งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสร้างวิสัยทัศน์(Vision) ประเด็นยุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสร้างวิสัยทัศน์(Vision) ประเด็นยุทธศาสตร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสร้างวิสัยทัศน์(Vision) ประเด็นยุทธศาสตร์
(Strategic Issue) เป้าประสงค์ (Strategy Objectives) และ ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน(Key Performance Indicators) ของสถานศึกษา

2 /กิจกรรม(ผู้รับผิดชอบ)
Vision Mission Strategic Issues Goal Key Performance Indicators Target Strategy Vision Mission Strategic Issues Goal Key Performance Indicators Target Strategy วิสัยทัศน์ ภาพอนาคตที่ท้าทายและเป็นไปได้ ขององค์กร (เร้าใจ) พันธกิจ กรอบ ขอบเขต การดำเนินงาน บทบาท หน้าที่ของหน่วยงาน ประเด็นยุทธศาสตร์ ประเด็นหลัก หัวใจหลัก เร่งด่วน จุดเน้นในการบรรลุวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ หน่วยงานมีเป้าหมายที่อยากจะใช้บรรลุยุทธศาสตร์อย่างไร ตัวชี้วัด การวัดความสำเร็จของเป้าประสงค์ที่เป็นรูปธรรม เป้าหมาย ตัวเลข หรือ ค่า ของตัวชี้วัดที่จะต้องไปให้ถึง กลยุทธ์+กระบวนงาน วิธีการที่หน่วยงานจะทำเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของตัวชี้วัด แผนปฏิบัติการ แผนงาน/โครงการ /กิจกรรม(ผู้รับผิดชอบ)

3 การวิเคราะห์ SWOT External Factors  สภาพแวดล้อมภายนอก O = โอกาส (Opportunities) ปัจจัยที่เอื้ออำนวยให้ประสบความ สำเร็จ T = อุปสรรค (Threats) ข้อจำกัดที่ทำให้การดำเนินงานไม่ประสบความสำเร็จ Internal Factors  สภาพแวดล้อมภายใน S = จุดแข็ง (Strengths) ข้อดี ข้อเด่นที่ทำให้การดำเนินงานประสบความสำเร็จ W = จุดอ่อน (Weaknesses) ข้อด้อยที่ส่งผลเสียต่อการดำเนินงาน

4 ถ้ารู้ก็จะรู้วิธีบริหารจัดการ
SWOT Social/Cultural/Technological /Economic/Political and Legal Factors ที่มีบทบาทเป็น บวก ก่อเกิดสภาวะแวดล้อม โอกาส(o) External Factors เขา ควบคุมไม่ได้ ที่มีบทบาทเป็น ลบ ก่อเกิดสภาวะแวดล้อม ภาวะคุกคาม(T) เรามีสถานะอย่างไร ถ้ารู้ก็จะรู้วิธีบริหารจัดการ องค์กร??? ที่มีบทบาทเป็น บวก ก่อเกิดสภาวะแวดล้อม จุดแข็ง(S) ควบคุมได้ เรา ที่มีบทบาทเป็น ลบ ก่อเกิดสภาวะแวดล้อม จุดอ่อน(W) Internal Factors -Structure/ Goods and Service Management/ Man/ Money /Material

5

6


ดาวน์โหลด ppt การสร้างวิสัยทัศน์(Vision) ประเด็นยุทธศาสตร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google