งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หลักการ และเทคนิควิธีการกำหนด แผนปฏิบัติราชการสำนักงานยุติธรรมจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หลักการ และเทคนิควิธีการกำหนด แผนปฏิบัติราชการสำนักงานยุติธรรมจังหวัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หลักการ และเทคนิควิธีการกำหนด แผนปฏิบัติราชการสำนักงานยุติธรรมจังหวัด

2 องค์ประกอบของแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี
SWOT Core Values & Core Competencies Vision Mission Goal / Objective (Out come) KPIs Strategies BSC Action (Output) KPIs Resource (Input)

3 SWOT Analysis (รู้เขา รู้เรา) Threat = อุปสรรค/ภาวะคุกคาม
Strength = จุดแข็ง ภายใน (เรา) W Weakness = จุดอ่อน O Opportunity = โอกาส ภายนอก (เขา) T Threat = อุปสรรค/ภาวะคุกคาม

4 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (เรา)
Man ( Staff Style Skill ) Strength จุดแข็ง Money Material Weakness จุดอ่อน Management (Strategy, Share Value , Structure , System)

5 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (เขา)
โอกาส Opportunity การเมือง (Political) เศรษฐกิจ (Economic) สังคม (Social) อุปสรรค/ภัยคุกคาม Threat เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม(Technology and Environment)

6 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
1. ด้านบุคลากร (MAN) ความรู้ความสามารถ/ทักษะ/ ประสบการณ์/ค่านิยม/แรงจูงใจ ฯลฯ 2. งบประมาณ (Money) ความพร้อม/การสนับสนุนด้านทางการเงิน ฯลฯ

7 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน
3. ด้านการบริหารจัดการ (Management) ระบบการบริหารจัดการ โครงสร้างองค์กร สไตล์การบริหารของผู้นำ องค์กร ฯลฯ 4. ด้านทรัพยากร (Material) เครื่องมือ/อุปกรณ์ ฯลฯ

8 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
1. ด้านการเมือง (Politics) นโยบายของรัฐ/รัฐบาล หน่วยงานส่วนกลาง ท้องถิ่น ฯลฯ 2. ด้านเศรษฐกิจ (Economics) การขยายตัวของเศรษฐกิจ รายได้/ระดับค่าครองชีพ ฯลฯ ระบบการบริหารจัดการ โครงสร้างองค์กร สไตล์การบริหารของผู้นำ องค์กร ฯลฯ

9 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก
3. ด้านสังคม (Social) วิถีชีวิต / วัฒนธรรม ระดับ / มาตรฐานการศึกษา อัตรา /ภาวการณ์อาชญากรรม ฯลฯ 4. ด้านเทคโนโลยี (Technology) ระดับโลก/ประเทศ/ท้องถิ่น 5. ภาวะการแข่งขัน คู่แข่ง / พันธมิตร ฯลฯ

10 องค์กร = สำนักงานยุติธรรมจังหวัด
VISION วิสัยทัศน์ = ลักษณะขององค์กรในอนาคตที่เราต้องการให้บรรลุถึง ต้องเป็นไปได้และท้าทาย โดยตั้ง คำถามว่า “เราอยากให้องค์กรของเรามีลักษณะอย่างไร ในอนาคต” องค์กร = สำนักงานยุติธรรมจังหวัด

11 MISSION พันธกิจ = สิ่งที่องค์กรต้องกระทำเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้โดยตั้งคำถามว่า 1.องค์กรควรดำเนินการเรื่องใดบ้าง 2.ในเรื่องนั้น ควรเน้นกิจกรรมใดเป็นพิเศษ

12 Strategic Issues และ Strategies
ประเด็นยุทธศาสตร์ เป็นประเด็นหลักที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติให้บรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ ส่วนยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ เป็นกลวิธีในการบรรลุประเด็นยุทธศาสตร์โดยมีหลักคิด ดังนี้ 1. ทำอย่างไรจะรักษาหรือเสริมสร้างจุดแข็งไว้ได้ 2. ทำอย่างไรจึงจะลดจุดอ่อนลงได้ 3. ทำอย่างไรจึงจะใช้จุดแข็งไปเป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์จากโอกาส 4. ทำอย่างไรจึงจะขจัดและฟันฝ่าอุปสรรคที่ขวางกั้นไปได้ 5. ยึด BSC เป็นกรอบแนวคิด

13 Balanced Scorecard (BSC)
มิติด้านประสิทธิผล Customer Perspective มิติด้านลูกค้า Internal Process Perspective มิติด้านประสิทธิภาพ Vision , Strategy and Evaluation Leaning and Growth Perspective มิติด้านการพัฒนาองค์กร

14 Goal / Objective เป้าหมาย/เป้าประสงค์ หมายถึง ผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นหากสามารถดำเนินการได้ตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้

15 แผนงาน / โครงการ 1. ต้องครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์เพื่อถ่ายทอดไป สู่การปฏิบัติ 2. ต้องมีรายละเอียดในเชิงกลไกการปฏิบัติที่เป็น รูปธรรม 3. ต้องยึด BSC เป็นกรอบแนวคิด


ดาวน์โหลด ppt หลักการ และเทคนิควิธีการกำหนด แผนปฏิบัติราชการสำนักงานยุติธรรมจังหวัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google