งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง High Performance Organization

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง High Performance Organization"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง High Performance Organization
กองบริหารทรัพยากร สำนักงานปลัดบัญชีทหารเรือ

2 วิสัยทัศน์กองทัพเรือ
“จะเป็นกองทัพเรือชั้นนำในภูมิภาค ด้วยขนาดของกำลังรบที่สมดุล ทันสมัย ภายใต้การบริหารจัดการที่เน้นคุณภาพเป็นสำคัญ” สร้างหลักประกัน ในการเตรียมกำลังกองทัพเรือ ให้มีความพร้อม ในการปฏิบัติการเพื่อป้องกันประเทศ ยกระดับการบริหาร มุ่งสู่การบริหารงาน อย่างมืออาชีพ ทำงานอย่างมีขั้นตอนสุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้

3 มุมมองที่เปลี่ยนไปในทางการบริหาร
ทรัพยากร มีอะไรบ้าง สภาวะแวดล้อมภายใน/ภายนอก อดีต ปัจจุบัน ตรงตามที่คาดหวัง อย่างสม่ำเสมอ คือใคร ประสิทธิภาพ การใช้ทรัพยากร แผนปฏิบัติงาน ที่ชัดเจน ผู้ส่งมอบ ทรัพยากร ทรัพยากรที่ใช้ การปฏิบัติงาน ผลผลิต ผลลัพธ์ ประหยัด คุ้มค่า เกิดประโยชน์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ สินค้า/บริการ คืออะไร กระบวนการที่เหมาะสม เป็นอย่างไร - ผู้รับบริการคือใคร - มีความต้องการอะไร

4 สมรรถนะคืออะไร เครื่องยนต์ : Alloy V8. DOHC 4 valves/cylinder
ความจุ : cc อัตราอัด : : 1 กำลังสูงสุด : rpm. แรงบิดสูงสุด : 323 Nm at 4200 rpm. ความเร็ว : kph in 5.6 seconds Top speed in excess of 275kph

5 สมรรถนะคืออะไร การดำเนินงานอย่างมีคุณภาพจนบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร (ผลผลิต + ผลลัพธ์) ไม่ใช่สิ่งที่วัดหรือบอกได้ในระยะเวลาอันสั้น ต้องอาศัยความต่อเนื่อง ความสม่ำเสมอ และความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรตนเองตลอดเวลา

6 ทำไมต้องมีขีดสมรรถนะสูง
องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงนั้นย่อมจะเป็นรากฐานและแนวทางที่สำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนในระยะยาว

7 ลักษณะของ HPO มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ มีประสิทธิภาพสูง
1 มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ 2 มีประสิทธิภาพสูง 3 ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อม 4 มุ่งเน้นในสิ่งที่ตนเองมีความสามารถหรือโดดเด่น 5 มีความยืดหยุ่นสูง 6 ให้ความสำคัญต่อการเติบโตและพัฒนาของบุคลากร 7 มีผู้นำที่มีความมุ่งมั่นและกล้า Vivienne Jupp and Mark P. Younger

8 ขีดความสามารถที่ HPO ต้องมี
1 การวางยุทธศาสตร์และนโยบาย 2 การออกแบบองค์การและกระบวนการทำงาน 3 การบริหารผลการปฏิบัติงาน 4 การมีพันธมิตรและเครือข่าย 5 การดำเนินงานที่ดี

9 ขีดความสามารถที่ HPO ต้องมี
6 การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการ 7 การจัดหาและการขนส่ง 8 การบริหารทุนมนุษย์ 9 การบริหารข้อมูลสารสนเทศ Jane C. Linder and Jeffrey D. Brooks

10 แนวทางในการไปสู่ HPO 1 ผู้นำต้องเป็นผู้ทำการขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงองค์กร 2 แปลงยุทธศาสตร์สู่สิ่งที่สามารถจับต้องได้ 3 ทำให้ทั้งองค์การสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 4 จูงใจให้ทุกคนให้ความสำคัญและปฏิบัติตามยุทธศาสตร์ 5 ดูแลให้การบริหารยุทธศาสตร์เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่อง Robert Kaplan and David Norton

11 เครื่องมือทางการบริหารที่สำคัญ
Strategic Planning & Management Performance Management Balanced Scorecard Risk Management Benchmarking Competencies Knowledge Management Public Management Quality Award

12 การบริหารองค์กรอย่างเป็นระบบ
Plan กำหนด เป้าหมาย การดำเนินงาน การวางแผน และ พัฒนากลยุทธ์ Act วงจรการบริหารเชิงกลยุทธ์ Strategic Management Cycle ประเมินผล การดำเนินงาน Do แปลงแผน ไปสู่การปฏิบัติ Check

13 การวัดผลการดำเนินงาน
เป็นเรื่องของการบริหารงาน ไปสู่ความสำเร็จ You can’t manage what you can’t (or don’t) measure. You can’t improve what you can’t (or don’t) measure.

14 ประเมินผลเพื่อเรียนรู้องค์กร
มิติ 1 KPI 1 KPI 2 KPI 3 KPI 4 KPI 5 มิติ 2 KPI 6 KPI 7 KPI 8 มิติ 3 KPI 9 KPI 10 KPI 11 มิติ 4 KPI 12

15 เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

16 เมื่อรบ ต้องชนะ และได้เปรียบในการรบ
เมื่อรบ ต้องชนะ และได้เปรียบในการรบ


ดาวน์โหลด ppt องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง High Performance Organization

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google