งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Strategic managementครั้งที่ BSC

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Strategic managementครั้งที่ BSC"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Strategic managementครั้งที่ BSC
วันที่ 23 สิงหาคม 2556

2

3 หัวข้อคราวที่แล้ว มาดูงานกลุ่ม เรียนเรื่อง BSC มอบหมายงาน ส่งรายงานหนังสือวันที่ 23 สิงหาคม 2556 ก่อน 11น.ที่ช่องส่งงานอาจารย์ชั้น 4 ภาควิชาการจัดการ ให้สมาชิกทุกกลุ่มทยอยอ่านกรณีศึกษาทุกกรณีศึกษามาก่อน 1 รอบ วันนี้ ประเมินผลความเข้าใจที่ผ่านมา ทบทวนเนื้อหาเพื่อเตรียมทำกรณีศึกษา

4 คราวหน้า ส่งงานกลุ่มทุกกลุ่มภายในวันอังคารที่ 27 สค ก่อน น. จับฉลากกลุ่มนำเสนอ 1 กลุ่ม กลุ่มนำเสนอ 15 นาที กลุ่มรับฟัง ถามตอบ 10 นาที ประเมินและให้คะแนนกลุ่มนำเสนอ อาจารย์ให้ข้อคิดเห็น 15 นาที กลุ่มไปแก้ไขนำส่งใหม่ การเตรียมตัว อ่าน 1 รอบ จับประเด็น 1 รอบ วิเคราะห์ 1 รอบ เตรียมสไลด์ประมาณ 10 สไลด์ อย่ามีตัวหนังสือมากไป อย่าพูดตามตัวหนังสือ ให้สมาชิกแสดงออก

5 สารบัญหนังสือ ความรู้ทั่วไป กรอบและแนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์
Change and Scenario planning Mission Purpose External environment Internal environment Strategic direction and Formulation Corporate Strategy Business Strategy Functional Strategy Strategy Implementation Strategic Control

6 Dummy project กลุ่ม 1 นครพิงค์เทียนหอม กลุ่ม 2 ร่มบ้านเหนือ
กลุ่มที่ 1 ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ กลุ่มที่ 2 ทัวร์ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ กลุ่มที่ 3 หัตถกรรม ขายเฟอร์นิเจอร์ไม้ บ้านถวาย กลุ่มที่ 4 พืชไฮโดรโพนิกส์ กลุ่มที่ 5 พิพิธภัณฑ์ศิลปะและวัฒนธรรม กลุ่ม 1 นครพิงค์เทียนหอม กลุ่ม 2 ร่มบ้านเหนือ กลุ่ม 3 หางดงบรรจุภัณฑ์ กลุ่ม 4 อินทรีย์พืชผล กลุ่ม 5 วัฒนธรรมชาวเหนือ

7 การเปลี่ยนแปลง คำถามเชิงกลยุทธ์ ไปให้ถึง กำหนดยุทธศาสตร์
คิดให้ไกล กำหนดวิสัยทัศน์ What’s result ? การคิดเชิงกลยุทธ์ Resources Value Environment ระดับสูง Who are you? กลยุทธ์ระดับองค์กร สภาพแวดล้อมทั่วไป Where you want to go ? ระดับกลาง กลยุทธ์ระดับธุรกิจ /การแข่งขัน สภาพแวดล้อมการแข่งขัน How to get there ? ระดับปฏิบัติการ กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ การตลาด การผลิต การเงิน What to perform ? นำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ กำกับ ควบคุมกลยุทธ์ Where are you now ?

8 - - + + - - - ความต้องการลูกค้า ลูกค้าพอใจ
PEST Scenario Opportunities Ideas E V- R Who are you? Core competencies Capabilities Resources Scenario matrix What business to be in? Value proposition What customer buy? Financial Ratio Performance Driving Forces O/T GE matrix S/W challenges OS Corporate Strategy Business concept Business model Vision statement Vision Where to go? Portfolio BCG matrix Product-Market matrix What to become ? Substitution New entrance Competitive Environment - - Customer requirement + Customer Satisfaction + Customer Segment PQCD Business Strategy Supplier - - Competitor BSC management - Resource Capability Competencies ไปดู Business concept ความต้องการลูกค้า Business process ลูกค้าพอใจ Leadership Business Function ไปดู Business Model canvas ไปดู Primary activities ใน Value chain Organization Structure marketing operation Organization Architecture Finance HR Get things done through people R&D

9 ข้อท้าทาย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เชิงยุทธศาสตร์ ภารกิจหลัก
Do it right and Fast at the first time ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Vision เชิงยุทธศาสตร์ ภารกิจหลัก ข้อท้าทาย การเรียนการสอน วิจัย บริการ ทำนุบำรุง Excellence Differentiate New things New knowledge

10 งาน คน ข้อท้าทาย คนคนเข้ากับงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เชิงยุทธศาสตร์
Do it right and Fast at the first time ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Vision เชิงยุทธศาสตร์ ภารกิจหลัก ข้อท้าทาย Best Performance การเรียนการสอน วิจัย บริการ ทำนุบำรุง Excellence Differentiate New things New knowledge Best Technology คนคนเข้ากับงาน Best Process Best People งาน คน Performance Management CSF

11 งาน คน มาตรการแนวทาง ข้อท้าทาย คนคนเข้ากับงาน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
Do it right and Fast at the first time ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Vision เชิงยุทธศาสตร์ ภารกิจหลัก ข้อท้าทาย Best Performance การเรียนการสอน วิจัย บริการ ทำนุบำรุง Excellence Differentiate New things New knowledge Best Technology คนคนเข้ากับงาน Best Process Best People งาน คน Performance Management Strategy CSF มาตรการแนวทาง เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ Lead indicator Lag indicator

12 งาน คน มาตรการแนวทาง ข้อท้าทาย คนคนเข้ากับงาน ตัวชี้วัด KPI
Do it right and Fast at the first time ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Vision เชิงยุทธศาสตร์ ภารกิจหลัก ข้อท้าทาย Best Performance การเรียนการสอน วิจัย บริการ ทำนุบำรุง Excellence Differentiate New things New knowledge Best Technology คนคนเข้ากับงาน Best Process Best People งาน คน Performance Management Strategy CSF มาตรการแนวทาง เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ Link Performance to Strategy through CSF Input Process output outcome Lead indicator ตัวชี้วัด KPI Lag indicator Scope งาน หน่วยงานหลัก หน่วยงานรอง

13 งาน คน มาตรการแนวทาง ข้อท้าทาย คนคนเข้ากับงาน ตัวชี้วัด KPI
Do it right and Fast at the first time ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Vision เชิงยุทธศาสตร์ ภารกิจหลัก ข้อท้าทาย Best Performance การเรียนการสอน วิจัย บริการ ทำนุบำรุง Excellence Differentiate New things New knowledge Best Technology คนคนเข้ากับงาน Best Process Best People งาน คน Performance Management Strategy CSF มาตรการแนวทาง เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ Link Performance to Strategy through CSF Input Process output outcome Key result Indicator KRI Key performance Indicator KPI Lead indicator ตัวชี้วัด KPI Lag indicator Link to CSF to action Result Indicator RI Performance Indicator PI Scope งาน Project Project Indicator หน่วยงานหลัก แผนงาน แผนเงิน แผนคน แผนเวลา หน่วยงานรอง

14 งาน คน มาตรการแนวทาง ข้อท้าทาย คนคนเข้ากับงาน ตัวชี้วัด KPI
Do it right and Fast at the first time Business Intelligence For board ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Vision Dash Board Decision making เชิงยุทธศาสตร์ ภารกิจหลัก For Management and Team ข้อท้าทาย Best Performance Balanced Score Card การเรียนการสอน วิจัย บริการ ทำนุบำรุง Excellence Differentiate New things New knowledge Best Technology คนคนเข้ากับงาน Monthly Best Process Best People งาน Weekly คน Performance Management Measure and Report Strategy CSF Daily มาตรการแนวทาง เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ Link Performance to Strategy through CSF Input Process output outcome Key result Indicator KRI Key performance Indicator KPI Lead indicator ตัวชี้วัด KPI Lag indicator Link to CSF to action Result Indicator RI Performance Indicator PI Scope งาน Project Project Indicator หน่วยงานหลัก แผนงาน แผนเงิน แผนคน แผนเวลา หน่วยงานรอง

15 ที่ผ่านมาเป็นอย่างไร ขณะนี้อยู่ตรงไหน
จุดมุ่งหมาย พันธกิจเริ่มต้น ที่ผ่านมาเป็นอย่างไร ขณะนี้อยู่ตรงไหน Life cycle 5 Forces Strategic Group Value Life line PEST analysis Supplier Competitor Customer Success & Problem Business Model Positioning Risk and Return analysis Rational &Emotion Decision Internal SWOT External Value chain 7’s Mckinsey Business Function Core competencies Value Business Model ต้องทำอะไรบ้าง จะไปอย่างไร แล้วจะไปไหน Functional Strategies Competitive Strategies Corporate Strategies Marketing Production Finance IT Generic Model BCG Matrix Vision Objective Mission Goal Strategic issues Key success factor

16 สติ Right think What it should be? S T E P G
System thinking Integration Natural Facts System Integration Realities Driving Forces New realities Globalization KB Market liberization New Game S T E P G Regulator Policy 9 Agenda KE KS Turbulence Change Supplier Company Customer Competitor New entrance Substitution Business Climate ’Forces Business Environment Do the things right How to get there? Manage Strategies Mean Efficiency Capabilities ลูกค้าพอใจ Outcome ความต้องการ ลูกค้า Input Based line Business process Respond จุดแข็ง Product innovation Process innovation Core competencies Enabler Enabler Business function Performance measurement Marketing Operation Finance Management Process Program projects Corporate culture Critical Factor Networking Alliance Radar Scanning จิต ใจ อัตตา Mental Model Mind set Mind map Personnel Mastery Entrepreneur Think right Who are you? Strategic thinking Mission statement Purpose ผัสสะ ทั้ง 5 Frame of reference สติ Wisdom Paradigm Visionary Scenario Organization Excellence Value Stakeholders Sustainable เก่งทางโลก กำไร เติบโต เก่งทางธรรม จริยธรรม Do the right things Where we want to go? Lead Vision statement End Effectiveness Business Plan Business Model Business concept Value Creation Innovation สังคม สิ่งแวดล้อม โอกาส จุดแข็ง Sense โอกาส


ดาวน์โหลด ppt Strategic managementครั้งที่ BSC

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google