งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการรังวัดได้อย่างง่ายๆ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการรังวัดได้อย่างง่ายๆ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการรังวัดได้อย่างง่ายๆ
โดยใช้แผนที่ออนไลน์ Google Map หรือข้อมูลแผนที่ (WMS) และภาพถ่ายภาคพื้นดิน ของสำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง

2 วัตถุประสงค์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ 1. ฝ่ายรังวัด เรื่องการรายงานการรังวัด (ร.ว.3ก) เกี่ยวกับสภาพที่ดิน และสภาพการทำประโยชน์ในที่ดินได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 2. ฝ่ายทะเบียน เรื่องการพิจารณาเรื่องการครอบครองที่ดิน สภาพการทำประโยชน์ การหลีกเลี่ยงการขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน 3. กลุ่มงานวิชาการที่ดิน เรื่อง การร้องเรียนเกี่ยวกับที่ดิน การออก นสล. การแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐ ฯลฯ

3 เป้าหมาย รายงานการรังวัด (ร.ว.3ก) ของงานรังวัด ออกโฉนดที่ดิน น.ส.ล. การจัดทำแผนที่พิพาท การรังวัดรวมโฉนด แบ่งแยกที่ดิน มีการรายงานสภาพที่ดินโดยใช้แผนที่ออนไลน์ Google Map หรือข้อมูลภาพที่ดินโดยใช้แผนที่ออนไลน์ Google Map หรือข้อมูลภาพแผนที่ (WMS) และรายงานด้วยภาพถ่ายภาคพื้นดินแสดงเพิ่มเติมไว้

4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ออกโฉนดที่ดินให้กับประชาชน และออก น.ส.ล. ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ ตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ลดข้อพิพาทระหว่างเจ้าของที่ดิน และข้อพิพาทเรื่องการบุกรุกที่ดินของรัฐ 3. ลดปัญหาการหลีกเลี่ยงการขออนุญาตทำการจัดสรรที่ดิน 4. ประชาชนมีความพึงพอใจและเชื่อมั่นต่องานบริการของสำนักงานที่ดิน

5 วิธีดำเนินการ 1. ติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อเข้าถึง Google Map และข้อมูลภาพแผนที่ (WMS) ของกรมที่ดิน

6 วิธีดำเนินการ (ต่อ) 2. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

7 วิธีดำเนินการ (ต่อ) 3. นำรูปแผนที่การรังวัดที่มีค่าพิกัดแล้วทำการปักหมุด เพื่อจัดทำแผนที่ซ้อนทับลงใน Google Map หรือข้อมูลภาพแผนที่ (WMS) เพื่อแสดงตำแหน่งและขอบเขตของแปลงที่ดินที่ทำการรังวัด

8 วิธีดำเนินการ (ต่อ) 4. ช่างรังวัดรายงานข้อมูลสภาพที่ดินที่ได้จากการตรวจสอบด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ GIS ไว้ในรายงานการรังวัด (ร.ว.3ก)

9 วิธีดำเนินการ (ต่อ) 5. พิมพ์ภาพแผนที่ที่ได้จากการซ้อนทับตำแหน่งบนพื้นที่โลก และบริเวณใกล้เคียง รวมไว้กับ ร.ว.3ก

10 วิธีดำเนินการ (ต่อ) 6. ช่างรังวัดถ่ายรูปบริเวณที่ดินที่ทำการรังวัดด้วยกล้องดิจิตอลพร้อมแสดงภาพถ่ายรวมไว้กับ ร.ว.3ก

11 วิธีดำเนินการ (ต่อ) 7. ฝ่ายทะเบียน กลุ่มงานวิชาการที่ดิน ใช้ข้อมูลที่ฝ่ายรังวัดดำเนินการ ประกอบการพิจารณาหรือวิเคราะห์เปรียบเทียบกับข้อมูลตามคำขอ เพื่อรายงาน พร้อมเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาสั่งการของเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดระยอง

12 ผลงานที่เป็นรูปธรรม

13 ร.ว.3ก การรังวัดสอบเขตที่ดิน

14

15 ร.ว.3ก การรังวัดแบ่งแยกในนามเดิม

16 พิจารณาการหลีกเลี่ยงการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน

17 ร.ว.3ก การออกโฉนดที่ดิน

18 พิจารณาการครอบครอง และทำประโยชน์

19 ร.ว.3ก การรังวัดแบ่งกรรมสิทธิ์รวม

20 แก้ไขปัญหา เรื่องพิพาทแนวเขตกับเจ้าของที่ดินข้างเคียง

21 สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน
สำนักงานที่ดินจังหวัดระยอง ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน


ดาวน์โหลด ppt โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการรังวัดได้อย่างง่ายๆ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google