งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Strategic management Business Concept Business Model

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Strategic management Business Concept Business Model"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Strategic management Business Concept Business Model
ครั้งที่ 11 วันที่ 9 กรกฎาคม 2556

2 สารบัญหนังสือ ความรู้ทั่วไป กรอบและแนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์
Change and Scenario planning Mission Purpose External environment Internal environment Strategic direction and Formulation Corporate Strategy Business Strategy Functional Strategy Strategy Implementation Strategic Control อย่าลืมทยอยเขียนหนังสือ ประมาณหลังสอบกลางภาคส่งงานเขียนหนังสือเมื่อเรียนจบทฤษฎี

3 Performance monitoring
Developing a Corporate strategy Market Analysis Opportunities Developing a Vision and long-term Objectives Direction Initiating the Strategy Process Purpose/Mission Developing a business strategy Strategy implementation Developing a Functional strategy Company Analysis Resource Performance monitoring

4 Strategic Thinking (E-V-R Model)
E (Opportunities) might do V (What business We want to be in?) R (Strength) Can do Business Concept How to make money from business External Environment Ideas (opportunities) Internal Environment Asset (Resource) Value Proposition

5

6

7 Business Model

8

9

10

11 Dummy project กลุ่มที่ 1 ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กลุ่มที่ 2 ทัวร์ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กลุ่มที่ 3 หัตถกรรม ขายเฟอร์นิเจอร์ไม้ บ้านถวาย กลุ่มที่ 4 พืชไฮโดรโพนิกส์ กลุ่มที่ 5 พิพิธภัณฑ์ศิลปะและวัฒนธรรม

12 Corporate Strategy What ‘s business we want to be in?
ตอนเริ่มต้นธุรกิจ (O/S) Where we want to go? การกำหนดทิศทาง เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ ที่จะไป What ‘s we want to become? การกำหนดวิสัยทัศน์

13 หลักการ วิเคราะห์ว่ามีโอกาสอะไรทางธุรกิจของจังหวัดเชียงใหม่
E - V - R model ควรเข้าไปทำธุรกิจอะไรดี What business to be in ? GE matrix Growth Strategy เมื่อได้ธุรกิจแล้ว ให้หาว่าธุรกิจที่เลือกมานั้น ตัวสินค้า / บริการคืออะไร ระบุให้ ชัด สำคัญมากว่าสินค้า /บริการนั้นให้คุณค่าอะไรแก่ลูกค้า Idea - Asset - Value ( Customer Value) BCG Matrix Portfolio strategy มีข้อท้าทายอะไรที่จะทำให้ได้ Value ตามข้อ 2 กลับไปดู Competencies ข้อท้าทายจะนำมาเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ Strategic Issue Where we want to go ? ประเด็นยุทธศาสตร์ จะนำมาจัดทำวิสัยทัศน์ Vision What to become? กำหนดวัตถุประสงค์ Objective และพันธกิจ Mission Parenting strategy ยุทธศาสตร์ระดับองค์กร

14 Corporate Strategy What ‘s business we want to be in? ตอนเริ่มต้นธุรกิจ (O/S)เราจะได้แนวคิดธุรกิจ Business Concept และตัวแบบธุรกิจ Business model ตรงนี้สำคัญมากเพราะเป็นสิ่งที่บอกให้เรารู้ว่า เกิดธุรกิจขึ้นมาได้อย่างไร เพื่ออะไร เราคือใคร What we want to become? เราต้องการเป็นอะไร ภาพความสำเร็จที่อยากเห็นอยากเป็น (วิสัยทัศน์) Where we want to go? เราจะไปไหน ทิศทาง เป้าหมายที่เราจะไปในอนาคต

15 มอบหมายงานวันที่ 9 กรกฎาคม 2556
งานเดี่ยว ไปค้นหัวข้อ Strategic Issue Strategic Goal Mission งานกลุ่ม ไปจัดทำ Strategic Issue Strategic Goal Mission และ Vision ส่งงานทั้งสองภายในวันที่ 11 กรกฎาคม ก่อน น.


ดาวน์โหลด ppt Strategic management Business Concept Business Model

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google