งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทิศทาง การทำงาน๒๕๕๔ นพ.นิทัศน์ รายยวา 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทิศทาง การทำงาน๒๕๕๔ นพ.นิทัศน์ รายยวา 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทิศทาง การทำงาน๒๕๕๔ นพ.นิทัศน์ รายยวา 1

2 พากันเดินด้วยความมุ่งมั่น

3 ประชาชน เป็นศูนย์กลาง

4 ปัญหาวิกฤติที่ยุ่งยากยาวนาน ขาดการเชื่อมโยง(ส่งต่อ)
การแยกส่วนกันทำ ขาดการเชื่อมโยง(ส่งต่อ)

5 เป้าหมายบริการในอุดมคติ
เชื่อมโยงระบบส่งต่อ จากชุมชน ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ ตติยภูมิ เกิดความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ทั้งไปและกลับ

6 ผ ผู้สูงอายุ แม่และเด็ก เบาหวาน โรคหัวใจ ผู้พิการ ภายใน รพสต
ผู้มีปัญหาทางจิต เบาหวาน โรคหัวใจ ผู้พิการ ประชาชนปรับเปลี่ยน พฤติกรรม ประชาชน ชุมชน มีมาตรการทาง สังคม ชุมชนมีโครงการของชุมชนโดย ชุมชน ชุมชน มีระบบเฝ้าระวังที่มี ประสิทธิภาพ อปท.ร่วมตัดสินใจ ขับเคลื่อนและสนับสนุนทรัพยากรอย่างเพียงพอและต่อเนื่อง กลุ่ม องค์กรในและนอกพื้นที่มีบทบาท ภาคี หน่วยงานภาครัฐทุกระดับสนับสนุนและประสานงานอย่างเข้มแข็ง การจัดการนวัตกรรมที่ดี ระบบสื่อสารสารสนเทศมีประสิทธิภาพ กระบวนการ ระบบบริหารจัดการองค์กรและภาคีเครือข่ายมีประสิทธิภาพ ภายใน รพสต องค์กรมีบรรยากาศเอื้ออำนวยต่อการทำงาน ระบบข้อมูลมีคุณภาพ พื้นฐาน บุคลากร แกนนำมีสมรรถนะที่เหมาะสม ภายใน รพสต 6

7 เป้าประสงค์ บูรณาการระบบบริการทุกระดับ
เร่งรัดการเข้าถึงบริการเต็ม ๑๐๐ สร้างนักสุขภาพประจำครอบครัว บูรณาการระบบบริการทุกระดับ

8 เร่งรัดการเข้าถึงบริการเต็ม ๑๐๐
ประชาชนดูแลสุขภาพตนเอง ลดความเจ็บป่วยด้วยการออกกำลังกาย สนับสนุนการตั้งกลุ่ม/ชมรมหลากหลายในหมู่บ้าน กระตุ้นประชาชนเป็นสมาชิกกลุ่ม/ชมรมทุกคน ประชาชนช่วยกันดูแลความเจ็บป่วยด้วยกันเอง นักสุขภาพ/อสม.ดูแลต่อยอดส่งต่อดุจญาติมิตร

9 นักสุขภาพประจำครอบครัว
ดูแลกลุ่มประชาชนชัดเจนดุจญาติมิตร 1: รู้สภาวะสุขภาพทุกคนในเครือข่ายโดย GIS มี อสม.ช่วยงาน 1:20 เชื่อมโยงเป็นกลุ่มประจำ เติมใจ เติมสมอง ให้นักสุขภาพเป็นประจำ สร้างทีมงานเข้มแข็งใน รพสต. เอาใจใส่ดูแลการส่งต่อสมาชิกในกลุ่มเหมือนญาติ

10 บูรณาการระบบบริการทุกระดับ
นักสุขภาพครอบครัวทุกคนในรพสต.เรียน SRM อปท.และภาคประชาชนร่วมเรียนรู้ SRM สร้างบทบาทเชิงรุกในกองทุนสุขภาพ บริการปฐมภูมิเป็นของนักสุขภาพประจำครอบครัว รพช,รพท,รพศ รับดูแลรักษาต่อดุจญาติมิตร

11 บริการปฐมภูมิ นักสุขภาพประจำครอบครัวดูแลต่อยอดจนส่งต่อ
ประชาชนดูแลสุขภาพตนเอง ชมรม / กลุ่มช่วยกันดูแลกันเหมือนครอบครัวใหญ่ นักสุขภาพประจำครอบครัวดูแลต่อยอดจนส่งต่อ

12 บริการปฐมภูมิมีสมรรถนะ
ทีมงานนักสุขภาพครอบครัวมีสมรรถนะ ระบบข้อมูล GIS ครบถ้วนนำมาวิเคราะห์ใช้ กองทุนสุขภาพเข้มแข็งทุกภาคส่วนร่วมแรงแข็งขัน รพสต.บริหารงบ PP ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบสื่อสารเชื่อมโยงจากครัวเรือนถึง รพสต.

13 เร่งรัด รพสต.คุณภาพ มีนักสุขภาพครอบครัวของประชาชน1250คนชัดเจน
เติมคนครบทีม ( 1:1250) รวม 6-9 คน ประชากรเป้าหมาย คน มีนักสุขภาพครอบครัวของประชาชน1250คนชัดเจน มี 5 เสือปฐมภูมิครบทีม ระบบสื่อสารคอมพิวเตอร์ GIS สมบูรณ์ มีส่วนร่วมบริหาร กองทุนสุขภาพ และ PP เต็มที่

14 แก้ไขขาดทีมใน รพสต. กำหนดเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกหน่วย
กันเงิน UC 1 % จังหวัดจ้าง นวก.สธ. รับย้ายจาก รพช,รพท,รพศ กำหนดเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกหน่วย จ้างนักจัดการข้อมูลมาช่วยงาน อบรมนักสร้างเสริมสุขภาพมาแบ่งเบาภาระ

15 เติมใจ เต็มกำลัง ปรับปรุงค่าตอบแทนงานเชิงรุกตามปริมาณงาน
ร่วมมือ วพ.อุดร สอน จพสช.ปรับเป็น GN GN ทุกคนใน รพสต.ได้เรียน NP ปรับปรุงค่าตอบแทนงานเชิงรุกตามปริมาณงาน สนับสนุนยานพาหนะครบถ้วน(จักรยานยนต์คนจน) สนับสนุน “ซิมสุขภาพ”

16 สร้างต้นแบบ รพสต เข้มแข็ง
หนึ่งอำเภอหนึ่ง รพสต.คุณภาพ หนึ่งจังหวัดหนึ่งอำเภอ รพสต.คุณภาพครบถ้วน

17 คืนผลงานคุณภาพ โอนเงินเพิ่มงานเชิงรุกดีผู้ป่วยมา รพ.น้อยลง
มอบเงิน ON TOP ให้ รพสต.บริหาร มอบเงิน “คุณภาพจาก สปสช” ให้ รพสต โอนเงินเพิ่มงานเชิงรุกดีผู้ป่วยมา รพ.น้อยลง

18 สวัสดีครับ


ดาวน์โหลด ppt ทิศทาง การทำงาน๒๕๕๔ นพ.นิทัศน์ รายยวา 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google