งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3105-2008 ระบบโทรคมนาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3105-2008 ระบบโทรคมนาคม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบโทรคมนาคม

2 จุดประสงค์รายวิชา 1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการ
เครื่องรับ-ส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุสื่อสาร และระบบโทรคมนาคม 2. เพื่อให้มีความสามารถวัดและทดสอบ ระบบการรับ – ส่ง วิทยุกระจายเสียง วิทยุสื่อสาร

3 จุดประสงค์รายวิชา(ต่อ)
3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทํางานด้วย ความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย มีจริยธรรมในงานอาชีพ

4 คำอธิบายรายวิชา ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับแถบคลื่น
แม่เหล็กไฟฟ้า การนําไปใช้งาน การแพร่ กระจายคลื่นวิทยุ ระบบ วิทยุกระจายเสียง ระบบวิทยุสื่อสาร กฎข้อบังคับและมาตรฐานในระบบ โทรคมนาคม ระบบโทรเลข

5 โทรพิมพ์และโทรภาพ ระบบสื่อสาร
ข้อมูลเช่น มาตรฐานการรับ-และส่ง ข้อมูล เป็นต้น โครงข่ายโทรคมนาคม และการให้บริการด้านโทรคมนาคม เทคโนโลยีระบบโทรทัศน์ ระบบการรับส่งสัญญาณดาวเทียม

6 มาตรฐานรายวิชา 1. วิเคราะห์หลักการ รับ-ส่งวิทยุ
กระจายเสียง วิทยุสื่อสาร 2. ทดสอบคุณสมบัติ โทรเลข โทรพิมพ์ โทรภาพ

7 มาตรฐานรายวิชา 3. ทดสอบระบบสื่อสารข้อมูล โครงข่ายโทรคมนาคม
4. ทดสอบระบบโทรทัศน์ ระบบการ รับ-ส่ง สัญญาณดาวเทียม

8 เนื้อหารายวิชา บทที่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับระบบโทรคมนาคม
บทที่ 2 คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและการนำไปใช้งาน บทที่ 3 การแพร่กระจายคลื่นวิทยุ บทที่ 4 ระบบวิทยุกระจายเสียง

9 เนื้อหารายวิชา (ต่อ) บทที่ 5 ระบบวิทยุสื่อสาร
บทที่ 6 กฎข้อบังคับและมาตรฐานในระบบ โทรคมนาคม บทที่ 7 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโทรสาร บทที่ 8 ระบบสื่อสารข้อมูล

10 เนื้อหารายวิชา (ต่อ) บทที่ 9 การสื่อสารดาวเทียม
บทที่ 9 การสื่อสารดาวเทียม บทที่ 10 การสื่อสารเส้นใยแสง บทที่ 11 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโทรศัพท์ บทที่ 12 โครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบ ดิจิตอล

11 เนื้อหารายวิชา (ต่อ) บทที่ 13 เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลความ
บทที่ 13 เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลความ เร็วสูงADSL บทที่ 14 การติดตั้งสายอากาศโทรทัศน์ บทที่ 15 การติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียม

12 เกณฑ์การให้คะแนน การวัดผลประเมินผล
1.สอบกลางภาค 20% 2.สอบปลายภาค 20% 3.แบบฝึกหัด 20% 4ทดสอบ 10 % 5.เวลาเรียน 10%+ คุณธรรม 10% 6 รายงาน 10 % การตัดเกรดเป็นแบบอิงเกณฑ์ ถ้าได้คะแนนต่ำกว่า 50 จะได้เกรด 0

13 เกรด ปวส.2546 ช่วงคะแนน เกรด 49 50 54 1 55 59 1.5 60 64 2 65 69 2.5 70
49 50 54 1 55 59 1.5 60 64 2 65 69 2.5 70 74 3 75 79 3.5 80 100 4


ดาวน์โหลด ppt 3105-2008 ระบบโทรคมนาคม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google