งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบ “ ดูดวงออนไลน์ ”.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบ “ ดูดวงออนไลน์ ”."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบ “ ดูดวงออนไลน์ ”

2 1. ที่มาและปัญหาของระบบ
1. ที่มาและปัญหาของระบบ ศาสตร์แห่งการดูดวงถือว่าเป็นความเชื่อที่ผูกติดกับการดำเนินชีวิตของคน ไทยมาตั่งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ศาสตร์แห่งการดูดวงมีหลายแขนง หลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น การดูจากวันเดือนปีเกิด การดูดวงจากราศี และการดูดวงที่เกิดขึ้นตามยุคสมัยปัจจุบัน อาทิเช่น การดูดวงจากกรุ๊ปเลือด การดูดวงจากเบอร์โทรศัพท์ ซึ่งการดูดวงแขนงต่างๆเหล่านี้ยังคงเป็นที่นิยม ในปัจจุบัน แต่ในการดูดวงแขนงต่างๆก็อาจทำให้เสียค่าใช้จ่ายและเสียเวลา ในการเดินทางได้ บางครั้งอาจถูกหลอกลวงจากการดูดวง ทำให้การดูดวง ในแต่ล่ะครั้งต้องเสียค่าใช้จ่ายและมีความเสี่ยงสูง

3 เนื่องด้วยปัจจุบันมีเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาเกี่ยวข้องในการอำนวยความ สะดวกในชีวิตประจำวันเทคโนโลยีด้านการสื่อสารเข้าถึงเกือบทุกพื้นที่ และ ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบันในทุกด้าน เช่น ด้านการศึกษา ด้านการ สื่อสาร ด้านธุรกิจ เป็นต้น ในด้านการให้ความบันเทิงถือว่ามีความสำคัญ ทำให้ผู้บริโภคสื่อมีความสนุกสนานและผ่อนคลายความเครียดได้ โดยมีสื่อ และระบบบริการในรูปแบบต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

4 จากปัญหาข้างต้น คณะผู้จัดทำจึงจัดทำระบบดูดวงออนไลน์ โดยรวบรวม ศาสตร์แห่งการดูดวงไว้ 4 แขนง ซึ่งเป็นที่สนใจในปัจจุบัน คือ การดูดวง จากวัน/เดือน/ปีเกิด การดูดวงจากราศี การดูดวงจากกรุ๊ปเลือด และการ ดูดวงจากเบอร์โทรศัพท์ เพื่อตอบสนองความต้องการและอำนวยความ สะดวกแก่ผู้บริโภค โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและลดความเสี่ยงในการถูก หลอกลวง

5 2. วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อประยุกต์ลักษณะของงานให้เข้ากับเทคโนโลยีปัจจุบัน 2.2 เพื่อให้ผู้ใช้เลือกการดูดวงตามแขนงที่ต้องการได้สะดวก และตรงตาม ความต้องการของผู้ใช้ 2.3 เพื่อให้ผู้ใช้ไม่เสียค่าใช้จ่ายต่างๆในการดูดวง เช่น ค่าใช้จ่ายในการ เดินทาง 2.4 เพื่อสร้างความบันเทิงให้แก่ผู้ใช้

6 3. ขอบเขตของระบบ 3.1 ข้อมูลการดูดวง ประเภทการดูดวง 3.2 การจัดการ
3. ขอบเขตของระบบ 3.1 ข้อมูลการดูดวง ประเภทการดูดวง - วัน/เดือน/ปีเกิด - ราศี - กรุ๊ปเลือด - เบอร์โทรศัพท์ 3.2 การจัดการ - ผู้ใช้ สามารถเลือกแขนงของการดูดวงและกรอกข้อมูลที่ใช้ดูดวงตามแขนง ต่างๆ ภายในเว็บไซต์ได้ - ผู้ดูแลระบบ ปรับปรุงฐานข้อมูลและจัดทำผลโหวต

7 4. ระยะเวลาการดำเนินงานและหน้าที่ของสมาชิก
4. ระยะเวลาการดำเนินงานและหน้าที่ของสมาชิก ระยะเวลาในการดำเนินงาน วันที่ 9 มกราคม พ.ศ – วันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

8 หน้าที่ของสมาชิก PM : นางสาวสุดารัตน์ ชื่นศิริ SA : นางสาวจอมขวัญ สกุลธนสมบัติ นายธงชัย ทำนา DB : นางสาวกาญจนา กาฬภักดี Programming : นางสาวกุลณัฐวลัย เสถียรพงศ์พันธ์ นายนำโชค สว่างพบ

9 5. การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ
5. การวิเคราะห์และการออกแบบระบบ 5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลจาก RSS Feed ใช้ RSS Feed (Really Simple Syndication Feed) ในการดึง ข้อมูลของการดูดวงจากเว็บไซต์ต่างๆมาแสดงบนเว็บไซต์ของเรา ซึ่งเป็นภาษา XML โดยจะนำมาเฉพาะหัวข้อของการดูดวงในเว็บไซต์นั้นๆ เมื่อคลิกจะลิงค์ไป ยังรายละเอียดของเว็บต้นฉบับ RSS Feed ที่ใช้ในเว็บไซต์นี้มีหลากหลาย โดยใช้ RSS Feed ดึงข้อมูลการ ดูดวงในแขนงต่างๆ จากเว็บไซต์ที่แตกต่างกัน ซึ่งข้อมูลที่ดึงมาจะถูกจัดเก็บลงใน ฐานข้อมูล

10 5.2 Model Driven and SOA Architecture
1. Tools Drive - ระบบปฏิบัติการ Microsoft Window 7 - Notepad , Notepad++ - Microsoft Word 2010 - Adobe Dreamweaver CS3 - ฐานข้อมูล MySQL - ภาษาที่ใช้ในการพัฒนา : PHP , HTML , XML

11 2. Data Driven - รายชื่อของแขนงการดูดวง - ข้อมูลการทำนายของแต่ละแขนงการดูดวง  3. Process Driven - ดึงข้อมูลของการดูดวงแต่ละแขนงมาใส่ลงในฐานข้อมูล - เลือกแขนงของการดูดวง - ค้นหาผลการทำนายของการดูดวงแต่ละแขนงจากฐานข้อมูล - แสดงผลการทำนายของการดูดวงแต่ละแขนง

12 SOA Architecture

13 5.3 Use Case Diagram

14 5.4 Process ที่สำคัญของระบบ
1. ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล โดยทำ RSS feed ดึงข้อมูลจากเว็บต่างๆ ใส่ลงไปใน ตารางฐานข้อมูล 2. จัดทำผลโหวด ดูผลโหวดที่ได้รับจากการดูดวงแขนงต่างๆ คือ ดูดวงจากวัน/ เดือน/ปี ดูดวงจากราศี ดูดวงจากกรุ๊ปเลือด และดูดวงจากเบอร์โทรศัพท์ 3. ปรับปรุงฐานข้อมูล 5.5 Algorithm ที่นำมาประยุกต์ใช้ในระบบ Algorithm ที่นำมาประยุกต์ใช้ในระบบคือ Sequential Search เนื่องจากการค้นหาข้อมูลในฐานข้อมูลที่ได้จาก RSS Feed มีข้อมูลน้อย จึง ใช้ Sequential Search ในการค้นหา


ดาวน์โหลด ppt ระบบ “ ดูดวงออนไลน์ ”.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google