งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินผลสถานศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินผลสถานศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินผลสถานศึกษา
และการใช้ผลการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา รัตนะ บัวสนธ์ การประเมินผลสถานศึกษา คืออะไร *การรวบรวมข้อมูล สารสนเทศ (การปฏิบัติงานตามภารกิจ) เพื่อตรวจสอบ/ตัดสินว่าได้ผลเป็นประการใด ทำไมต้องประเมินผลสถานศึกษา เหตุผลที่ต้องประเมินผลสถานศึกษา * สถานศึกษารู้/ตระหนัก สภาพการจัดการศึกษา * นำข้อมูลไปใช้ปรับปรุง/พัฒนาการปฏิบัติงานตามภารกิจ * ผู้รับบริการรู้/ติดตาม/สะท้อนความต้องการของตน

2 การประเมินผลสถานศึกษา และการใช้ผลการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รัตนะ บัวสนธ์ ประเมินผลอะไร/ใคร ในสถานศึกษา ประเมินโดยยึดตามมาตรฐานและตัวบ่งชี้ * ผู้บริหาร * ครู อาจารย์ * ผู้เรียน การประเมินผลสถานศึกษามีกี่ประเภท 1. การประเมินภายใน : สถานศึกษาประเมินตนอง 2. การประเมินภายนอก : หน่วยงาน/องค์กรภายนอกประเมิน

3 การประเมินผลสถานศึกษา และการใช้ผลการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รัตนะ บัวสนธ์ การประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษา เกี่ยวข้องกันหรือไม่อย่างไร 3 องค์ประกอบการประกันคุณภาพการศึกษา - การประเมินคุณภาพการศึกษา* - การตรวจสอบรับรองคุณภาพ - การควบคุมคุณภาพ (การประกันคุณภาพการศึกษา จะกระทำไม่ได้เลย หากขาดส่วนที่เป็น *การประเมินคุณภาพการศึกษา)

4 การประเมินผลสถานศึกษา และการใช้ผลการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
รัตนะ บัวสนธ์ การประเมินผลสถานศึกษา ทำอย่างไร ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายและสิ่งที่จะทำการประเมิน เช่น * ประเมินผลการเรียนของนักเรียน : คุณลักษณะเป็นไปตาม วัตถุประสงค์การเรียนการสอนแต่ละรายสาระ/วิชา หรือไม่ * ประเมินผลการจัดการหลักสูตร : กระบวนการใช้หลักสูตรเป็นไปตามแผนหรือไม่ มีประสิทธิผล (Effectiveness) ประสิทธิภาพ(Efficiency) ผลลัพธ์ (Outcome) ผลกระทบ(Impact) ข้อจำกัด( Disadvantage) อย่างไร

5 การประเมินผลสถานศึกษา ทำอย่างไร
การประเมินผลสถานศึกษา และการใช้ผลการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา รัตนะ บัวสนธ์ การประเมินผลสถานศึกษา ทำอย่างไร ขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายและสิ่งที่จะทำการประเมิน เช่น * ประเมินผลการเรียนครู/ผู้สอน : ครูมีทักษะ ความสามารถในการสอนเพียงไร เพื่อหาแนวทางป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นกับครู และพัฒนาวิชาชีพครูให้ดียิ่งขึ้น * ประเมินผลผู้บริหาร : รวบรวมสารสนเทศเกี่ยวกับผู้บริหาร - พื้นภูมิทางการศึกษาและทางสังคม - การปฏิบัติตนตามภารกิจ - บุคลิกภาพ/ การสร้างภาวะผู้นำในองค์กร - ประสิทธิผลของการบริหาร

6 เทคนิค/วิธีการ/แนวทางหรือรูปแบบการประเมินผลสถานศึกษา
การประเมินผลสถานศึกษา และการใช้ผลการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา รัตนะ บัวสนธ์ เทคนิค/วิธีการ/แนวทางหรือรูปแบบการประเมินผลสถานศึกษา อาจใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างผสมกัน ขึ้นอยู่กับสิ่งที่จะทำการประเมิน * การประเมินโครงการทางการศึกษา (ตาม 4 ภารกิจของสถานศึกษา) - CIPPIEST - Responsive - Utilization Focus - Theory-Driven - Participation - STB

7 เทคนิค/วิธีการ/แนวทางหรือรูปแบบการประเมินผลสถานศึกษา
การประเมินผลสถานศึกษา และการใช้ผลการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา รัตนะ บัวสนธ์ เทคนิค/วิธีการ/แนวทางหรือรูปแบบการประเมินผลสถานศึกษา * การประเมินโครงการฝึกอบรมหรือหลักสูตรระยะสั้น (เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะทางวิชาชีพให้บุคลากร หรือเพื่อสนองความสนใจของกลุ่มผู้รับบริการ) - รูปแบบเคิร์กแพทริก - รูปแบบเชิงระบบ

8 การทำให้ผลการประเมินเกิดประโยชน์ ทำอย่างไร
การประเมินผลสถานศึกษา และการใช้ผลการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา รัตนะ บัวสนธ์ การทำให้ผลการประเมินเกิดประโยชน์ ทำอย่างไร สาเหตุที่การประเมินผลไม่ถูกนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการประเมิน ถูกกีดกัน มิได้มีส่วนร่วมในการประเมิน 2. นักประเมินขาดทักษะเชิงสื่อสารกับผู้ใช้ประโยชน์การประเมิน 3. ผู้มีอำนาจตัดสินเชิงนโยบาย ขาดเจตคติที่ดีต่อการประเมิน หรือผลการประเมินที่ได้รับช้าเกินไป 4. ผลการประเมินมิได้ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการปฏิบัติงานประจำ

9 การทำให้ผลการประเมินเกิดประโยชน์ ทำอย่างไร
การประเมินผลสถานศึกษา และการใช้ผลการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา รัตนะ บัวสนธ์ การทำให้ผลการประเมินเกิดประโยชน์ ทำอย่างไร ขั้นที่ 1 สร้างแรงจูงใจ เป้าหมายร่วมในการประเมิน ขั้นที่ 2 กำหนดวัตถุประสงค์และประเด็นการประเมินร่วมกัน ขั้นที่ 3 ระบุเทคนิค วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามประเด็น

10 การทำให้ผลการประเมินเกิดประโยชน์ ทำอย่างไร
การประเมินผลสถานศึกษา และการใช้ผลการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา รัตนะ บัวสนธ์ การทำให้ผลการประเมินเกิดประโยชน์ ทำอย่างไร ขั้นที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูล นำเสนอผลการประเมิน ขั้นที่ 5 ใช้ประโยชน์จากผลการประเมิน กำหนดกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์หลักและรอง สื่อสาร โน้มน้าวกลุ่มผู้ใช้ประโยชน์ เผยแพร่ กระจายผลการประเมินสู่สาธารณะ ประเมินสะท้อนกลับผลการประเมิน


ดาวน์โหลด ppt การประเมินผลสถานศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google