งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการวางแผนและจัดสรรอัตรากำลังสถาบันอุดมศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการวางแผนและจัดสรรอัตรากำลังสถาบันอุดมศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการวางแผนและจัดสรรอัตรากำลังสถาบันอุดมศึกษา
โดย นายโอภาส เขียววิชัย วันที่ 4 มิถุนายน 2557 ณ ห้องประชุม 2 อาคารศิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น

2 ก่อนการจัดทำแผนอัตรากำลัง
ภาระงานที่หน่วยงานรับผิดชอบมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือลดลง อัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน มีการจัดระบบงานไว้อย่างไร มีงานคั่งค้างหรือไม่ ทรัพยากรบุคคลที่มีอยู่มีคุณภาพเท่าเทียมกันหรือไม่ หมวดเงินเดือนของหน่วยงานเป็นร้อยละเท่าใด ของงบดำเนินการ มหาวิทยาลัย คณะ สถาบัน สำนัก ควรจัดทำข้อมูลที่จะวิเคราะห์ รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานร่วมกัน

3 กระบวนการวางแผนอัตรากำลัง
จัดทำแผนอัตรากำลัง 4 ปี การนำแผนอัตรากำลังไปสู่การปฏิบัติ ติดตามประเมินผลการใช้อัตรากำลัง

4 ข้อมูลการจัดทำแผนอัตรากำลัง
นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ภาระงานย้อนหลัง 3 ปี - งานการเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการ ทางวิชาการ งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม - งานสนับสนุนการเรียนการสอน - งานสนับสนุนงานบริการ การจัดระบบงาน อัตรากำลังที่มีอยู่ในปัจจุบัน

5 การจัดกลุ่มงานเพื่อจัดทำแผนอัตรากำลัง
กลุ่มงานสอน วิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม - คณะ วิทยาลัย กลุ่มงานสนับสนุนการเรียนการสอน - สถาบัน - สำนัก - ศูนย์ กลุ่มงานสนับสนุน งานบริหาร - สำนักงานอธิการบดี - สำนักงานคณบดี หรือเทียบเท่า

6 การจัดทำแผนอัตรากำลังในคณะ/วิทยาลัย
1. งานสอน แผนการรับนักศึกษา หลักสูตรเดิม/หลักสูตรใหม่ - อาจารย์ประจำหลักสูตร 5 อัตรา - ภาระงานสอน 2 ภาคการศึกษาปกตินำมาเฉลี่ยเป็น ภาคการศึกษา - ป.ตรี บรรยาย 10 ชม./สัปดาห์ 2 ชม.ปฏิบัติการ = 1 ชม. บรรยาย - ป.โท-เอก 6 ชม./สัปดาห์

7 การจัดทำแผนอัตรากำลังในคณะ/วิทยาลัย (ต่อ)
- งานวิจัย (ไม่เกินร้อยละ 10 ของภาระงานสอน) - งานบริการทางวิชาการ (คิดตามภาระงานปกติ) - ลักษณะเป็นงานประจำ - ลักษณะเป็นงานที่มีระยะเวลา - งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม (คิดตามภาระงานปกติ) ตำแหน่งอาจารย์ - ตำแหน่งที่มีคนครอง - เป็นผู้บริหาร - ลาศึกษา - ตำแหน่งว่างมีเงิน/ไม่มีเงิน

8 การจัดทำแผนอัตรากำลังในคณะ/วิทยาลัย (ต่อ)
2. งานสนับสนุนงานสอน - ห้องปฏิบัติการ - ตารางการใช้ห้องปฏิบัติการ - อัตรากำลังที่มีอยู่เดิม

9 การจัดทำแผนอัตรากำลัง สำนัก สถาบัน ศูนย์
หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ - เรื่องทำได้เบ็ดเสร็จในหน่วยงาน - เรื่องที่ทำและเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอื่น อัตรากำลังที่มีอยู่เดิม ภาระงาน ชม./สัปดาห์

10 การจัดทำแผนอัตรากำลัง สำนักงานอธิการบดี/สำนักงานคณบดีหรือเทียบเท่า
หน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติ - สำนักงานอธิการบดี - เรื่องที่อยู่ในอำนาจ - เรื่องที่ได้มอบอำนาจ - สำนักงานคณบดี - เรื่องที่ได้รับมอบอำนาจ - เรื่องที่เกี่ยวข้องหน่วยงานอื่น อัตรากำลังที่มีอยู่เดิม ภาระงาน ชม./สัปดาห์

11 การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ
ตำแหน่งอาจารย์ - ปรับแผนได้แก่ การเกลี่ยอัตรากำลัง เปลี่ยนสาขา ลดระดับคุณวุฒิ - ต้องมีแผนการสรรหาในเชิงรุก เพื่อแก้ปัญหาไม่สามารถ สรรหาได้ ตำแหน่งสายสนับสนุน - ปรับแผนได้แก่ การเกลี่ยอัตรากำลัง เปลี่ยนตำแหน่ง เปลี่ยนตำแหน่งและประเภท - กำหนดคุณวุฒิ ความรู้ ทักษะ

12 ติดตามประเมินผลการใช้อัตรากำลัง
การใช้อัตราการกำลังเป็นไปตามแผนหรือไม่ ภาระงานที่รับผิดชอบเป็นไปตามที่ได้ระบุไว้ในคำขอหรือไม่ ใช้อัตรากำลังปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหรือไม่

13 ข้อควรคำนึงในการจัดทำกรอบอัตรากำลัง
ต้องเพิ่มอัตรากำลังหรือเพิ่มประสิทธิภาพคน หมวดเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นร้อยละเท่าใด ของงบดำเนินการ มีการทบทวนวิธีการทำงานบ้างหรือไม่ กรณีที่รับนักศึกษาไม่ได้ตามเป้าหมาย มีงานที่ทำซ้ำซ้อนกันหรือไม่ มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิซ้ำๆ กันอยู่ในหลายคณะหรือไม่ ควรจะต้องบริหารอัตรากำลังที่มีอยู่ก่อน

14 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการวางแผนและจัดสรรอัตรากำลังสถาบันอุดมศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google