งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานกรมสุขภาพจิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานกรมสุขภาพจิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานกรมสุขภาพจิต
สัมมนาประเมินผล การดำเนินงานกรมสุขภาพจิต ในรอบปีงบประมาณ 2550 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11

2 การดำเนินงานสุขภาพจิต
1.โครงการศึกษาวิจัย 2.โครงการพัฒนามาตรฐานการให้บริการ- สุขภาพจิต 3.การดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11

3 ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
โครงการศึกษาวิจัย ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11

4 ปี 2548 ศึกษาการบูรณาการกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาความเป็นจริงร่วมกับการสอน
เพศศึกษาต่อค่านิยมและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของนักเรียน การพัฒนาคู่มือกิจกรรมกลุ่มบำบัดอารมณ์โกรธของวัยรุ่น การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตในหน่วยงานสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข การศึกษาสถานการณ์ความฉลาดทางอารมณ์(E.Q) ของวัยรุ่นช่วงอายุ ปี ในพื้นที่เขตการสาธารณสุขที่ 15 และ 17 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11

5 ปี 2549 การศึกษาวิจัยภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสร้างเสริมค่านิยมและพฤติกรรม ทางเพศในวัยรุ่นไทยของ 6 จังหวัด ภาคใต้ตอนบน การศึกษาแนวทางการส่งเสริมค่านิยมและพฤติกรรมทางเพศในวัยรุ่นโดย ใช้เพลงภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ การศึกษาการตระหนักในคุณค่าของตนเอง (Self esteem) ของกลุ่มวัยรุ่น และเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ TO BE NUMBER ONE 4 จังหวัด ภาคใต้ตอนบน ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11

6 ปี 2550 การพัฒนารูปแบบแนวทางการส่งเสริมค่านิยมและพฤติกรรมทางเพศใน
วัยรุ่นโดยใช้เพลงภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคใต้ การประเมินผลคุณภาพมาตรฐานของระบบบริการสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11

7 โครงการพัฒนามาตรฐานการให้บริการสุขภาพจิต
ปีงบประมาณ 2548 สัมมนาปรับปรุงเกณฑ์มาตรฐานการให้บริการสุขภาพจิต สถานบริการสาธารณสุขมีแนวทางเดียวกัน ในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพจิต ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11

8 โครงการพัฒนามาตรฐานการให้บริการสุขภาพจิต ของศูนย์สุขภาพจิตที่ 11
ปีงบประมาณ 2549 * ส่งคู่มือมาตรฐานการให้บริการสุขภาพจิตระดับ รพศ./รพท./รพช./สอ./PCU. ส่งแบบสำรวจให้ประเมินตนเอง) * สำรวจสถานบริการสาธารณสุข ครั้งที่ 1 มกราคม 2549 * การอบรม “การดูแลผู้มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวช” 2 รุ่น คน * นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพจิต * สำรวจสถานบริการสาธารณสุข ครั้งที่ 2 กรกฎาคม 2549 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11

9 โครงการพัฒนามาตรฐานการให้บริการสุขภาพจิต
ปีงบประมาณ 2550 สุ่มนิเทศ ติดตาม การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการสุขภาพจิต พัฒนาศักยภาพบุคลากร * ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพบริการให้การปรึกษา โดยกระบวนการ K.M. * อบรมการให้การปรึกษาขั้นพื้นฐาน * อบรมความรู้และการสร้างเครือข่ายด้านยาทางจิตเวช ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11

10 ผลการพัฒนามาตรฐานบริการสุขภาพจิต
เขต 15,17 รพศ./รพท. ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 50 (4 แห่ง) รพช. ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 50 (15 แห่ง) สอ. ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 31.15 (143 แห่ง) ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11

11 การดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ
ปี ออกหน่วยเคลื่อนที่โดยทีมปฏิบัติการจิตเวช ให้ความช่วยเหลือ ผู้ประสบภัยพิบัติ จำนวน 29 ครั้ง ผลิตเอกสารแผ่นพับความรู้ การดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ วิทยากรบรรยายเรื่อง บทบาทผู้ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย รายงานผลการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ 10 ครั้ง ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11

12 การดูแลช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิ
ปี การศึกษาวิจัย ภาวะสุขภาพจิตและปัจจัยที่มีผลต่อการฟื้นฟู สุขภาพจิตของผู้ประสบภัยธรณีพิบัติ จังหวัดระนอง การสำรวจข้อมูลเด็กกำพร้าจากการประสบภัยสึนามิ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 11


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานกรมสุขภาพจิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google