งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited IDEA “Ideas into reality” ชื่อนวัตกรรม : Universal Utilities Company Limited.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited IDEA “Ideas into reality” ชื่อนวัตกรรม : Universal Utilities Company Limited."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited IDEA “Ideas into reality” ชื่อนวัตกรรม : Universal Utilities Company Limited Innovations don’t just happen, We make them happen!

2 “Ideas into reality” InnoWAVE Project # Season2” สมาชิกใน กลุ่ม : ชื่อ - สกุลตำแหน่งสังกัดหน่วยงาน

3 “Ideas into reality” InnoWAVE Project # Season2” รูปแบบ นวัตกรรม : ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Innovation) ด้านการปรับปรุงกระบวนการ (Process) ด้านการพัฒนาการให้บริการ (Service Innovation) ด้านการสร้างแบบจำลองทางธุรกิจ (Business Model Innovation) ผลงาน : Front OfficeBack Office

4 “Ideas into reality” InnoWAVE Project # Season2” อธิบายให้เห็นภาพของนวัตกรรมชิ้นนี้ :

5 “Ideas into reality” InnoWAVE Project # Season2” ทำไมถึงอยากสร้างนวัตกรรมชิ้นนี้ :

6 “Ideas into reality” InnoWAVE Project # Season2” ปัญหา หรือ ที่มา ที่ก่อให้เกิดแนวคิด นวัตกรรมชิ้นนี้ :

7 “Ideas into reality” InnoWAVE Project # Season2” หากนวัตกรรมนี้ได้ลงมือทำจริง จะแก้ไข ปัญหา หรือมีผลเชิงบวกอย่างไร :

8 “Ideas into reality” InnoWAVE Project # Season2” นวัตกรรมนี้ต้องใช้ระยะเวลาในการ สร้างสรรค์นานเท่าไร ? : ต้องใช้งบประมาณในการสร้างสรรค์เท่าใด

9 “Ideas into reality” InnoWAVE Project # Season2” ใครได้รับประโยชน์จากนวัตกรรมนี้บ้าง : เขาเหล่านั้นจะได้รับประโยชน์จาก นวัตกรรมนี้อย่างไร ? :

10 “Ideas into reality” InnoWAVE Project # Season2” ข้อจำกัดในการสร้างนวัตกรรมนี้ :

11 “Ideas into reality” InnoWAVE Project # Season2” ชื่อที่ปรึกษาโครงงานนวัตกรรมนี้ :

12 “Ideas into reality” InnoWAVE Project # Season2” ความคิดเห็นจากที่ปรึกษาโครงงาน นวัตกรรม :

13 InnoWAVE Project # Season2”


ดาวน์โหลด ppt Eastern Water Resources Development and Management Public Company Limited IDEA “Ideas into reality” ชื่อนวัตกรรม : Universal Utilities Company Limited.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google