งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่7 ช่องว่างองค์กร 12/9/05 ช่องว่างองค์กร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่7 ช่องว่างองค์กร 12/9/05 ช่องว่างองค์กร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่7 ช่องว่างองค์กร 12/9/05 ช่องว่างองค์กร

2 ช่องว่างองค์กรคืออะไร?
ช่องว่างคืออะไร? ทำไมถึงต่างกัน? (การวิเคราะห์ช่องว่าง) จะทำอย่างไร? ความคาดหวังที่ต้องการให้เป็น (อนาคตที่ต้องการไปให้ถึง) ความเป็นจริงในปัจจุบัน (เราอยู่ที่ใดในวันนี้) 12/9/05 ช่องว่างองค์กร

3 จงตอบคำถามต่อไปนี้: ขณะนี้เราอยู่ที่ไหน เราต้องการเป็นอย่างไรในอนาคต
การประเมินภายใน/ภายนอก กำหนดใครคือลูกค้า และผู้มีส่วนได้เสียให้ชัดเจน เราต้องการเป็นอย่างไรในอนาคต ภารกิจ/Mission วิสัยทัศน์/Vision หลักการพื้นฐาน/Principles เป้าหมาย/Goals วัตถุประสงค์/Objectives เราจะวัดความก้าวหน้าอย่างไร การวัดศักยภาพขององค์การ เราจะไปถึงเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้ได้อย่างไร แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติ เราจะรู้ได้อย่างไรว่างานก้าวหน้าตามแผน มีกลวิธีเก็บข้อมูล และวัดประเมินอย่างไร? 12/9/05 ช่องว่างองค์กร

4 การประเมินภายใน/ภายนอก
ขณะนี้เราอยู่ที่ไหน? การประเมิน และวิเคราะห์ข้อมูล ตัวแปร เงื่อนไข ประเด็นภายใน และภายนอกที่มีผลต่อองค์การ โดยพิจารณาจากการทำSWOT analysis: เทคนิคการสร้างความคิดสร้างสรรค์แบบ 6 มิติ เทคนิคการทำSWOT analysis ภายในองค์กรมีจุดแข็ง และจุดอ่อนอะไรบ้าง? ภายนอกองค์กรมีโอกาส และอุปสรรคอะไร? 12/9/05 ช่องว่างองค์กร

5 การประเมินภายใน สถานะของสินค้า และบริการ
แยกให้ชัดระหว่างจุดแข็งกับจุดอ่อนขององค์กร ประเมินตำแหน่ง ศักยภาพ และโอกาสขององค์กร แยกแยะให้ออกว่าอะไรคือวิกฤต หรือโอกาสเพื่อกำหนดกลยุทธ์หลักขององค์การให้ถูกต้อง ประเมินกำลังที่จะทำงานแก้ปัญหาไปสู่โอกาส มีการปรับปรุงสิ่งจูงใจพนักงานครั้งสุดท้ายเมื่อไร? 12/9/05 ช่องว่างองค์กร

6 เงื่อนไขที่เป็นอุปสรรคภายใน
ความรับผิดชอบของผู้นำ/ตัวแทน หน้าที่ของผู้นำ/ตัวแทน โครงสร้างองค์การ ทรัพยากรที่ต้องการ(4M) คน เงิน เทคโนโลยี หรือเครื่องจักร วัตถุดิบ หมายเหตุ : ตัวแทนองค์กรคือผู้ที่ทำหน้าที่ในนามองค์กร 12/9/05 ช่องว่างองค์กร


ดาวน์โหลด ppt บทที่7 ช่องว่างองค์กร 12/9/05 ช่องว่างองค์กร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google