งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กรมสรรพสามิต หลักการเขียนรายงาน เสนอผลงานประกวดรางวัลนวัตกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กรมสรรพสามิต หลักการเขียนรายงาน เสนอผลงานประกวดรางวัลนวัตกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กรมสรรพสามิต หลักการเขียนรายงาน เสนอผลงานประกวดรางวัลนวัตกรรม

2 กรมสรรพสามิต นิยามของคำว่า “นวัตกรรม” ผู้เข้าประกวดจะต้องทำความเข้าใจตำว่า “นวัตกรรม” ให้ถ่องแท้เพื่อที่จะสามารถพัฒนาและพิสูจน์ให้ได้ว่า การสร้างสิ่งใหม่ๆ หรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับนิยามที่กล่าวไว้ข้างต้น

3 กรมสรรพสามิต ประเภทการประกวด ประเภทของการประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิต (Excise Innovation Award 2012) แบ่งเป็น 4 ประเภทคือ ประเภทหน่วยงานระดับสำนัก/ศูนย์/กลุ่มงาน/สำนักเลขานุการกรม ประเภทหน่วยงานระดับพื้นที่ ประเภทบุคคล/กลุ่มบุคคล ประเภทบุคคลภายนอก

4 กรมสรรพสามิต การนำเสนอผลงาน – ประเภทหน่วยงานระดับกรม / ระดับจังหวัด

5 Paper e-Form การนำเสนอผลงาน – ประเภทหน่วยงานระดับกรม / ระดับจังหวัด
กรมสรรพสามิต การนำเสนอผลงาน – ประเภทหน่วยงานระดับกรม / ระดับจังหวัด ผู้เข้าประกวดจะต้องนำเสนอให้เห็นว่า ได้มีการนำเทคโนโลยีอะไรที่น่าสนใจมาใช้ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีนั้นก่อให้เกิดประโยชน์กับการบริการอย่างไรบ้าง ตัวอย่างเช่น การใช้ electronic forms จะทำให้เกิดความรวดเร็วในการให้บริการ และลดความผิดพลาดจากการกรอกข้อมูลจากกระดาษเข้าสู่ระบบ รวมทั้สามารถลดจำนวนบุคลากรในการให้บริการลงได้ด้วย Paper e-Form

6 กรมสรรพสามิต การนำเสนอผลงาน – ประเภทหน่วยงานระดับกรม / ระดับจังหวัด ผู้เข้าประกวดจะต้องนำเสนอให้เห็นว่า แนวคิดที่นำมาประยุกต์ใช้กับการบริการนั้นเป็นแนวคิดที่ใหม่และยังไม่เคยมีการประยุกต์ใช้มาก่อน เช่น การนำเอาแนวคิดของ Social Network มาใช้กับการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการในลักษณะที่เรียนกว่า Social CRM เพื่อให้ผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูล ข่าวสาร ตลอดจนข้อเสนอแนะ ต่างๆได้อย่างคล่องตัวมากยิ่งขึ้น โดยเสียค่าใช้จ่ายในการติดต่อประสานงานน้อยลงด้วย

7 กรมสรรพสามิต การนำเสนอผลงาน – ประเภทหน่วยงานระดับกรม / ระดับจังหวัด

8 กรมสรรพสามิต การนำเสนอผลงาน – ประเภทหน่วยงานระดับกรม / ระดับจังหวัด ผู้เข้าประกวดจะต้องนำเสนอข้อมูลให้เห็นว่านวัตกรรมที่ส่งเข้าประกวดนั้นมีความเป็นไปได้สูงในการปฏิบัติ และการลงทุนที่ไม่สูงจนเกินไป ตอบจนสามารถนำมาซึ่งผลผลิต ผลลัพธ์ ผลกระทบเชิงบวกที่พึงพอใจ ทั้งนี้หากนวัตกรรมนั้นยากเกินกว่าที่จะนำมาใช้จริงในทางปฏิบัติ ก็อาจจะทำให้ไม่เกิดการปฏิบัติในวงกว้าง

9 กรมสรรพสามิต การนำเสนอผลงาน – ประเภทหน่วยงานระดับกรม / ระดับจังหวัด


ดาวน์โหลด ppt กรมสรรพสามิต หลักการเขียนรายงาน เสนอผลงานประกวดรางวัลนวัตกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google