งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ชื่อผลงาน ชื่อทีม: หน่วยงาน: รูปแบบ: Inno Tree ประเภท: Better for Customer หรือ Working Life หรือ Society.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ชื่อผลงาน ชื่อทีม: หน่วยงาน: รูปแบบ: Inno Tree ประเภท: Better for Customer หรือ Working Life หรือ Society."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ชื่อผลงาน ชื่อทีม: หน่วยงาน: รูปแบบ: Inno Tree ประเภท: Better for Customer หรือ Working Life หรือ Society

2 รายชื่อผู้เสนอผลงาน Inno Tree

3 รายละเอียดผลงาน/แนวคิด นวัตกรรม Inno Tree

4 รูปประกอบ (ก่อน หลัง) Inno Tree

5 1. ปัญหาหรือความต้องการ ปัญหาหรือความต้องการ เป้าหมายที่เกิดจากนวัตกรรม Inno Tree ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (ที่มาของแนวความคิด)

6 2. หลักการหรือเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนา Inno Tree ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (ที่มาของแนวความคิด)

7 Inno Tree 3.ระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามลำดับ ความพยายาม ขั้นตอน/อุปสรรค วิธีแก้ปัญหาจนเกิดผลสำเร็จ

8 4.เปลี่ยนแปลงชิ้นส่วนหรือกระบวนการทำงาน Inno Tree ความพยายาม ขั้นตอน/อุปสรรค วิธีแก้ปัญหาจนเกิดผลสำเร็จ

9 Inno Tree 5.ลดใช้พลังงาน/ลดใช้ทรัพยากรสิ้นเปลือง ความพยายาม ขั้นตอน/อุปสรรค วิธีแก้ปัญหาจนเกิดผลสำเร็จ

10 Inno Tree ความใหม่ของนวัตกรรม 6.มีการยืนยันหรือรับรอง ผลสำเร็จของงาน

11 Inno Tree 7.การพิสูจน์ระดับความใหม่ของผลงาน ความใหม่ของนวัตกรรม

12 Inno Tree 8.ประโยชน์ที่เพิ่มขึ้นจากการใช้งาน ประโยชน์ที่ได้รับ

13 Inno Tree 9.มีผลตอบแทนทางการเงินหรือคุณค่าอื่นๆ ประโยชน์ที่ได้รับ

14 Inno Tree 10.โอกาสการต่อยอด/ ขยายผลเชิงพาณิชย์ ประโยชน์ที่ได้รับ


ดาวน์โหลด ppt ชื่อผลงาน ชื่อทีม: หน่วยงาน: รูปแบบ: Inno Tree ประเภท: Better for Customer หรือ Working Life หรือ Society.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google