งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม

2 สำนักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม
งานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม งานพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์ ดนตรีไทยและนาฏศิลป์ไทย หน่วยพิพิธภัณฑ์และหอศิลป์กลาง ดนตรีตะวันตก หน่วยพิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ โครงการศิลปวัฒนธรรมอื่นๆ หน่วยพิพิธภัณฑ์พระจุฑาธุชราชฐาน

3 บริการเชี่ยวชาญ ข่าวสารกว้างไกล
โครงการพัฒนาคุณภาพงาน สำนักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม บริการเชี่ยวชาญ ข่าวสารกว้างไกล ส่วนงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักบริหารงานศิลปวัฒนธรรมปฏิบัติภารกิจในงานด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย หลายลักษณะ ส่วนหนึ่งคือการจัดกิจกรรมทางดนตรีทั้งไทยและตะวันตก ในหอแสดงดนตรีอาคารศิลปวัฒนธรรม ในหอประชุมและที่เรือนไทยของมหาวิทยาลัย ในการจัดกิจกรรมดังกล่าว จะต้องให้บริการข้อมูลรายละเอียด รวมทั้งรับการจอง สำรองที่นั่งแก่ผู้เข้าชมซึ่งมีเป็นจำนวนมากและหลากหลายลักษณะ ทั้งผู้บริหาร ผู้รับเชิญพิเศษ บุคลากร นิสิต และประชาชนทั่วไป บางครั้งไม่ได้รับข่าวสารหรือมีปัญหาในการสำรองที่นั่งและเข้าชม การพัฒนาคุณภาพงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเผยแพร่ข่าวสารและระบบการสำรองที่นั่งในการเข้าชมกิจกรรม จะนำมาซึ่งความประทับใจของผู้รับบริการ และทำให้เกิดความเรียบร้อยพร้อมทั้งประสิทธิภาพ ต่อพนักงาน ต่อหน่วยงาน และชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยต่อไป

4 บริการเชี่ยวชาญ ข่าวสารกว้างไกล
โครงการพัฒนาคุณภาพงาน สำนักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม บริการเชี่ยวชาญ ข่าวสารกว้างไกล ส่วนงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการสำรองที่นั่งในการเข้าชมกิจกรรมการแสดง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการของพนักงานทุกระดับชั้น สร้างความชื่นชมและความประทับใจแก่ผู้รับบริการ

5 บริการเชี่ยวชาญ ข่าวสารกว้างไกล
โครงการพัฒนาคุณภาพงาน สำนักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม บริการเชี่ยวชาญ ข่าวสารกว้างไกล ส่วนงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการ ข่าวสารกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมที่แพร่กระจายถึงกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมมากขึ้น ความถูกต้องและความเรียบร้อยในการจัดที่นั่งการเข้าชมกิจกรรมการแสดง พนักงานที่เกี่ยวข้องทุกคน เป็นผู้ให้บริการที่ดี ผู้รับบริการมีความประทับใจในการบริการและการเข้าชมกิจกรรมการแสดง

6 หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม
โครงการพัฒนาคุณภาพงาน สำนักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม บริการเชี่ยวชาญ ข่าวสารกว้างไกล ส่วนงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หอแสดงดนตรี อาคารศิลปวัฒนธรรม

7 เรือนไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการพัฒนาคุณภาพงาน สำนักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม บริการเชี่ยวชาญ ข่าวสารกว้างไกล ส่วนงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เรือนไทย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

8 หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการพัฒนาคุณภาพงาน สำนักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม บริการเชี่ยวชาญ ข่าวสารกว้างไกล ส่วนงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

9 บริการเชี่ยวชาญ ข่าวสารกว้างไกล
โครงการพัฒนาคุณภาพงาน สำนักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม บริการเชี่ยวชาญ ข่าวสารกว้างไกล ส่วนงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขอบเขตของโครงการ การจัดการประชาสัมพันธ์กิจกรรม การให้บริการสำรองที่นั่งเข้าชมกิจกรรม ระยะเวลาดำเนินการ มกราคม 2554.ถึง กันยายน 2554…รวม 9 เดือน การประเมินผลโครงการ จากแบบสำรวจความคิดเห็นของผู้รับบริการ และเสียงสะท้อนกลับในรูปแบบต่างๆ

10 บริการเชี่ยวชาญ ข่าวสารกว้างไกล
โครงการพัฒนาคุณภาพงาน สำนักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม บริการเชี่ยวชาญ ข่าวสารกว้างไกล ส่วนงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ตัวอย่างแบบประเมิน

11 บริการเชี่ยวชาญ ข่าวสารกว้างไกล
โครงการพัฒนาคุณภาพงาน สำนักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม บริการเชี่ยวชาญ ข่าวสารกว้างไกล ส่วนงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ตัวอย่างแบบประเมิน

12 บริการเชี่ยวชาญ ข่าวสารกว้างไกล
โครงการพัฒนาคุณภาพงาน สำนักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม บริการเชี่ยวชาญ ข่าวสารกว้างไกล ส่วนงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ข่าวสารกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมที่แพร่กระจายถึงกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมมากขึ้น สาเหตุ วิธีการแก้ไข ผลการแก้ไข การประชาสัมพันธ์ล่าช้าและไม่เพียงพอ วางแผนและกำหนดช่วงเวลาให้เร็วขึ้นรวมทั้งเพิ่มเติมชนิดของสื่อในการประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ได้เร็วขึ้นและมีสื่อในการประชาสัมพันธ์ หลายช่องทางขึ้น ข้อมูลผู้รับเชิญและแหล่งประชาสัมพันธ์ไม่เป็นข้อมูลปัจจุบัน ตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลผู้รับเชิญและแหล่งประชาสัมพันธ์ โดยเน้นกลุ่มที่มีความสนใจสูง ได้ผู้รับเชิญที่สนใจเพิ่มขึ้น สามารถเพิ่มเติมกลุ่มสื่อมวลชนได้มากขึ้นและมีความถูกต้อง ขาดแหล่งประชาสัมพันธ์ระดับนำในวงการสื่อสารมวลชน ประสานกับแหล่งประชาสัมพันธ์เช่น สถานีโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร สื่อมวลชน หลายแขนงให้การตอบรับและช่วยการประชาสัมพันธ์ให้มีความกว้างขวางยิ่งขึ้น

13 บริการเชี่ยวชาญ ข่าวสารกว้างไกล
โครงการพัฒนาคุณภาพงาน สำนักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม บริการเชี่ยวชาญ ข่าวสารกว้างไกล ส่วนงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การประชาสัมพันธ์ ภายใน Banner/Poster/จดหมายข่าว เวปไซด์ของมหาวิทยาลัย (2 สัปดาห์ก่อนงาน) ภายนอก Poster /Postcard /จดหมายข่าว จุฬาสัมพันธ์ (2 สัปดาห์ก่อนงาน) แผ่นปลิวประชาสัมพันธ์ (2000 ใบ) เวปไซด์ของมหาวิทยาลัย/เวปไซด์อื่นๆ สื่อมวลชน วิทยุ โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร ฐานข้อมูลผู้ชมของสำนักฯ

14 บริการเชี่ยวชาญ ข่าวสารกว้างไกล
โครงการพัฒนาคุณภาพงาน สำนักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม บริการเชี่ยวชาญ ข่าวสารกว้างไกล ส่วนงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม Poster รายการแสดง

15 บริการเชี่ยวชาญ ข่าวสารกว้างไกล
โครงการพัฒนาคุณภาพงาน สำนักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม บริการเชี่ยวชาญ ข่าวสารกว้างไกล ส่วนงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จดหมายข่าว

16 บริการเชี่ยวชาญ ข่าวสารกว้างไกล
โครงการพัฒนาคุณภาพงาน สำนักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม บริการเชี่ยวชาญ ข่าวสารกว้างไกล ส่วนงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ความถูกต้องและความเรียบร้อยในการจัดที่นั่งการเข้าชมกิจกรรมการแสดง สาเหตุ วิธีการแก้ไข ผลการแก้ไข ผู้รับบริการมีจำนวนมาก/น้อยกว่าจำนวนที่นั่งเนื่องจาก -ผู้รับเชิญไม่ตอบกลับ -สำรองที่นั่งแล้วไม่มา -เจ้าหน้าที่ลืมจัดที่นั่งให้ -ติดตามการตอบรับเชิญให้ ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยเฉพาะผู้รับ เชิญพิเศษ/ผู้บริหารระดับสูง -จัดเตรียมที่นั่งสำรองทุกครั้ง -จัดทำระบบสำรองที่นั่งด้วย คอมพิวเตอร์สารสนเทศ -ติดตามการตอบรับได้กว่า95%ของ ผู้สำรองที่นั่ง -ติดตามผู้รับเชิญพิเศษได้ชัดเจนขึ้น -มีที่นั่งเพียงพอสำหรับทุกคน(ที่นั่งสำรอง) -ยังไม่สามารถใช้ระบบสารสนเทศได้ เนื่องจากสำนักงานยังไม่ได้รับการติดตั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เจ้าหน้าที่ดูแลการเข้าชม ไม่เพียงพอ -จัดเจ้าหน้าที่เพิ่มเติมในจุดต่างๆ เช่นโถงทางเข้า ในหอแสดง -ผุ้รับบริการมีความสะดวก และเกิดความ เรียบร้อยในการเข้าชมการแสดง

17 บริการเชี่ยวชาญ ข่าวสารกว้างไกล
โครงการพัฒนาคุณภาพงาน สำนักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม บริการเชี่ยวชาญ ข่าวสารกว้างไกล ส่วนงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม การสำรองที่นั่ง ภายใน บัตรเชิญ ผู้บริหาร/บุคลากร บัตรเข้าชม / เป็นหมู่คณะ ภายนอก องค์ประธาน และผู้ตามเสด็จ ผู้รับเชิญของมหาวิทยาลัย /ทูตานุทูต บัตรเชิญ สื่อมวลชน บัตรเข้าชม ผู้ชมทีมีฐานข้อมูลของสำนักฯ หน่วยงานที่ติดต่อเข้าชมเป็นหมู่คณะ ผู้เข้าชมทั่วไป

18 บริการเชี่ยวชาญ ข่าวสารกว้างไกล
โครงการพัฒนาคุณภาพงาน สำนักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม บริการเชี่ยวชาญ ข่าวสารกว้างไกล ส่วนงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พนักงานที่เกี่ยวข้องทุกคน เป็นผู้ให้บริการที่ดี สาเหตุ วิธีการแก้ไข ผลการแก้ไข เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการไม่ชัดเจน ตั้งผู้ทำหน้าที่ตอบคำถาม/สำรองที่นั่ง2 คน ที่ทราบข้อมูลรายละเอียดกิจกรรม เจ้าหน้าที่ในสำนักงาน สามารถให้ข้อมูลและตอบคำถามได้ และ การสำรองที่นั่งมีความถูกต้องชัดเจนขึ้น ผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการเข้าชมในวันจัดกิจกรรม จัดเจ้าหน้าที่ให้บริการและอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม หน้าทางเข้าหอแสดง ทางเดิน และด้านใน ผู้รับบริการมีความสะดวก เจ้าหน้าที่ทุกคนเต็มใจให้บริการ

19 บริการเชี่ยวชาญ ข่าวสารกว้างไกล
โครงการพัฒนาคุณภาพงาน สำนักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม บริการเชี่ยวชาญ ข่าวสารกว้างไกล ส่วนงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผู้รับบริการมีความประทับใจในการบริการและการเข้าชมกิจกรรมการแสดง สาเหตุ วิธีการแก้ไข ผลการแก้ไข ไม่มีป้ายบอกทางและสถานที่จัดกิจกรรมชัดเจน ติดตั้งป้ายบอกทางมาอาคารจัดแสดงตั้งแต่ด้านหน้าของมหาวิทยาลัย ผู้รับบริการสามารถเดินทางมายังสถานที่แสดงได้ถูกต้อง ไม่มีปัญหา ห้องสุขาไม่เพียงพอ เนื่องจากไม่สามารถใช้ห้องน้ำชั้นล่าง(เสีย) ติดต่อสถาปนิก/สำนักกายภาพ ดำเนินการซ่อมแซม ดำเนินการซ่อมแซมสามารถใช้งานห้องสุขาในอาคารได้แล้ว70% ไม่มีป้ายประชาสัมพันธ์ชัดเจน ติดตั้งbannerขนาดใหญ่หน้ามหาวิทยาลัย ติดตั้งbannerขนาดกลางหน้าอาคารจัดแสดง ผู้รับบริการสามารถทราบข้อมูลประชาสัมพันธ์มากและชัดเจนยิ่งขึ้น

20 บริการเชี่ยวชาญ ข่าวสารกว้างไกล
โครงการพัฒนาคุณภาพงาน สำนักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม บริการเชี่ยวชาญ ข่าวสารกว้างไกล ส่วนงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ป้ายบอกทางและbannerหน้ามหาวิทยาลัย

21 บริการเชี่ยวชาญ ข่าวสารกว้างไกล
โครงการพัฒนาคุณภาพงาน สำนักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม บริการเชี่ยวชาญ ข่าวสารกว้างไกล ส่วนงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

22 บริการเชี่ยวชาญ ข่าวสารกว้างไกล
โครงการพัฒนาคุณภาพงาน สำนักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม บริการเชี่ยวชาญ ข่าวสารกว้างไกล ส่วนงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประโยชน์ที่ได้รับ ความเรียบร้อยและประสิทธิภาพที่ดี ทำให้ผู้รับบริการเกิดความประทับใจ ได้รับความคิดเห็นและคำชื่นชมในเชิงบวกจากผู้รับบริการ พนักงานเกิดกำลังใจ และมีความสุขในการทำงาน มีพลังในการปฏิบัติงานได้ผลที่ดี ทำให้องค์กรมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในวงกว้างมากขึ้น และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ

23 สำนักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม


ดาวน์โหลด ppt สำนักบริหารงานศิลปวัฒนธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google