งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสื่อสารข้อมูล การสื่อสารข้อมูล เป็นกระบวนการถ่ายโอนข้อมูล/สารสนเทศจาก แหล่งกำเนิดข่าวสารผ่านสื่อกลาง เพื่อส่งไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสื่อสารข้อมูล การสื่อสารข้อมูล เป็นกระบวนการถ่ายโอนข้อมูล/สารสนเทศจาก แหล่งกำเนิดข่าวสารผ่านสื่อกลาง เพื่อส่งไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 1 พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย (Fundamental of Data Communications and Networks)

2 การสื่อสารข้อมูล การสื่อสารข้อมูล เป็นกระบวนการถ่ายโอนข้อมูล/สารสนเทศจาก แหล่งกำเนิดข่าวสารผ่านสื่อกลาง เพื่อส่งไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องการ

3 ส่วนประกอบของระบบการสื่อสารข้อมูล
ข่าวสาร (Message) ผู้ส่ง (Sender/Source) ผู้รับ (Receiver/Destination) สื่อกลางส่งข้อมูล (Transmission Medium) โพรโทคอล (Protocol) กลุ่มของกฎเกณฑ์และข้อปฏิบัติต่างๆ ที่กำหนดขึ้นมา เพื่อนำมาใช้เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างผู้ส่งและผู้รับเพื่อให้การสื่อสารบรรลุผล

4 ส่วนประกอบของระบบการสื่อสารข้อมูล

5 การสื่อสารโทรคมนาคม (Telecommunication)
การสื่อสารโทรคมนาคม หมายถึง การสื่อสารระยะไกล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนสารสนเทศ เกี่ยวข้องกับการใช้งานเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics Transmitters) เช่น โทรศัพท์ โทรทัศน์ วิทยุ หรือคอมพิวเตอร์

6 ตัวอย่างของการสื่อสารโทรคมนาคม
โทรเลข (Telegraphy) โทรสาร (Facsimile) โทรศัพท์ (Telephone) โทรทัศน์ (Television) วิทยุกระจายเสียง (Radio) ไมโครเวฟ (Microwave) ดาวเทียม (Satellite)

7 ไมโครเวฟ (Microwave)

8 เครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Networks)
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ คือ การนำกลุ่มคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่าง ๆ มาเชื่อมต่อกันเป็นเครือข่าย โดยใช้สื่อกลางซึ่งเป็นสายเคเบิลหรือคลื่นวิทยุเป็นเส้นทางการลำเลียงข้อมูลเพื่อสื่อสารระหว่างกัน

9 ก่อนจะเป็นเครือข่าย Sneaker หมายถึง รองเท้าของบุคคลที่เดินไปคัดลอกสำเนาข้อมูล ดังนั้น Sneaker จึงหมายถึงเครือข่ายที่ใช้บุคคลในการเดินเท้าเพื่อถ่าย โอนข้อมูลนั่นเอง

10 ประโยชน์ของเครือข่าย
การใช้ทรัพยากรร่วมกัน ช่วยลดต้นทุน เพิ่มความสะดวกในด้านการสื่อสาร ความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยของระบบ

11

12 ประเภทของเครือข่าย (Categories of Networks)
เครือข่ายท้องถิ่น (Local Area Network : LAN) เครือข่ายท้องถิ่นเป็นเครือข่ายส่วนบุคคล ครอบคลุมระยะทางไม่กี่กิโลเมตร ออกแบบมาเพื่ออนุญาตให้สามารถแชร์ทรัพยากรบนเครือข่ายร่วมกันได้ เครือข่ายระดับประเทศ (Wide Area Network: WAN) สามารถสื่อสารข้ามประเทศหรือข้ามทวีปได้ เครือข่ายระดับเมือง (Metropolitan Area Network: MAN) ครอบคลุมพื้นที่ภายในเมืองหรือจังหวัด เช่น บริษัทที่มีการเชื่อมต่อเครือข่ายของ สาขาต่าง ๆ ที่อยู่ในเขตเมืองหรือจังหวัดเดียวกัน

13 อินเทอร์เน็ต (The Internet)
อินเทอร์เน็ตจัดเป็นเครือข่ายสาธารณะ (Public Network) ประกอบด้วยเครือข่ายที่หลากหลาย มีอุปกรณ์ที่เรียกว่า เร้าเตอร์ (Router) ถูกนำมาใช้เพื่อการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายย่อยเข้าด้วยกัน และใช้สำหรับกำหนดเส้นทางบนเครือข่าย

14 Thank you


ดาวน์โหลด ppt การสื่อสารข้อมูล การสื่อสารข้อมูล เป็นกระบวนการถ่ายโอนข้อมูล/สารสนเทศจาก แหล่งกำเนิดข่าวสารผ่านสื่อกลาง เพื่อส่งไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google