งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Innovative Solution Integration Co, Ltd

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Innovative Solution Integration Co, Ltd"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Innovative Solution Integration Co, Ltd

2 บริษัท อินโนเวทีฟ โซลูชั่น อินทริเกรชั่น จำกัด
ระบบติดตามประเมินผล รายการตัวชี้วัด สมรรถนะ และโครงการ ในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และระดับรายบุคคล โดย บริษัท อินโนเวทีฟ โซลูชั่น อินทริเกรชั่น จำกัด

3 สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
Trusted Client หน่วยงานที่ได้รับบริการจากทางบริษัทฯ บริษัท ขนส่งมวลชน กระทรวงคมนาคม สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงคมนาคม

4 Company Introduction แนะนำบริษัทฯ บริษัท อินโนเวชั่น โซลูชั่น อินทริเกรชั่น จำกัด ก่อตั้งขึ้นตามแนวคิดและความต้องการในการสร้างเสริมประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผ่านกระบวนการจัดการที่เป็นระบบ และเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยทันต่อเหตุการณ์ เพื่อสนับสนุนการบริหารองค์กรที่ต้องการความสามารถในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ด้วยแนวคิดดังกล่าว บริษัทฯจึงได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการติดตามประเมินผลการดำเนินงานโครงการต่างๆขององค์กร ประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร และสมรรถนะในการปฏิบัติงานในภาพขององค์กร ส่วนงาน และบุคลากรในองค์กร

5

6 วิวัฒนาการของการบริหารผลงาน
ระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 เกณฑ์ เป็นเครื่องมือรายงานผลการดำเนินงาน เป็นเครื่องมือในการติดตามความก้าวหน้าในแต่ละช่วงเวลา เป็นเครื่องมือที่ใช้สร้างบทสนทนา (Dialogue) อย่างต่อเนื่อง หน้าที่ บทบาทของพนักงาน เชิงรับ ร่วมกับผู้บังคับบัญชาในการตั้งเป้าหมายและประเมินผล ร่วมกันรับผิดชอบกับเป้าหมายและการพัฒนา จุดเน้น เป้าหมาย เจ้าภาพ จัดการกับผู้มีผลงานต่ำกว่าเกณฑ์ บริหารผู้มีผลงานโดดเด่นและผู้ที่มีผลงานต่ำกว่าเกณฑ์ บริหารผลงานของทั้งองค์กร การสร้างความชัดเจนและการสอนงาน และการสร้างขวัญกำลังใจ การกรอกแบบฟอร์มประจำปี การประเมินผลและเชื่อมโยงกับการจ่าย ฝ่ายบริหารงานบุคคล ฝ่ายบริหารงานบุคคลและหัวหน้างาน หัวหน้างาน พนักงานและผู้บริหารระดับสูง

7 แนวคิดในการพัฒนาระบบ
System Concept แนวคิดในการพัฒนาระบบ Balance Scorecard หรือการบริหารจัดการแบบสมดุล เพื่อการบริหารองค์กรที่สร้างเสริมความสามารถในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานในด้านสำคัญต่างๆ ขององค์กร KEY Performance Indicator หรือการวัดและประเมินผลองค์กรผ่านการติดตามรายการข้อมูลสำคัญที่สามารถสะท้อนถึงขีดความสามารถขององค์กร Project Management หรือการบริหารโครงการ แผนงาน ขององค์กรเพื่อติดตามประเมินผลความสำเร็จของงานที่สะท้อนถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลขององค์กร Competency Management หรือการบริหารและติดตามประเมินผลสมรรถนะขององค์กร ส่วนงาน และบุคคลากรภายในองค์กร

8 วัตถุประสงค์ของระบบฯ
War Room Online ใช้ในการบริหารรายการตัวชี้วัดระดับองค์กร สำนัก/กอง และระดับบุคคล ใช้ในการบริหารรายการตัวชี้วัดระดับบุคคล ใช้ในการบริหารจัดการ สมรรถนะรายบุคคล ใช้ในการบริหารข้อมูลโครงการ และความคืบหน้ากิจกรรมต่างๆ ใช้ในการประเมินผลงาน (ตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน และ สมรรถนะ) ใช้ในการติดตามผลการประเมินของตนเองและผู้ใต้บังคับบัญชา เปรียบเสมือนสมุดพกผลการประเมินแบบ On-line สามารถจัดพิมพ์แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการระดับบุคคล

9 Performance Dashboard หน้าจอแสดงผลตามรายการตัวชี้วัด
หน้าจอสำหรับการติดตามรายการตัวชี้วัดทั้งในระดับองค์กร ระดับหน่วยงาน และระดับรายบุคคล ซึ่งสามารถจำแนกรายการตามสถานะของตัวชี้วัด ตามประเภท หรือตามยุทธศาสตร์ในการติดตามประเมินผล

10 ข้อมูล/รายงานที่สามารถติดตามได้จากระบบฯ
หน้าจอหลักของระบบ เมนู สำหรับ ผู้ดูแลระบบเข้ามาจัดการข้อมูล ปุ่ม Log In/Out ข้อมูลผู้ใช้ระบบที่เข้ามาใช้งาน เมนู สำหรับ ผู้ใช้งานเข้ามาติดตามผลการดำเนินงาน เมนู สำหรับ ผู้ใช้งานเข้ามาดูข้อมูลศูนย์บริการสาธารณสุข

11 หน้าจอการติดตาม โครงการ
ข้อมูล โครงการ

12 ติดตาม รายละเอียดโครงการ

13 War Room Online

14 เข็มชี้วัดแสดงภาพรวมการประเมินผลตัวชี้วัด
กดที่นี่เพื่อดูข้อมูล รายงานตัวชี้วัด กดที่นี่เพื่อดูข้อมูล รายงานความก้าวหน้าโครงการ

15 การติดตามผลการดำเนินงาน (แบบมิติ)
ปุ่มสำหรับการเลือกดูแบบแยกมิติ/ยุทธศาสตร์ หรือ แบบรายการตัวชี้วัด รูปภาพผู้เป็นเจ้าของแบบประเมิน ปุ่มสำหรับการเลือกค้นหาตัวชี้วัด ผลการดำเนินงาน แยกตามสีที่ได้รับ ข้อมูล เข็มชี้วัดแยกตามมิติ ตัวเลขแสดงจำนวนตัวชี้วัดที่ได้ผลการประเมินตามสีต่างๆ สีฟ้า (N/A) แสดงข้อมูล จำนวนตัวชี้วัดที่ยังไม่มีข้อมูล

16 การติดตามผลการดำเนินงาน (แบบยุทธศาสตร์)

17 การติดตามผลการดำเนินงาน (รายการตัวชี้วัด)
ปุ่มดูรายละเอียด เพิ่มเติม ข้อมูล สีแสดงการประเมินตัวชี้วัด ชื่อตัวชี้วัด ผลการประเมิน แยกตามไตรมาส ข้อมูลล่าสุดที่ได้รับ

18 การเข้าดูผลการปฏิบัติงานของตนเอง
รายการตัวชี้วัด ให้เลือกสร้างกราฟ เลือกรายการตัวชี้วัด(มิติ/ยุทธศ่าสตร์/งานประจำ) กราฟแสดงข้อมูล ตัวชี้วัดย้อนหลัง ข้อมูลเข็มชี้วัด

19 การเข้าดู ผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา
รายชื่อหน่วยงาน/ตำแหน่งงาน ของผู้ใต้บังคับบัญชา ปุ่มกดดูผลการประเมินของบุคลากรที่เลือก รายชื่อ /รูปภาพของ บุคลากรที่เลือก

20 การติดตามผลการดำเนินงาน (รายการตัวชี้วัด)

21 หลักเกณฑ์การประเมิน สมรรถนะ
รูปแบบที่แนะนำ - ใช้ข้อมูล สมรรถนะที่คาดหวังในรายบุคคลมาพิจารณาโดยอ่านข้อมูลจากรายละเอียดระดับสมรรถนะแล้วใส่ข้อมูลสมรรถนะที่สมควรได้ ระดับสมรรถนะ ที่สมควรได้รับ ใส่เหตุผลและข้อมูลที่ใช้ในการประเมิน ระดับสมรรถนะ ที่คาดหวัง ใช้สำหรับดูข้อมูลรายละเอียดของสมรรถนะ

22 การติดตามผลการประเมินสมรรถนะ
ประเมินโดย ผู้บังคับบัญชา ประเมินโดย เพื่อนร่วมงาน (ถ้ามี) ประเมินโดย ผู้ใต้บังคับบัญชา(ถ้ามี) แสดงผลการประเมินแบบ สี ประเมินโดย ตนเอง(ถ้ามี) แสดงผลของRating ที่ได้รับ แสดงผลคะแนนที่ได้รับ


ดาวน์โหลด ppt Innovative Solution Integration Co, Ltd

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google