งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงานองค์กร (Performance Measurement) ลักษณะสำคัญขององค์กร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงานองค์กร (Performance Measurement) ลักษณะสำคัญขององค์กร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงานองค์กร (Performance Measurement) ลักษณะสำคัญขององค์กร
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA)ปีพ.ศ.2550 Module 3 การตรวจวัดสภาพ ผลการดำเนินงานองค์กร (Performance Measurement) ลักษณะสำคัญขององค์กร (15 คำถาม)

2 Customers Outputs Process Inputs Suppliers
SIPOC Model/ Value chain model ผู้รับสินค้าหรือบริการคือใคร 1 Customers สินค้าหรือบริการคืออะไร Outcome 2 3 Outputs ความต้องการคืออะไร กระบวนการที่เหมาะสมคืออย่างไร 4 Process ปัจจัยนำเข้าของกระบวนการคืออะไร 5 Inputs ผู้ส่งมอบปัจจัยคือใคร 6 Suppliers

3 SIPOC Model/ Value chain model
จุดตรวจ KPI Supplier Input Process Output Customer supplier 111 Outcome 1 สินค้า หรือ บริการที่ 1 Output Spec1 Spec2 Spec3 input 11 ขั้นตอน 1 supplier 112 Outcome 2 supplier 121 input 12 Outcome 3 supplier 131 input 13 ขั้นตอน 2 Outcome 4 ขั้นตอน 3 ขั้นตอน 4 ขั้นตอน 5

4 SIPOC Model/ Value chain model
ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย พันธมิตร คู่ความร่วมมือ ผู้รับบริการ หรือลูกค้า ลูกค้าของ ลูกค้า ผู้ส่งมอบ ของ ผู้ส่งมอบ ผู้เกี่ยวข้อง หน่วยงาน อื่น หน่วยงาน กระทรวง หน่วยงาน กรม หน่วยงาน จังหวัด หน่วย บริการ ผู้รับ บริการ Input Process Output

5 Strategic Planning Model
KPIs Internal environment Strategic Goals External environment Project Activity Program Shared Values Core Competency Mission Vision ยุทธศาสตร์4มิติ ยุทธวิธี Strategic Issues 3 4 1 2 Past Performance Strategic Planning Model วางแผน ปฏิบัติ

6 คำถามตามเกณฑ์ PMQA:105คำถาม หมวดP 15คำถาม

7 ลักษณะสำคัญขององค์กร
เป็นการอธิบายถึงภาพรวมในปัจจุบันของส่วนราชการสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติภารกิจ ความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานกับผู้รับบริการ ส่วนราชการอื่นและประชาชนโดยรวม สิ่งสำคัญที่มีผลต่อการดำเนินการ และความท้าทายที่สำคัญในเชิงยุทธศาสตร์ที่ส่วนราชการเผชิญอยู่ รวมถึงระบบการปรับปรุงผลการดำเนินการของส่วนราชการ แบ่งออกเป็น 15 ข้อคำถาม

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 ลักษณะสำคัญขององค์กร
รายงานผลการจัดทำ ลักษณะสำคัญขององค์กร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน Work Shop


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงานองค์กร (Performance Measurement) ลักษณะสำคัญขององค์กร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google