งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล Book Promotion & Service Co., Ltd. สรุป SpringerLink ปรับปรุงล่าสุด 10/03/51.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล Book Promotion & Service Co., Ltd. สรุป SpringerLink ปรับปรุงล่าสุด 10/03/51."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย จิรวัฒน์ พรหมพร jirawat@book.co.th แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล Book Promotion & Service Co., Ltd. สรุป SpringerLink ปรับปรุงล่าสุด 10/03/51

2 เนื้อหาในภาพรวม สารสนเทศที่ให้บริการคือ ebooks (1,500+ title) และ ejournals (1,700+ title) จากสำนักพิมพ์ Springer Verlag เนื้อหาครอบคลุมสหสาขา ซึ่งจะเด่นในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และแพทย์ศาสตร์ (STM) มีเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ไม่จำกัดสิทธิจำนวนผู้ใช้

3 วิธีการสืบค้นข้อมูล Browse การไล่เรียงชื่อสิ่งพิมพ์ตาม ประเภทสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ หรือ วารสาร ตามสาขาวิชา เช่น วิศวกรรม เป็นต้น การสืบค้นด้วยคำสำคัญทำได้ 2 วิธี Basic Search และ Advanced Search หลักเกณฑ์การสืบค้น คำค้นตั้งแต่สองคำขึ้นไปเชื่อมโดย AND คำเชื่อมที่ใช้ได้แก่ AND, OR, NOT สัญลักษณ์พิเศษที่ใช้ “…” (quotation mark), Wildcard *, (…)

4 รายการผลลัพธ์ Full Text ให้บริการในรูปแบบ PDF การจัดการผลลัพธ์ทำได้โดย สั่งพิมพ์ บันทึกในรูปไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ จัดเก็บในโปรแกรมจัดการบรรณานุกรม เช่น EndNote, Procite เป็นต้น จัดเก็บใน EndNote Web


ดาวน์โหลด ppt โดย จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล Book Promotion & Service Co., Ltd. สรุป SpringerLink ปรับปรุงล่าสุด 10/03/51.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google