งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ความหมาย และวิวัฒนาการ ของ ระบบปฏิบัติก าร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ความหมาย และวิวัฒนาการ ของ ระบบปฏิบัติก าร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ความหมาย และวิวัฒนาการ ของ ระบบปฏิบัติก าร

2 ความเป็นมาการใช้งานคอมพิวเตอร์
ผู้ประดิษฐ์เครื่องจะเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงาน ทุกขั้นตอน คำสั่งเป็นภาษาเครื่อง (Machine language) ชุดคำสั่งภาษาแอสเซมบลี้ (Assembly language) และมีตัวแปล คำสั่งเรียกว่า แอสเซมเบลอ (Assembler) ภาษาระดับสูง (High level language) เช่น ภาษาเบสิก (BASIC) โคบอล (COBOL) มีตัวแปลคำสั่งเรียกว่า คอมไพเลอร์ (Compiler) และอินเทอร์พรีเตอร์ (Interpreter) คำสั่งที่ถูกแปลงมาคือ Code

3 ความหมายของ System Software
เป็นโปรแกรมทำหน้าที่จัดการเกี่ยวกับการทำงานของระบบอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ง่ายขึ้น ทำงานได้หลายประเภท เช่น ควบคุมการทำงานของเครื่อง และอุปกรณ์ I/O เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เช่น ระบบหลายภารกิจ หรือ ระบบมัลติโปรแกรมมิ่ง (Multiprogramming)

4 ความหมายของระบบปฏิบัติการ Operating System : OS
เป็นซอฟต์แวร์ระบบที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ประยุกต์ทั่วไป จัดสรรทรัพยากรในระบบคอมพิวเตอร์ เพื่อให้บริการแก่ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ โปรแกรมที่ช่วยจัดการให้การรันโปรแกรมเสร็จสิ้นสมบูรณ์ และควบคุมการทำงานของเครื่อง

5 วิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ
หลอดสุญญากาศ ยังไม่มีระบบปฏิบัติการ ยุคที่ 1 ช่วงปี ค.ศ ค.ศ.1955 ผลิตเครื่องจักรในการคำนวณโดยใช้หลอดสุญญากาศ (Vacumm Tube) เครื่องมีขนาดใหญ่มาก หลอดสุญญากาศประมาณ 10,000 หลอด ใช้ฮาร์ดแวร์ในการสั่งงาน หรือเรียกว่า ปลั๊กบอร์ด

6 หลอดสุญญากาศ ยังไม่มีระบบปฏิบัติการ
ภาพตัวอย่าง หลอดสุญญากาศ ยังไม่มีระบบปฏิบัติการ ยุคที่ 1

7 วิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ
ทรานซิสเตอร์กับการประมวลผลแบบแบทช์ ยุคที่ 2 ช่วงปี ค.ศ ค.ศ.1965 ประดิษฐ์ทรานซิสเตอร์ได้สำเร็จ และนำมาเป็นองค์ประกอบหลักในการสร้างคอมพิวเตอร์ ใช้มากในวงการธุรกิจ มีการแบ่งกลุ่มหรือจัดสรรบุคลากรที่ทำงานด้านคอมพิวเตอร์ เช่น ผู้ออกแบบระบบ นักเขียนโปรแกรม ฯลฯ พัฒนาภาษาฟอร์แทน (FORTRAN) ถือว่าเป็นภาษาคอมพิวเตอร์ระดับสูงภาษาแรก โดยใช้บัตรเจาะรูในการบันทึกข้อมูล

8 วิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ
ทรานซิสเตอร์กับการประมวลผลแบบแบทช์ (ต่อ) ยุคที่ 2 ต่อมาพัฒนาเป็นระบบการประมวลผลแบบแบทช์ (Batch Processing System) รวบรวมงานไว้ในเทปแม่เหล็ก ซึ่งมีขนาดเล็กกว่าบัตรเจาะรู งานส่วนใหญ่ที่นำมาใช้เป็นงานเกี่ยวกับทางวิทยาศาสตร์ และการคำนวณทางวิศวกรรม การแก้สมการทางคณิตศาสตร์ต่าง ๆ ใช้ระบบปฏิบัติการเอฟเอ็มเอส (FMS : Fortran Moniter System)

9 ทรานซิสเตอร์กับการประมวลผลแบบแบทซ์
ภาพตัวอย่าง ทรานซิสเตอร์กับการประมวลผลแบบแบทซ์ ยุคที่ 2

10 วิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ
ไอซีและระบบมัลติโปรแกรม (Multiprogramming) ยุคที่ 3 ช่วงปี ค.ศ ค.ศ.1980 แบ่งกลุ่มงานเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ งานด้านธุรกิจ และงานด้านวิทยาศาสตร์ บริษัทไอบีเอ็มเป็นผู้พัฒนา ไอบีเอ็ม 360 เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องแรกที่นำเอาเทคโนโลยีไอซีมาใช้ มีแนวคิดทำงานแบบหลายโปรแกรม โดยการแบ่งส่วนของหน่วยความจำเป็นส่วน ๆ เพื่อเก็บงานที่มีในระบบไว้

11 วิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ
ไอซีและระบบมัลติโปรแกรม (ต่อ) ยุคที่ 3 หากงานมีขนาดใหญ่ งานอื่น ๆ จะไม่ได้รับการประมวลผลจนกว่างานจะประมวลผลเสร็จสิ้นก่อน ทำให้งานอื่นต้องคอย ปัญหาการคอยนาน จึงเกิดแนวคิดและออกแบบระบบการทำงานแบบจัดสรรเวลา (Time Sharing)

12 วิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ
ไอซีและระบบมัลติโปรแกรม (ต่อ) ยุคที่ 3 ระบบปฏิบัติการแรกที่ใช้ คือ ระบบปฏิบัติการมัลติก (MULTIC : Multiplexed Information and Computing Service) พัฒนาโดยสถาบันเทคโนโลยีแห่งรัฐแมสชาชูเซต (MIT : Massachusetts Instute of Technology) เคน ทอมสัน (Ken Tompson) พัฒนาระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (UNIX Operating System) นิยมใช้ในปัจจุบันโดยเฉพาะสถาบันการศึกษา

13 ไอซีและระบบมัลติโปรแกรม (Multiprogramming)
ภาพตัวอย่าง ไอซีและระบบมัลติโปรแกรม (Multiprogramming) ยุคที่ 3

14 วิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและระบบปฏิบัติการเครือข่าย ยุคที่ 4 ช่วงปี ค.ศ ค.ศ.1990 ประดิษฐ์วีแอลเอสไอ (VLSI : Very Large Scale Integrate Circuit) นำมาใช้ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ใช้งานเฉพาะตัวหรือเชื่อมต่อหลาย ๆ เครื่องเข้าด้วยกัน ใช้ทรัพยากรร่วมกันเรียกว่า เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)

15 วิวัฒนาการของระบบปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและระบบปฏิบัติการเครือข่าย (ต่อ) ยุคที่ 4 ระบบปฏิบัติการที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลคือ MS-DOS และ PC-DOS ระบบปฏิบัติการที่ใช้สำหรับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายใช้เรียกว่า ระบบปฏิบัติการเครือข่าย (NOS : Network Operating System)

16 คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและระบบปฏิบัติการเครือข่าย
ภาพตัวอย่าง คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลและระบบปฏิบัติการเครือข่าย ยุคที่ 4

17 จบบทที่ 1 ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt ความหมาย และวิวัฒนาการ ของ ระบบปฏิบัติก าร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google