวิทยาของระบบ การย่อยอาหารสัตว์ หลักโภชนศาสตร์สัตว์ อาหารและความต้องการด้านโภชนาการ ของสัตว์ วัตถุดิบอาหารสัตว์ประเภทพลังงาน และโปรตีน

15 ประเด็นการสอนเสริมครั้งที่ 1
วัตถุดิบอาหารสัตว์ประเภทวิตามิน และแร่ธาตุ สารเสริมในอาหารสัตว์ วัสดุเศษเหลือและผลพลอยได้ทาง การเกษตรและอุตสาหกรรม

16 ประเด็นการสอนเสริมครั้งที่ 2
คุณภาพของวัตถุดิบอาหารสัตว์และ การตรวจสอบ การประเมินคุณค่าอาหารสัตว์ การประกอบสูตรอาหารสัตว์ กระบวนการผลิตอาหารสัตว์ การปรับปรุงคุณภาพและเก็บถนอม อาหารหยาบ

17 นักศึกษาควรจะทำอะไรบ้าง ?
ทำแบบประเมินผลตนเองก่อนเรียน / ศึกษาเอกสารการสอนมาก่อน มีปัญหาสามารถสอบถาม ข้อเสนอแนะ ได้ที่ โทรศัพท์สายตรง เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

18 นักศึกษาควรจะทำอะไรบ้าง ?
webboard/question.asp?GID=8 หรือ E mail:


ดาวน์โหลด ppt 93343 หลักโภชนศาสตร์ และอาหารสัตว์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google