งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการประเมินผลงาน ทางวิชาการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการประเมินผลงาน ทางวิชาการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการประเมินผลงาน ทางวิชาการ
แนวทางการประเมินผลงาน ทางวิชาการ รศ.สุรชัย ขวัญเมือง

2 ด้านคุณภาพการศึกษา

3 พิจารณาจาก 1. ความสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระ
1. ความสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระ พิจารณาจาก ความถูกต้อง เหมาะสม ครบถ้วนตามหลักวิชาการ และทันสมัย มีการค้นคว้า อ้างอิงถูกต้องเชื่อถือได้ เรียบเรียงเนื้อหาได้ถูกต้อง ตามหลักการใช้ภาษา จัดเรียงหัวข้อ เนื้อหาเป็นระบบเดียวกัน

4 ด้านคุณภาพการศึกษา (ต่อ)
2. ความถูกต้องตามหลักวิชาการ พิจารณาจาก รูปแบบ ขั้นตอน ในการนำเสนอต้องถูกต้อง ตามหลักวิชาของผลงานประเภทนั้นๆ

5 3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
ด้านคุณภาพการศึกษา (ต่อ) 3. ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พิจารณาจาก การแสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การนำเสนอประสบการณ์ที่ทำให้เกิดความรู้ใหม่ ผลงานใหม่ การนำสิ่งที่มีอยู่แล้วมาประยุกต์ด้วยเทคนิควิธีการใหม่ๆ ที่ก่อให้เกิดนวัตกรรม ผลงานนั้นเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษา

6 4. การพิมพ์และการจัดรูปเล่ม
ด้านคุณภาพการศึกษา (ต่อ) 4. การพิมพ์และการจัดรูปเล่ม พิจารณาจาก ความสวยงามและความถูกต้อง ตามหลักวิชาการ

7 ประโยชน์ของผลงานวิชาการ

8 1. ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการหรือวิชาชีพ
พิจารณาจาก เป็นผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการหรือวิชาชีพ สามารถเป็นแบบอย่างได้ ใช้เป็นแหล่งอ้างอิง หรือ เป็นแบบในการปฏิบัติได้เป็นอย่างดี

9 2. ประโยชน์ต่อผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา
ประโยชน์ของผลงานวิชาการ (ต่อ) 2. ประโยชน์ต่อผู้เรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา หน่วยงานการศึกษา การจัดการศึกษาและชุมชน พิจารณาจาก ผลที่ปรากฏต่อ ผู้เรียน ครู บุคลากร ทางการศึกษา การจัดการศึกษา และชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล

10 3. การเผยแพร่ในวงวิชาการ
ประโยชน์ของผลงานวิชาการ (ต่อ) 3. การเผยแพร่ในวงวิชาการ พิจารณาจาก มีการนำผลงานไปเผยแพร่ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การจัดพิมพ์ในรายงานประจำปี เอกสาร วารสาร การนำเสนอต่อที่ประชุม การจัดนิทรรศการ การเผยแพร่ทางวิทยุ โทรทัศน์ หรือ Web site

11 องค์ประกอบและ เกณฑ์การให้คะแนน

12 1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
พิจารณาจาก ผลงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบ คะแนน ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ คะแนน ผลที่เกิดกับผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และสถานศึกษา คะแนน

13 2. การประเมินผลงานทางวิชาการ มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน
องค์ประกอบและเกณฑ์การให้คะแนน(ต่อ) 2. การประเมินผลงานทางวิชาการ มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน โดยมีองค์ประกอบและเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

14 1. คุณภาพของผลงานทางวิชาการ (50 คะแนน)
องค์ประกอบและเกณฑ์การให้คะแนน(ต่อ) 1. คุณภาพของผลงานทางวิชาการ (50 คะแนน) ความสมบูรณ์ของเนื้อหาสาระ คะแนน ความถูกต้องตามหลักวิชาการ คะแนน ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คะแนน การพิมพ์และการจัดทำรูปเล่ม คะแนน

15 2. ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ (50 คะแนน)
องค์ประกอบและเกณฑ์การให้คะแนน(ต่อ) 2. ประโยชน์ของผลงานทางวิชาการ (50 คะแนน) ประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชากาหรือวิชาชีพ 15 คะแนน ประโยชน์ต่อผู้เรียน ครู บุคลากร ทางการศึกษา การจัดการศึกษา หน่วยงานการศึกษาและชุมชน 25 คะแนน การเผยแพร่ในวงวิชาการ คะแนน

16 เกณฑ์การตัดสิน ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงาน
องค์ประกอบและเกณฑ์การให้คะแนน(ต่อ) เกณฑ์การตัดสิน ผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติงาน ผลการปฏิบัติงาน ต้องไม่ต่ำกว่า 70% ผลงานทางวิชาการ ต้องไม่ต่ำกว่า 70% คะแนนรวม ต้องไม่ต่ำกว่า 75% ผู้ผ่านเกณฑ์ ต้องผ่านเกณฑ์เอกฉันท์ทั้งผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ

17 แนวทางการประเมิน

18 1. ผลงานทางวิชาการ ต้องอยู่ในเงื่อนไขดังนี้
1. ผลงานทางวิชาการ ต้องอยู่ในเงื่อนไขดังนี้ ผลงานวิจัย จะต้องไม่เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม เป็นผลงานที่เปิดเผยต่อสาธารณะ - เพื่อประโยชน์ในการศึกษา หรือใช้อ้างอิง - ป้องกันการลอกเลียนผลงาน กรณีเสนอผลงานที่มีผู้แต่งร่วม จะต้องมีผลงานฯ ที่จัดทำแต่ผู้เดียวไม่น้อยกว่า 1 รายการ

19 2. กรณีผลการประเมินในส่วนของผลการปฏิบัติงาน
แนวทางการประเมิน (ต่อ) 2. กรณีผลการประเมินในส่วนของผลการปฏิบัติงาน ไม่ผ่านเกณฑ์ ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ไม่สามารถปรับปรุงได้

20 3. การปรับปรุงผลงานทางวิชาการ
แนวทางการประเมิน (ต่อ) 3. การปรับปรุงผลงานทางวิชาการ คะแนนผลการปฏิบัติงานจากกรรมการ ทั้ง 3 คน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 คะแนนผลงานทางวิชาการจากกรรมการ ไม่น้อยกว่า 2 คน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ปรับปรุงได้ไม่เกิน 2 ครั้ง - ครั้งที่ 1 ไม่เกิน 6 เดือน - ครั้งที่ 2 ไม่เกิน 3 เดือน

21 4. กรณีเสนอผลงานเกิน 1 รายการ
แนวทางการประเมิน (ต่อ) 4. กรณีเสนอผลงานเกิน 1 รายการ แต่ละรายการประเมินมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน เมื่อประเมินแล้ว ให้นำคะแนนมาเฉลี่ยเป็นคะแนนผลงานที่ได้


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการประเมินผลงาน ทางวิชาการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google