งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Management Innovation Center Business Administrative Faculty Chiang Mai University

2 Management Innovation Center
ศูนย์นวัตกรรมการจัดการ เป็นองค์กรในกำกับของคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางวิชาการความรู้ด้านการบริหารจัดการองค์กร และภาคธุรกิจ ด้านนวัตกรรมการจัดการในพื้นที่ ด้วยความร่วมมือของเครือข่ายองค์ความรู้ทางวิชาการ โดยผ่านกระบวนการวิจัย การจัดการศึกษา การฝึกอบรม ตลอดจนการฝึกปฏิบัติ ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการสร้างองค์ความรู้ใหม่เพื่อสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนต่าง ๆ ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ ตลอดจนถึงเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง โดยให้การสนับสนุนด้านการให้คำปรึกษาเชิงธุรกิจทั้งด้านเทคนิคและการจัดการ เพื่อให้มีการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ตลอดจนเพื่อเป็นการเสริมสร้างและพัฒนาแรงงานมืออาชีพ ในการเป็นผู้ประกอบการและแรงงานของภาคธุรกิจทุกระดับทั้งในระดับท้องถิ่นระดับภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติ ซึ่งจะเป็นการรองรับและตอบสนองนโยบายตลอดจนโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาลและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในพื้นที่ภาคเหนือต่อไป

3 วิสัยทัศน์และพันธกิจ
วิสัยทัศน์ (Vision) เป็นหน่วยงานที่เสริมสร้าง ผู้ประกอบการและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้กับองค์กรทุกภาคส่วน ในการพัฒนาทักษะและความสามารถทางด้านการบริหารและการจัดการธุรกิจบนฐานความรู้ และนวัตกรรมให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และมีประสิทธิภาพสูง พันธกิจ (Mission)        การจัดการศึกษา การวิจัย การพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารและฝึกอบรม เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคลในการเสริมสร้างศักยภาพขององค์กร และการเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ที่สามารถดำเนินธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน บนฐานสังคมแห่งการเรียนรู้ และการทำงานร่วมกันในรูปแบบของเครือข่ายพันธมิตร ตลอดจนการนำ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมเข้ามาประยุกต์ใช้ใน องค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4 วัตถุประสงค์ เป็นศูนย์กลางในการประสานงานกับกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ สถาบันการศึกษา และเครือข่ายผู้ประกอบการในท้องถิ่น จัดฝึกอบรม ดูงาน เสวนา สัมมนา เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในและความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจ เป็นศูนย์ฝึกอบรม สัมมนาเพื่อเพิ่มทักษะความรู้ และความสามารถให้กับบุคลากร และผู้ประกอบการทุกระดับ ในการตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมในทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นศูนย์กลางในการให้คำปรึกษา การทำวิจัย และถ่ายทอดนวัตกรรมใหม่ๆ ในการบริหารและการจัดการธุรกิจให้กับผู้ประกอบการ รวมถึงองค์กรต่างๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาคและระดับชาติต่อไป เป็นองค์กรที่มุ่งเสริมสมรรถนะในการประกอบธุรกิจของผู้ประกอบการ เพื่อยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการของประเทศ โดยให้การสนับสนุนด้านการให้คำปรึกษาเชิงธุรกิจทั้งด้านเทคนิคและการจัดการ เพื่อให้มีการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

5 ยุทธศาสตร์การดำเนินงานของศูนย์ฯ
ยุทธศาสตร์ที่ 1: การเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ยุทธศาสตร์ที่ 2: การเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถของผู้ประกอบการเพื่อการพัฒนาธุรกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ 3: การเสริมสร้างศักยภาพด้านการวิจัยเพื่อการพัฒนานวัตกรรมด้านการบริหารจัดการ

6 นโยบายของศูนย์ฯ เป็นหน่วยงานที่จัดหารายได้จากการให้บริการวิชาการแก่องค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน หน่วยงาน และชุมชนต่าง ๆ ด้าน การวิจัย การศึกษา การฝึกอบรม การประชุม การสัมมนาเชิงวิชาการ ตลอดจนการให้คำปรึกษา และพัฒนาธุรกิจแบบบูรณาการบนฐานความรู้และนวัตกรรมเพื่อการจัดการองค์กรอย่างยั่งยืน เป็นหน่วยงานที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อตอบสนองภารกิจและส่งเสริมภาพลักษณ์ของคณะบริหารธุรกิจ ตลอดจนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเป็นผู้นำและศูนย์กลางวิชาการในด้านการบริหารจัดการธุรกิจ ในภาคเหนือและ ในเขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง (GMS)

7 แผนงานของศูนย์ MIC หลักสูตรฝึกอบรมต่าง ๆ
1. โครงพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ ผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ร่วมกับ สำนักพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ 2. หลักสูตรการบริหารต้นทุนอย่างมืออาชีพสำหรับผู้ประกอบการมือใหม่หัดขับ 3. การวางแผนธุรกิจกับการบริหารภาษี 4. แปลงกลยุทธ์ให้เป็นเงิน 5. โครงพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมบริการ - MICE Marketing - Tele - Communication & Marketing - Effective Marketing and Sale skills for Hotel and Restaurant business - BOUTIQUE HOTEL CONCEPT & MARKETING - สู่ความเป็นเลิศในการให้บริการ “Toward the service excellent” 6. โครงการสัมมนาเชิงวิชาการเรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารธุรกิจบริการ (E – Commerce for Hospitality Business: How to survive in the Wireless World) 7. โครงการ MINI MBA 8. เสวนาวิชาการ ChiangMai MICE

8 กิจกรรมเพื่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม
MIC: Innovative learning for better environment MIC ร่วมกับเทศบาลนครเชียงใหม่ จัดทำโครงการการเรียนรู้และการบริหารจัดการขยะภายในโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยการจัดประกวดโครงงานให้เด็กนักเรียนได้คิดค้นและพัฒนานวัตกรรมใหม่ ในการบริหารและจัดการขยะหรือวัสดุเหลือใช้ภายในโรงเรียน

9 กิจกรรมเพื่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อม
โครงการ “คลินิกธุรกิจ” เป็นรายการสนทนาและให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ ทางสถานีวิทยุ FM 100 สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการที่ต้องการ up date และเพิ่มเติมความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอกับวิทยากรที่มีประสบการณ์ในแต่ละธุรกิจที่จะหมุนเวียนเปลี่ยนไปในแต่ละสัปดาห์

10 โครงการฝึกอบรมและสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ
The GMS essential Strategic Partnership in Tourism โครงการประชุมวิชาการ International Conferences “Executive Development Program/ Brand Management”

11 แผนงานด้านการวิจัย โครงการวิจัย เรื่องการประหยัดพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอาคารพาณิชย์และที่พักอาศัย (กำลังสรรหาผู้ประกอบการและผู้ทรงคุณวุฒิที่สนใจเข้าร่วมจัดทำข้อเสนอโครงการ)

12 โครงสร้างการบริหารงานของศูนย์นวัตกรรมการจัดการ
คณะกรรมการอำนวยการ ผู้อำนวยการ ผู้จัดการ ฝ่ายเลขานุการ กลุ่มภารกิจคลัสเตอร์ต่าง ๆ ฝ่ายวิจัยและสารสนเทศ ฝ่ายโครงการและงานบริการ ฝ่ายกิจกรรมและการเรียนการสอน

13 กิจกรรมของศูนย์นวัตกรรมการจัดการ
ร่วมออกบู๊ธแนะนำศูนย์ฯ

14 ร่วมออกบู๊ธแนะนำศูนย์ฯ

15 โครงการอบรม Mini MBA

16 โครงการอบรม Mini MBA

17 โครงการอบรม Mini MBA

18 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากร

19 Management Innovation Center (MIC)
We are here to SERVE you !

20


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์นวัตกรรมการจัดการ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google