งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภารกิจนักสุขภาพครอบครัว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภารกิจนักสุขภาพครอบครัว"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ภารกิจนักสุขภาพครอบครัว
ดูแลกลุ่มประชาชนชัดเจนดุจญาติมิตร 1: รู้สภาวะสุขภาพทุกคนในเครือข่ายโดย GIS มี อสม.ช่วยงาน 1:20 เชื่อมโยงเป็นกลุ่มประจำ เติมใจ เติมสมอง ให้นักสุขภาพเป็นประจำ สร้างทีมงานเข้มแข็งใน รพสต. เอาใจใส่ดูแลการส่งต่อสมาชิกในกลุ่มเหมือนญาติ

3 กลุ่มเป้าหมายในการปฏิบัติงาน
WECANDO

4 WECANDO นิยามที่นักสุขภาพครอบครัวทุกคนต้องรู้
W: Worker : กลุ่มวัยทำงาน E : Education : กลุ่มนักเรียน C : Child Care : กลุ่มเด็ก 0 – 5 ปี A : Antenatal Care : กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ N : None Communicable : กลุ่มโรคเรื้อรัง D : Disability : กลุ่มผู้พิการ O : Older : ผู้สูงอายุ

5

6 W E C A N D O นโยบายส่งเสริมสุขภาพแลป้องกันโรค ปี ๕๖ เด็ก
รายบุคคล -พฤติกรรมเสี่ยง -อุบัติเหตุ -มะเร็งตับ -จิตเวช รพศ. รพท. รพช. W ศูนย์สุขภาพ เด็ก -ดญ.แม่ -อ้วน -เหล้าบุหรี่ ประชาชน สุขภาพดีถ้วนหน้า E นโยบาย นสค. มี 5 ทักษะ ศูนย์สุขภาพ สตรี -พัฒนาการเด็ก -ศูนย์เด็ก -สุขภาพฟัน ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รพ.สต. C ศสม. สร้างสุขภาพ ศูนย์สุขภาพ ผู้สูงอายุ -การตั้งครรภ์ -มะเร็งปากมดลูก -มะเร็งเต้านม A ศูนย์ฟื้นฟู ผู้พิการ N เบาหวาน ความดัน D ผู้พิการพึ่งตนเอง อสม. O ผู้สูงอายุครบวงจร 18 6 6

7 All people เป้าหมาย P&P “ครบทุกคน ครบทุกที่ ครบทุกประเด็น” 6 D:พิการ
C:เด็ก A:ตั้งครรภ์ O:ผู้สูงอายุ N:โรคเรื้อรัง “ครบทุกคน ครบทุกที่ ครบทุกประเด็น” 6

8 0-5 ปี C E วัยเรียน 6-14 A รายบุคคล วัยรุ่น 15-20 W วัยทำงาน N 20-60 D
พัฒนาการ 0-5 ปี C TB I2 Stroke E ดญ.แม่ วัยเรียน 6-14 AIDS ยาเสพติด A รายบุคคล ฆ่าตัวตาย วัยรุ่น 15-20 เด็กซิ่ง มั่วสุม อ้วน W วัยทำงาน 20-60 CA Breast N CA Cx D DM/HT นสค 1:1,250 ป 1:20 อ 12:1 Dr ติดสังคม ช่วยดู O สูงอายุ >60 ติดบ้าน ตัวช่วย พิการ (ระดับดูแล) ติดเตียง ช่วยบริบาล ฟันเทียม COPD (บุหรี่) บ้าน สร้างสุขภาพ ตับ (พยาธิ/เหล้า) สิ่งแวดล้อม ร้านชำ อาหารปลอดภัย MCH ชุมชน ปลอดโรค ปัญหา? รร./วัด เอื้อคนพิการ/ชรา ลานกีฬา ลด ละ เลิก เหล้า/บุหรี่ หวาน มัน เค็ม 8

9 ดูแลประชาชนดุจญาติ เปิดตัวแนะนำตนเองพร้อมเบอร์โทรฯ
รู้จักมักคุ้น,ไว้ใจ,เชื่อใจ ผูกเสี่ยวเป็นญาติ เปิดตัวแนะนำตนเองพร้อมเบอร์โทรฯ ประสาน อปท จัดหาตู้ยาครัวเรือน มอบยาจำเป็นให้ทุกครัวเรือน บันทึกเบอร์โทรฯทุกบ้านในมือถือ,NETBOOK

10

11 รู้สภาวะสุขภาพทุกคน กลุ่มเสี่ยงตรวจเช็คซ้ำ พร้อมเมนูออกกำลังกาย
แยกแยะกลุ่ม ดี เสี่ยง ป่วย กลุ่มดี ตรวจเช็คสม่ำเสมอ กลุ่มเสี่ยงตรวจเช็คซ้ำ พร้อมเมนูออกกำลังกาย กลุ่มป่วย WECANDO แยกข้อมูลใส่ NETBOOK วางแผนดูแลสุขภาพรายคนร่วมกันกับ อสม รู้จักแพทย์ผู้รักษาสมาชิกในกลุ่ม

12 อสม.ช่วยงานเต็มที่ อสม.ช่วยงาน 1:60 มีเบอร์โทรเป็นกลุ่มประจำ
พบ อสม.ในทีม 1:20 ใกล้ชิดมอบค่าป่วยการ อสม.รายงานการเปลี่ยนแปลงสภาวะสุขภาพทุกเดือน อสม.ช่วยงาน 1:60 มีเบอร์โทรเป็นกลุ่มประจำ สอน อสม.เดือนละ 1-2 เรื่อง อสม.ร่วมเยี่ยมบ้านที่ตนเองเป็นเจ้าภาพ เอาใจใส่ดูแล อสม.เป็นทีมสุขภาพ

13 เติมใจ เติมสมอง บันทึกกิจกรรมงานด้วยรูปถ่ายสรุปแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ SRM อย่างตั้งใจ ฝึกความชำนาญเรื่องหนึ่งเรื่องใดใน 5 เสือปฐมภูมิ บันทึกกิจกรรมงานด้วยรูปถ่ายสรุปแลกเปลี่ยน ประชุมร่วมกับทีมงานใน รพสต.ทุกเดือน รวบรวมผลงานเสนอในที่ประชุมวิชาการต่างๆ เอาใจใส่ดูแลสมาชิกในทีม รพสต.เหมือนญาติ

14 สร้างทีมงานเข้มแข็งใน รพสต
เสริมจุดแข็งของแต่ละคน ยุติการตำหนิข้อด้อยและสมรรถนะต่ำ ซึ้งในคุณค่าและความร่วมมือของทุกคน ชื่นชมยกย่องความมุ่งมั่นของผู้ร่วมงานตลอดเวลา ปรึกษาหารือกันอย่างให้เกียรติและเข้าใจข้อจำกัด หนักแน่นต่อคำซุบซิบนินทาที่สร้างรอยปริแตกแยก


ดาวน์โหลด ppt ภารกิจนักสุขภาพครอบครัว

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google