งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
กระทรวงสาธารณสุข Department for development of Thai Traditional and Alternative Medicine กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

2 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
วิสัยทัศน์ การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์ทางเลือกเป็นภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าต่อ สุขภาวะและวิถีชีวิตของคนไทยและมวลมนุษยชาติ และเกื้อหนุนการพึ่งตนเอง Department for development of Thai Traditional and Alternative Medicine กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

3 ปีงบประมาณ 2551 โครงการที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด ประกอบด้วย
І โครงการฝึกอบรม II การพัฒนามาตรฐานในสถานบริการสุขภาพ III โครงการพัฒนาบริการการแพทย์แผนไทยในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า IIII การพัฒนากลไกทางกฎหมายและส่งเสริมการคุ้มครอง ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร Department for development of Thai Traditional and Alternative Medicine กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

4 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
І โครงการฝึกอบรม 1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการรักษาทางการแพทย์แผนไทยสำหรับเจ้าหน้าที่สถานีอนามัย Department for development of Thai Traditional and Alternative Medicine กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

5 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
2. โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการแพทย์แผนไทยในสถานบริการสาธารณสุขของรัฐและเอกชน 2.1 อบรมหลักสูตรการแพทย์แผนไทยสำหรับบุคลากรสาธารณสุข 2.2 อบรมฟื้นฟูความรู้สำหรับผู้ประกอบโรคศิลปะด้านการแพทย์ แผนไทยและผู้ผ่านการอบรมนวดไทย (800 ชั่วโมง) Department for development of Thai Traditional and Alternative Medicine กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

6 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
3. โครงการพัฒนาการแพทย์แผนไทยเพื่อมุ่งสู่ธุรกิจบริการสุขภาพ 3.1 อบรมนวดน้ำมันตามธาตุเจ้าเรือน 3.2 อบรมการดูแลผิวพรรณด้วยสมุนไพรไทย Department for development of Thai Traditional and Alternative Medicine กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

7 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
4. การพัฒนาเครือข่ายนักวิจัยในคนด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก  โดยจัดการประชุมบุคลากรสาธารณสุข อาจารย์ และนักวิจัยใน สถานศึกษา Department for development of Thai Traditional and Alternative Medicine กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

8 II การพัฒนามาตรฐานในสถานบริการสุขภาพ
ด้านการแพทย์แผนไทย 1. การพัฒนามาตรฐานบริการการแพทย์แผนไทยในสถานีอนามัย 2. การพัฒนามาตรฐานงานบริการการแพทย์แผนไทยในศูนย์ส่งเสริมสุขภาพแผนไทย 3. การประเมินมาตรฐานงานบริการการแพทย์แผนไทยในสถานบริการของรัฐ Department for development of Thai Traditional and Alternative Medicine กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

9 III โครงการพัฒนาบริการการแพทย์แผนไทยในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
1. การพัฒนารหัสข้อมูลสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย 2. การพัฒนาแนวทางเวชปฏิบัติทางการแพทย์แผนไทย 3. การพัฒนาระบบการเบิกค่ารักษาพยาบาลด้านการแพทย์แผน ไทยในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า และผู้มีสวัสดิการ รักษาพยาบาล 4. พิจารณาราคากลางยาสมุนไพร Department for development of Thai Traditional and Alternative Medicine กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

10 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
IIII การพัฒนากลไกทางกฎหมายและส่งเสริมการ คุ้มครองภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร Department for development of Thai Traditional and Alternative Medicine กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

11 กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก
สวัสดี Department for development of Thai Traditional and Alternative Medicine กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก


ดาวน์โหลด ppt กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google