งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วัสดุอากาศยาน Aircraft materials (437201, )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วัสดุอากาศยาน Aircraft materials (437201, )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วัสดุอากาศยาน Aircraft materials (437201, 537202)
วันจันทร์ และ วันพุธ เวลา – น. ห้องบรรยาย B5207 โดย อ.ดร.ปิยมน พัวพงศกร ติดต่อ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต ห้อง MAE 3

2 คำอธิบายรายวิชา มุ่งเน้นถึงความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวัสดุประเภทต่าง ๆ ที่ใช้ในอากาศยาน ได้แก่ วัสดุกลุ่มโลหะ โลหะผสม พอลิเมอร์ วัสดุผสม และวัสดุอื่น ๆ เช่น ไม้และผ้า สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติของวัสดุเพื่อการเลือกใช้งานวัสดุประเภทต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม ศึกษาเกี่ยวกับความเสียหายรูปแบบต่าง ๆ ในวัสดุ และวิธีการตรวจสอบความเสียหายในวัสดุแบบต่าง ๆ ศึกษามาตรฐานความปลอดภัยด้านวัสดุสำหรับอากาศยาน

3 รูปแบบการเรียนการสอน
บรรยายและทำแบบฝึกหัดในห้องเรียน ยกตัวอย่างกรณีศึกษาเพื่อให้เกิดความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น มีการทดสอบย่อยในห้องเพื่อเป็นการทบทวนเนื้อหาที่ได้เรียนเพื่อชี้วัดความเข้าใจ

4 การให้คะแนน รายงาน 10 % ทดสอบย่อยในห้องเรียน 10 % สอบกลางภาค 40 %
รายงาน % ทดสอบย่อยในห้องเรียน 10 % สอบกลางภาค % สอบปลายภาค % (หมายเหตุ : สัดส่วนของคะแนนอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

5 วัตถุประสงค์ เพื่อทำความรู้จักวัสดุที่นำมาผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
ทราบถึงกระบวนการผลิต คุณลักษณะ และสมบัติของวัสดุต่าง ๆ สามารถเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมกับการใช้งานแต่ละประเภท

6 วัตถุประสงค์ เรียนรู้เกี่ยวกับความเสียหายในวัสดุประเภทต่างๆ
ตระหนักถึงอันตรายของความเสียหายในวัสดุอากาศยาน เรียนรู้วิธีการตรวจสอบความเสียหายแบบไม่ทำลาย เรียนรู้มาตรฐานทางอากาศยาน


ดาวน์โหลด ppt วัสดุอากาศยาน Aircraft materials (437201, )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google