งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารเชิงกลยุทธ์แบบบูรณาการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารเชิงกลยุทธ์แบบบูรณาการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารเชิงกลยุทธ์แบบบูรณาการ
สิทธิศักดิ์ พฤกษ์ปิติกุล

2

3 จุดประสงค์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ความสามารถพิเศษ

4 วัฒนธรรมองค์กร ค่านิยม กลยุทธ์ ระบบงาน

5 วิสัยทัศน์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด

6 กลยุทธ์ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ

7 แผนปฏิบัติการ โครงการ กิจกรรมเชิงกลยุทธ์

8 กระบวนการ ตลาด ปฏิบัติการ การติดตามผลและการปรับปรุง

9

10

11 การเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์กับหมวดต่างๆ

12 การเชื่อมโยงระหว่างกลยุทธ์กับหมวดต่างๆ

13 5 Pillars of Strategy Management
1. ORGANIZATIONAL DIRECTION VISION & MISSION CORE VALUES KEY SUCCESS FACTORS CHALLENGES & ADVANTAGES CORE COMPETENCY OPPORTUNITIES STRATEGIES 2. STRATEGY FORMULATION 3. STRATEGY DEPLOYMENT ACTION PLAN RESOURCE PLAN TRAINING PLAN KPI FORMULATION KPI TRACKING SYSTEM BENCHMARKING SYSTEM 4. PERFORMANCE MEASUREMENT ANALYSIS & REVIEW IMPROVEMENT REWARD & RECOGNITION KNOWLEDGE MANAGEMENT 5. PERFORMANCE MANAGEMENT

14 STRATEGIC CONTEXT การเปลี่ยนแปลงสำคัญ ความท้าทายเชิงกลยุทธ์
ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ความสามารถพิเศษ โอกาสเชิงกลยุทธ์ External and internal situation (Michael Porter’s Five Forces model) External macroeconomic environment (PESTEL analysis) Internal capabilities and performance (Michael Porter’s Value Chain model) Summarize the conclusion (SWOT matrix) Strategy (address key issues) Kaplan & Norton

15 SWOT ตาม BSC PERSPECTIVE STRENGTH WEAKNESS OPPORTUNITY THREAT
STRATEGIC ADVANTAGES STRATEGIC CHALLENGES STRATEGIC OPPORTUNITIES

16 การวางแผนกลยุทธ์ Kaplan & Norton

17 Kaplan & Norton

18 Kaplan & Norton

19 MAP TO INITIATIVES KAPLAN & NORTON

20 KAPLAN & NORTON

21 ALIGN TO INDIVIDUAL KAPLAN & NORTON

22 ALIGN TO COMPETENCY KAPLAN & NORTON

23 STRATEGY TO PROCESS DASHBOARD
KAPLAN & NORTON

24 KAPLAN & NORTON

25 KAPLAN & NORTON

26 พัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยเครื่องยนต์ 3 จังหวะ
DIAGNOSE DEPLOY DESIGN

27 11 คำถามง่ายๆ ในการวินิจฉัยตนเอง
1. องค์กรใช้วิธีการอย่างไรในการวางแผนกลยุทธ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวขององค์กร 2. องค์กรใช้วิธีการอะไรในการกำหนดความท้าทาย ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ ตลอดจนความเชี่ยวชาญพิเศษ ขององค์กร 3. องค์กรใช้ข้อมูลทั้งภายนอกและภายในองค์กรมาประกอบการวางแผนกลยุทธ์อย่างไร 4. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ตอบสนองต่อความท้าทาย ความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์อย่างไร 5. วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ได้ใช้โอกาสในการสร้างนวัตกรรมอย่างไร และตอบสนองต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก กลุ่มอย่างไร 6. องค์กรใช้วิธีการอะไรในการถ่ายทอดวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติอย่างทั่วถึง 7. องค์กรใช้วิธีการอะไรในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนความสำเร็จของแผนปฏิบัติการ 8. องค์กรมีแผนด้านทรัพยากรบุคคลที่ตอบสนองต่อวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการอะไรบ้าง 9. องค์กรใช้วิธีการอะไรในการติดตามความสำเร็จของวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ 10. องค์กรใช้วิธีการอะไรในการคาดการณ์ผลการดำเนินการขององค์กร 11. การดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ขององค์กร สามารถบรรลุเป้าหมายได้มากน้อยเพียงใด

28 จากผลการวินิจฉัยสู่การออกแบบระบบบริหารใหม่
ขั้นตอนการวางแผน? ปัจจัยนำเข้าประกอบการวางแผน? วัตถุประสงค์ไม่เหมาะสม ไม่สมดุล? การทำแผนปฏิบัติการ? การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ? ความสอดคล้องของแผนสนับสนุน? ระบบงบประมาณไม่มีประสิทธิภาพ? ตัวชี้วัดไม่สอดคล้อง เหมาะสม? การคาดการณ์และการตั้งค่าเป้าหมาย? ระบบติดตามไม่มีประสิทธิภาพ? ออกแบบ/ปรับปรุงระบบบริหาร ปรับขั้นตอนการวางแผน ปรับปัจัจยนำเข้า ปรับปรุงวิธีการคิดกลยุทธ์ ปรับกระบวนการทำแผนปฏิบัติการ ปรับปรุงวิธีการถ่ายทอด ปรับปรุงระบบการสนับสนุนงบประมาณ ปรับปรุงการจัดทำแผนทรัพยากรบุคคล ปรับวิธีการกำหนดและถ่ายทอดตัวชี้วัด ปรับปรุงวิธีการกำหนดค่าคาดการณ์ ปรับปรุงระบบการติดตามผลตามกลยุทธ์

29 นำระบบที่วางรูปแบบใหม่สู่การปฏิบัติ
Commitment Communicate Control

30 พัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง
RE-DIAGNOSE RE-DEPLOY RE-DESIGN

31


ดาวน์โหลด ppt การบริหารเชิงกลยุทธ์แบบบูรณาการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google