งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการสำรวจความ คิดเห็นเรื่องระบบบริหาร บุคลากร 20 มีนาคม 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการสำรวจความ คิดเห็นเรื่องระบบบริหาร บุคลากร 20 มีนาคม 2551."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการสำรวจความ คิดเห็นเรื่องระบบบริหาร บุคลากร 20 มีนาคม 2551

2 PerformancePulse เพื่อได้ข้อมูลในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ แนวทางในการพัฒนาระบบ Performance Management, Talent management, Succession Plan และ Career Path ของ องค์กร วัตถุประสงค์โครงการ

3 PerformancePulse การสัมภาษณ์ การสำรวจความคิดเห็น กระบวนการเก็บข้อมูล

4 PerformancePulse ผู้กรอกแบบสอบถามทั้งองค์กร (100 คนจาก 124 คน ) กรุงเทพฯ 67 จาก 84 คน ฉะเชิงเทรา 12 จาก 15 คน ระยอง 21 จาก 25 คน ตอบ ไม่ได้ตอบ

5 PerformancePulse ข้อมูลส่วนบุคคล อายุ

6 PerformancePulse ข้อมูลส่วนบุคคล อายุงานใน EW Group

7 PerformancePulse ข้อมูลส่วนบุคคล ระดับปฏิบัติงาน

8 PerformancePulse ข้อมูลส่วนบุคคล สถานที่

9 PerformancePulse Mean Score = 4.46 เห็นด้วย มาก (A) ไม่เห็นด้วย (D) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (SD) เห็นด้วยปาน กลาง (AV) เห็นด้วยอย่าง ยิ่ง (SA) 54405-1 Total Employees = 100 “ ข้าพเจ้าเข้าใจดีว่าเป้าหมายของข้าพเจ้าในการทำงาน คืออะไร ” ข้อทื่ 5.

10 PerformancePulse “ ข้าพเจ้าเข้าใจดีว่าเป้าหมายของข้าพเจ้าในการทำงาน คืออะไร ” อายุงาน สถานที่ระดับ ปฏิบัติงาน อายุ ข้อทื่ 5. อายุงาน สถานที่

11 PerformancePulse Mean Score = 2.15 เห็นด้วย มาก (A) ไม่เห็นด้วย (D) ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง (SD) เห็นด้วยปาน กลาง (AV) เห็นด้วยอย่าง ยิ่ง (SA) 19273033 Total Employees = 100 “ องค์กรมีกระบวนการและระบบเรื่องความก้าวหน้าในการ ทำงานของพนักงาน อย่างชัดเจน ทำให้ข้าพเจ้ารู้ว่าสามารถก้าวหน้าในหน้าที่การ งานอย่างไร ” ข้อทื่ 21.

12 PerformancePulse “ องค์กรมีกระบวนการและระบบเรื่องความก้าวหน้าในการ ทำงานของพนักงาน อย่างชัดเจน ทำให้ข้าพเจ้ารู้ว่าสามารถก้าวหน้าในหน้าที่การ งานอย่างไร ” อายุงาน สถานที่ ระดับ ปฏิบัติงาน อายุ ข้อทื่ 21. 21.1

13 PerformancePulse Highlights การให้ค่าเฉลี่ย ( ) โดยภาพรวม (24 ข้อ ) จากข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูล ส่วนบุคคล กลุ่มที่ให้ค่าเฉลี่ยสูงที่สุดกลุ่มที่ให้ค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด กลุ่มอายุต่ำกว่า 25 ปี = 4.11 25-35 ปี = 3.12 กลุ่มอายุ งานใน EW 10 ปีขึ้นไป = 3.48 3- น้อยกว่า 6 ปี = 3.02 กลุ่มระดับ ปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชา = 3.78 พนักงาน = 3.17 กลุ่ม สถานที่ ฉะเชิงเทรา = 3.53 ระยอง = 2.86

14 PerformancePulse หัวข้อ 5. ข้าพเจ้าเข้าใจดีว่าเป้าหมายของ ข้าพเจ้าในการทำงานคืออะไร 1. ข้าพเจ้าเข้าใจดีว่าองค์กรมี เป้าหมายในการดำเนินการอะไร 3. ข้าพเจ้าเข้าใจดีว่าหน่วยงานที่ ข้าพเจ้าสังกัดอยู่ มีเป้าหมายในการ ดำเนินการอะไร 6. ข้าพเจ้าเข้าใจดีว่าเป้าหมายของ ข้าพเจ้าวัดผลด้วยตัวชี้วัด (KPI) อะไร 4. ข้าพเจ้าเข้าใจดีว่าหน่วยงานที่ ข้าพเจ้าสังกัด มีกลยุทธ์ / แผนงาน ใดในการดำเนินการให้บรรลุ เป้าหมายของหน่วยงาน 5 อันดับของค่าเฉลี่ย ( ) ที่มีระดับ ความคิดเห็นมากที่สุด * 3.503.754.004.254.504.755.00 (4.46) (4.00) (3.96) (3.86) (3.70) * * * *

15 PerformancePulse หัวข้อ 21. องค์กรมีกระบวนการและระบบเรื่องความก้าวหน้าในการทำงานของ พนักงานอย่างชัดเจน ทำให้ข้าพเจ้ารู้ว่าสามารถก้าวหน้าในหน้าที่การ งานอย่างไร 20. องค์กรมีระบบการสืบทอดตำแหน่งอย่างชัดเจน 22. การเลื่อนตำแหน่งในองค์กรเป็นไปอย่างเหมาะสม โปร่งใส เป็น ธรรม 19. องค์กรมีกระบวนการสนับสนุน / ดูแลผู้ที่มีผลงานดีอย่างเหมาะสม 12. ผลการประเมินงานของข้าพเจ้าโยงกับความดีความชอบที่ไม่ใช่ เป็นตัวเงิน ที่ข้าพเจ้าได้ ( เช่น โอกาสในการก้าวหน้า โอกาสในการ พัฒนา ฯลฯ ) 5 อันดับของค่าเฉลี่ย ( ) ที่มีระดับ ความคิดเห็นน้อยที่สุด * 2.002.202.402.602.803.00 (2.89) (2.83) (2.38) (2.36) (2.15) * * * *

16 PerformancePulse กลุ่มอายุ การให้ค่าเฉลี่ย ( ภาพรวม 24 ข้อ ) ต่ำกว่า 25 ปี 4.11 25 – 35 ปี 3.12 36 – 45 ปี 3.33 45 ปีขึ้นไป 4.05 การให้ค่าเฉลี่ย ( ) โดยภาพรวม (24 ข้อ ) จำแนกตามกลุ่มอายุ ค่าเฉลี่ยสูงสุด ค่าเฉลี่ยต่ำสุด

17 PerformancePulse กลุ่มอายุงานใน EW การให้ค่าเฉลี่ย ( ภาพรวม 24 ข้อ ) น้อยกว่า 3 ปี 3.39 3 – น้อยกว่า 6 ปี 3.02 6 – 10 ปี 3.17 10 ปีขึ้นไป 3.48 การให้ค่าเฉลี่ย ( ) โดยภาพรวม (24 ข้อ ) จำแนกตาม กลุ่มอายุงานใน EX Group ค่าเฉลี่ยสูงสุด ค่าเฉลี่ยต่ำสุด

18 PerformancePulse กลุ่มระดับ ปฏิบัติงาน การให้ค่าเฉลี่ย ( ภาพรวม 24 ข้อ ) ผู้บังคับบัญชา 3.78 พนักงาน 3.17 การให้ค่าเฉลี่ย ( ) โดยภาพรวม (24 ข้อ ) จำแนกตาม กลุ่มระดับปฏิบัติงาน ค่าเฉลี่ยสูงสุด ค่าเฉลี่ยต่ำสุด

19 PerformancePulse กลุ่มสถานที่ การให้ค่าเฉลี่ย ( ภาพรวม 24 ข้อ ) กรุงเทพฯ 3.36 ฉะเชิงเทรา 3.53 ระยอง 2.86 การให้ค่าเฉลี่ย ( ) โดยภาพรวม (24 ข้อ ) จำแนกตามกลุ่มสถานที่ ค่าเฉลี่ยสูงสุด ค่าเฉลี่ยต่ำสุด

20 PerformancePulse 1. ผลการสำรวจเป็นมุมมองของผู้ตอบ – จริง – ไม่จริง – จริงบางส่วน 2. ค่าเฉลี่ยโดยรวมทั้ง 24 ข้อ = 3.29 (65.80%) 3. ข้อที่ได้คะแนนสูงสุด 5 ข้อ เกี่ยวข้องกับประเด็น สำคัญที่เป็นพื้นฐานของการบริหารงานและคนใน องค์กร 4. คะแนนเริ่มต่ำลงเมื่อประเด็นเกี่ยวข้องกับผลลัพธ์ ที่ต้องการจากข้อ 2 5. ทีมมีความเชื่อมั่นในหัวหน้างานและผู้บริหารของ องค์กร Highlights


ดาวน์โหลด ppt โครงการสำรวจความ คิดเห็นเรื่องระบบบริหาร บุคลากร 20 มีนาคม 2551.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google