งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Strategic management กลยุทธ์ปฏิบัติการ กรณีศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Strategic management กลยุทธ์ปฏิบัติการ กรณีศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Strategic management กลยุทธ์ปฏิบัติการ กรณีศึกษา
ครั้งที่ 4 วันที่ 28 กรกฎาคม 2556

2 การเปลี่ยนแปลง คำถามเชิงกลยุทธ์ ไปให้ถึง กำหนดยุทธศาสตร์
คิดให้ไกล กำหนดวิสัยทัศน์ What’s result ? การคิดเชิงกลยุทธ์ Resources Value Environment ระดับสูง Who are you? กลยุทธ์ระดับองค์กร สภาพแวดล้อมทั่วไป Where you want to go ? ระดับกลาง กลยุทธ์ระดับธุรกิจ /การแข่งขัน สภาพแวดล้อมการแข่งขัน How to get there ? ระดับปฏิบัติการ กลยุทธ์ระดับปฏิบัติการ การตลาด การผลิต การเงิน What to perform ? นำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ กำกับ ควบคุมกลยุทธ์ Where are you now ?

3 Performance monitoring
Developing a Corporate strategy Market analysis Developing a Vision and long-term objectives Initiating the Strategy process Developing a business strategy Strategy implementation Developing a Functional strategy Company analysis Performance monitoring

4 Introduction กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Functional Level Strategy) จะมุ่งการใช้ทรัพยากรของบริษัทให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยแผนกงานตามหน้าที่จะพัฒนากลยุทธ์ของแผนกขึ้นมาเอง ภายใต้ข้อจำกัดของกลยุทธ์ระดับบริษัทและหน่วยธุรกิจ

5 Functional level strategy)
กลยุทธ์ระดับหน้าที่ (Functional level strategy) เป็นการสร้างให้เกิดข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน(Competitive advantage) ซึ่งเป็นสาเหตุให้ธุรกิจประสบความสำเร็จขึ้นอยู่กับคุณค่า (Value) ซึ่งองค์การสามารถสร้างลูกค้าได้ งานของการสร้างคุณค่าเกิดขึ้นภายในจากหน้าที่ต่าง ๆ ซึ่งอยู่ภายในธุรกิจ หน้าที่เหล่านี้จะต้องเชื่อมโยง จะต้องสอดคล้องกันเป็นโครงสร้างงาน ซึ่งเรียกว่าเครือข่ายในการสร้างคุณค่า (value chain)

6 ปรัชญา value chain “ทุกหน้าที่มีส่วนสร้างคุณค่าสำหรับลูกค้า (Customer value) และข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน(Competitive advantage) โดยคำนึงถึงคุณภาพ (Quality) ประสิทธิภาพ (Efficiency) และการส่งมองคุณค่า (Value delivery) ให้กับลูกค้า”

7 Building Sound Business Strategies
The Marketing Strategy The Product Strategy The Financial Strategy The Organization Strategy The Customer Service Strategy

8 Building Sound Business Strategies The Value Chain
Company Infrastructure (Accting, Fin., Legal, Mgt., etc.) Human Resource Management Support Activities Technology Development Procurement Marketing & Sales Inbound Logistics Operations Outbound Logistics Service Main Marketing Product Channel Promotion Management Management Management -Michael Porter

9 Building Sound Business Strategies
Technology & The Value Chain Company Infrastructure Human Resource Management Technology Development Procurement Inbound Logistics Operations Outbound Logistics Marketing & Sales Service Transportation Basic Processes Transportation Media Diagnostics & Test Materials Handling Materials Techno Materials Handling Communication Comm. Services Testing Bldg & Designing Comm. Systems IT IT IT MIS CIS -Michael Porter

10 Building Sound Business Strategies
The Marketing Strategy The Product Strategy The Financial Strategy The Organization Strategy The Customer Service Strategy

11 Product Customer Value Price Cost Place Channel
4P 4C Product Customer Value Price Cost Place Channel Promotion Communication Goal Market share Market growth Products Current New Market Penetration Strategy Current Product Development Strategy Markets Market Development Strategy Diversification Strategy New

12 Building Sound Business Strategies
The Marketing Strategy The Product Strategy The Financial Strategy The Organization Strategy The Customer Service Strategy

13 Product Technology Change
Goal Product Varieties Quality Cost Speed Cost Leadership Differentiation Cost Focus Differentiation Focus Product / Service Features Optimized for Market Segment or Niche Reduce Cost by influencing Value Chain Feature Focus Product Design Optimized for Market Segment or Niche Product Technology Change Process Development Supports high tolerances, better Quality, faster response times Process Development to tune Value Chain lowing cost Process Development tuned to Value Chain to increase buyer’s value Leveraging Learning Curve to Lower cost. Leveraging Scale Process Technological Change

14 Building Sound Business Strategies
The Marketing Strategy The Product Strategy The Financial Strategy The Organization Strategy The Customer Service Strategy

15 Finance Goal Return Risk Liquidity Working capital Cash flow
Capital structure

16 Building Sound Business Strategies
The Marketing Strategy The Product Strategy The Financial Strategy The Organization Strategy The Customer Service Strategy

17 Organization strategy
Communication Cooperation Coordination Cost

18 Building Sound Business Strategies
The Marketing Strategy The Product Strategy The Financial Strategy The Organization Strategy The Customer Service Strategy A Word About Customer Service As A Corporate Strategy………………….

19 Marketing การตลาด(marketing) การใช้เครื่องมือการตลาด โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้า โดยใช้ต้นทุนที่เหมาะสม สามารถเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ได้ทันเวลา

20 Production การปฏิบัติการ (Operations) หรือ การผลิต (production) มีความสม่ำเสมอในการผลิตสินค้าให้สอดคล้องกับการออกแบบทางวิศวกรรม โดยก่อให้เกิดผลเสียต่ำสุดและเกิดผลผลิตสูงสุด และมีความรวดเร็วในการปรับเข้าหาความต้องการซื้อของลูกค้าได้

21 Research and Development

22 Accounting การบัญชี (Accounting) โดยการจัดหาข้อมูลข่าวสารเพื่อการตัดสินใจ สร้างความเรียบง่ายและลดค่าใช้จ่ายในการเก็บรวบรวมข้อมูล และเพื่อนำข้อมูลกลับมาใช้ได้ทันท่วงที

23 Financial การเงิน (Financial) การใช้กลยุทธ์ทางการเงิน เพื่อความอยู่รอด ความเจริญเติบโตและความคล่องตัวทางด้านการเงินเพื่อให้เกิดกำไรสูงสุด (Profit maximization) และความมั่งคั่งสูงสุด(Wealth maximization)

24 Purchasing การจัดซื้อ (Purchasing) การคัดเลือกผู้ขายที่มีคุณภาพ เจรจาต่อรองด้านราคาที่เหมาะสม การส่งมอบทันท่วงที ป้องกันไม่ให้เกิดสินค้าเกินความจำเป็นและไม่ให้เกิดการขาดแคลน

25 Human resource management

26 GE matrix 5 forces model What business to be in ? E-V-R model
PEST Value proposition Resource GE matrix Market attractive What to become ? Mission + challenge = vision Where to go ? Directional + Portfolio + Parenting strategies BCG Product-Market matrix Business competitive strength 5 forces model Generic model Value chain Segment Target Positioning Strategic group How to compete? Competitive strategies Functional strategies Marketing Operation Financial strategies What to do?

27 แนวทางวิเคราะห์กรณีศึกษา
Business concept Ideas Asset Value Business Model Value Target market Customer เข้าไปในธุรกิจอะไร? Corporate Strategy ตรวจสอบว่าแนวคิดธุรกิจ ยังใช้ได้ไหม ต้องเปลี่ยนไหม ทำรายได้ได้อย่างไร ขายอะไร ขายใคร STP 5 Forces’ model Value chain Generic model แข่งตลาดไหน ด้วยอะไร Broad /Narrow Leadership /Focus ตรวจสอบว่า วางกลยุทธ์ถูกไหม สภาพการแข่งขันเปลี่ยนไปไหม Competitive strategy Marketing 4 P Operation product /Process technology Leadership / Focus Finance Cash Working Capital Capital structure Functional strategy แสดงอาการ ออกมาเป็นปัญหา

28 มอบหมายงาน งานเดี่ยวไปค้นเรื่อง Strategic control และ Balanced core card งานกลุ่ม ไปปรับแผนกลยุทธ์การแข่งขัน และกลยุทธ์ปฏิบัติการ ไปวิเคราะห์กรณีศึกษาที่มอบหมาย จัดทำและนำเสนอเป็น Power point file ส่งทั้งสองงานวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม ก่อน น. ทุกกลุ่มเตรียมสำเนาเอกสารกรณีศึกษามาแจกเพื่อนด้วยก่อนนำเสนอ การนำเสนอมีการเก็บคะแนนและเหมือนการสอบ


ดาวน์โหลด ppt Strategic management กลยุทธ์ปฏิบัติการ กรณีศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google