งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประกาศราคาเบื้องต้นฯ และทำสัญญาเวนคืน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประกาศราคาเบื้องต้นฯ และทำสัญญาเวนคืน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประกาศราคาเบื้องต้นฯ และทำสัญญาเวนคืน
เมื่อคณะกรรมการตามข้อ 4 กำหนดราคาฯ แล้วเสร็จ จะต้องประกาศราคาเบื้องต้นและเชิญผู้ถูกเวนคืนมาทำสัญญาและส่งมอบที่ดินเพื่อการก่อสร้างถนนต่อไป ดำเนินการโดย สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัด

2 สิทธิและหน้าที่ของผู้ถูกเวนคืน

3 การเวนคืนตาม พ.ร.บ. การเวนคืนตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการเวนคืน พ.ศ.2530 หมายความว่า การบังคับซื้อ โดยฝ่ายผู้ขายไม่ได้สมัครใจขายทรัพย์สินให้แก่ทางราชการ แต่จำต้องส่งมอบที่ดิน อาคาร และไม้ยืนต้น ให้แก่ผู้ซื้อ โดยฝ่ายผู้ซื้อจ่ายค่าทดแทนด้วยความเป็นธรรมให้แก่ผู้ขาย

4 หน้าที่ของผู้ถูกเวนคืน
ให้ความร่วมมือกับทางราชการ กรณีเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจทรัพย์สินที่ถูกเวนคืน มาทำสัญญาซื้อขาย ยื่นคำขอแบ่งแยกรังวัดที่สำนักงานที่ดิน รับเงินค่าทดแทน รื้อถอนอาคารภายในเวลาที่กำหนด

5 สิทธิของผู้ถูกเวนคืน
สิทธิในการยื่นอุทธรณ์ ในกรณีไม่พอใจราคาค่า ทดแทน สิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครอง สิทธิร้องขอให้เวนคืนอาคารส่วนที่เหลือจากการ เวนคืน สิทธิร้องขอให้ซื้อที่ดินส่วนที่เหลือจากการเวนคืน สิทธิร้องขอให้สำรวจเพิ่มเติมกรณีสำรวจไม่ครบถ้วน

6 ปัญหาในการทำสัญญาเวนคืน
ที่ดินที่ถูกเวนคืนติดจำนอง เจ้าของที่ดินตามโฉนดเสียชีวิต เจ้าของที่ดินเป็นผู้เยาว์ (อายุน้อยกว่า 20 ปี) ที่ดินที่ถูกเวนคืนนำไปเป็นหลักประกันตัวผู้ต้องหา เจ้าของที่ดินที่ถูกเวนคืนตกอยู่ในฐานะเป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษา 2.1 รับมรดกที่สำนักงานที่ดิน (กรณีทายาทตกลงกันได้) 2.2 ร้องขอต่อศาล แต่งตั้งผู้จัดการมรดก (กรณีทายาทตกลงกันไม่ได้)

7 การออกประกาศเร่งด่วน
หากการเวนคืนมีปัญหา อุปสรรค กรมฯ จะขอออกประกาศเร่งด่วน เพื่อเข้าครอบครองอสังหาริมทรัพย์ที่เป็นปัญหา อุปสรรค เพื่อให้การก่อสร้างถนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย สำเร็จตามวัตถุประสงค์

8 สวัสดี กลุ่มงานเวนคืนที่ดินและการพัสดุ สำนักก่อสร้างทาง เลขที่ 9 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทร


ดาวน์โหลด ppt ประกาศราคาเบื้องต้นฯ และทำสัญญาเวนคืน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google