งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการใช้งานระบบ E-Project Management

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการใช้งานระบบ E-Project Management"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการใช้งานระบบ E-Project Management
รายงานความก้าวหน้า ติดตามและสั่งการ อัพเดทการใช้งบประมาณ อัพเดทความคืบหน้าของงาน ติดตามและสั่งการ ดูความคืบหน้าโครงการ ดูแลระบบ บริหารโครงการ Backup ระบบ ดูแลการทำงานของระบบ แก้ไขข้อมูลโครงการ แก้ไขแผนการดำเนินงาน อนุมัติโครงการ อนุมัติโครงการ กำหนดงบประมาณ ไม่อนุมัติโครงการ เครื่องมือกลาง ข้อมูลโครงการ - หน่วยงาน ยุทธศาสตร์ ประเภทตัวชี้วัด ขอบเขตพื้นที่การดำเนินงาน ประเภทงบประมาณ ผู้ใช้งานและสิทธิ์ ข้อมูลผลผลิต ข้อมูลกิจกรรมหลัก ข้อมูลโครงการต่างๆ ผู้ดูแลระบบ ผู้ปฏิบัติงาน ผู้บริหาร ผู้ดูแลด้าน IT

2 การเข้าสู่ระบบรายงานผลการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร
การเข้าสู่ระบบติดตามและประเมินผลโครงการ ต้องมีการ Login เข้าสู่ระบบ ซึ่งสิทธิ์การใช้งานของแต่ละผู้ใช้งาน จะอยู่ที่การกำหนดสิทธิ์ให้ใช้ ซึ่งจะแตกต่างกันไปตามแต่สิทธิ์ของแต่ละคน

3

4 ดูตามหน่วยงาน

5 ภาพรวมการใช้จ่ายงบประมาณ

6 ภาพรวมความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน

7 ผลผลิต กิจกรรม แผนงาน / โครงการ

8 กิจกรรมย่อยระดับจังหวัด

9 งาน

10 เงิน

11 เป้าหมายหลัก

12 ตรวจสอบการส่งรายงานความก้าวหน้า

13 ค้นหาโครงการตามยุทธศาสตร์

14 ผลการค้นหาโครงการตามยุทธศาสตร์

15

16 แผนภูมิภาพรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมย่อย

17 การจัดสรรข้อมูลงบประมาณตามแหล่งที่มา และตามหมวดงบประมาณ

18 การจัดสรรงบประมาณให้กับภูมิภาคในแต่ละกิจกรรมย่อย ตามแหล่งที่มางบประมาณ

19 การจัดสรรงบประมาณให้กับภูมิภาคในแต่ละกิจกรรมย่อย ตามหมวดงบประมาณ

20 การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามแหล่งที่มางบประมาณ โดยแบ่งตามรายไตรมาส

21 การวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามหมวดงบประมาณ โดยแบ่งตามรายไตรมาส

22 การวางแผนการดำเนินงานแบ่งรายเดือน

23

24 ผู้บริหารส่งข้อความเพื่อทวงถามความคืบหน้า

25 การเปิดดูกล่องจดหมาย

26 แสดงจดหมายที่มีอยู่ในกล่องจดหมายทั้งหมด
คลิกที่ชื่อผู้ส่งเพื่อเปิดอ่านจดหมาย

27 แสดงรายละเอียดจดหมาย

28 แสดงรายละเอียดข้อมูลโครงการตามพื้นที่ดำเนินการ


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการใช้งานระบบ E-Project Management

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google