งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมที่ 1 ซอฟต์แวร์ระบบ จุดประสงค์ 1. บอกความหมายของซอฟต์แวร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมที่ 1 ซอฟต์แวร์ระบบ จุดประสงค์ 1. บอกความหมายของซอฟต์แวร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมที่ 1 ซอฟต์แวร์ระบบ จุดประสงค์ 1. บอกความหมายของซอฟต์แวร์
2. อธิบายประเภทของซอฟต์แวร์ 3. บอกความหมายของซอฟต์แวร์ระบบ 4. อธิบายประเภทของซอฟต์แวร์ระบบ 5. จำแนกประเภทของซอฟต์แวร์ระบบ 1

2 ความหมายซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ (Software) หมายถึง ชุดคำสั่งหรือ โปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้ คอมพิวเตอร์ทำงาน ตามลำดับขั้นตอนซึ่งเขียน ขึ้นด้วยภาษาคอมพิวเตอร์

3 ประเภทซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรม คอมพิวเตอร์ สามารถแบ่งตาม ลักษณะการทำงาน ได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่  ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software)  ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software)

4 โปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร์
ซอฟต์แวร์ ซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ระบบปฏิบัติการ โปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร์ โปรแกรมอรรถประโยชน์ ซอฟต์แวร์ทั่วไป ซอฟต์แวร์เฉพาะงาน โปรแกรมขับอุปกรณ์

5 ตัวอย่าง ซอฟต์แวร์ระบบ Disk Operation System : DOS
Windows

6 ตัวอย่าง ซอฟต์แวร์ประยุกต์
ซอฟต์แวร์ ประมวลคำ Microsoft Word Open Office.org2 Writer

7 ตัวอย่าง ซอฟต์แวร์ประยุกต์
ซอฟต์แวร์ ตารางทำงาน Microsoft Excel Open Office.org Calc

8 ตัวอย่าง ซอฟต์แวร์ประยุกต์ Open Office.org Impress
ซอฟต์แวร์ นำเสนอ Microsoft PowerPoint Open Office.org Impress

9 ตัวอย่าง ซอฟต์แวร์ประยุกต์ ซอฟต์แวร์จัดการ ฐานข้อมูล
Open Office.org Base Microsoft Access

10 ตัวอย่าง ซอฟต์แวร์ประยุกต์
ซอฟต์แวร์ กราฟิก Paint GIMP

11 ความหมายซอฟต์แวร์ระบบ
ซอฟต์แวร์ระบบ คือ ซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่ควบคุม การทำงานของฮาร์ดแวร์และประสานงานระหว่างซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และผู้ใช้งาน ซอฟต์แวร์ระบบประกอบด้วย ระบบปฏิบัติการ (operating system) โปรแกรมแปลภาษา คอมพิวเตอร์ (translator) โปรแกรมอรรถประโยชน์ (utility program) และโปรแกรมขับอุปกรณ์ (device driver)

12 ประเภทซอฟต์แวร์ระบบ ซอฟต์แวร์ระบบทั่วไป แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่
ซอฟต์แวร์ระบบทั่วไป แบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่  ระบบปฏิบัติการ (Operating System : OS)  โปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร์ (Translator)  โปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utility Program)  โปรแกรมขับอุปกรณ์ (Device Driver)

13 (Operating System : OS)
ระบบปฏิบัติการ (Operating System : OS) ระบบปฏิบัติการทำหน้าที่จัดสรรและ ควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ เช่น การรับข้อมูล จากคีย์บอร์ด การจัดสรรพื้นที่ในหน่วยความจำ การควบคุมการทำงานของซีพียู การควบคุมการอ่าน และบันทึกข้อมูลของหน่วยเก็บข้อมูล การควบคุม การแสดงส่วนติดต่อกับผู้ใช้ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถ ติดต่อกับส่วนต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ผ่านโปรแกรม ประยุกต์ได้

14 (Language Translator)
โปรแกรมแปลภาษา (Language Translator) เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่ แปลชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นด้วย ภาษาระดับต่ำหรือระดับสูง ให้ เป็นรหัสที่อยู่ในรูปแบบที่เครื่อง คอมพิวเตอร์สามารถทำงานได้ โดยอยู่ในรูปของภาษาเครื่อง

15 โปรแกรมอรรถประโยชน์ (Utility Program)
เป็นโปรแกรมที่ใช้เพื่อ บำรุงรักษา จัดการและเพิ่ม ประสิทธิภาพการทำงานของ คอมพิวเตอร์ เช่น โปรแกรมบีบ อัดไฟล์ โปรแกรมจัดการไฟล์ โปรแกรมสำรองไฟล์ โปรแกรม ตรวจสอบไวรัส โปรแกรม จัดเรียงพื้นที่ดิสก์ โปรแกรมขับ อุปกรณ์

16 โปรแกรมขับอุปกรณ์ (Device Driver)
เป็นโปรแกรมที่ทำหน้าที่ ประสานงานฮาร์ดแวร์กับระบบ คอมพิวเตอร์ให้ทำงานร่วมกัน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น Printer Driver , Scanner Driver , Sound Driver


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมที่ 1 ซอฟต์แวร์ระบบ จุดประสงค์ 1. บอกความหมายของซอฟต์แวร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google