งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสถาบันราชภัฏภาคเหนือตอนบน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสถาบันราชภัฏภาคเหนือตอนบน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสถาบันราชภัฏภาคเหนือตอนบน
การใช้งาน PowerPoint 97 โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสถาบันราชภัฏภาคเหนือตอนบน การนำ PowerPoint มาสร้างงานนำเสนอ สามารถใช้ได้หลายรูปแบบ คือ นำเสนอผ่านระบบคอมพิวเตอร์ แล้วต่อกับเครื่อง Projector ที่สามารถนำสัญญาณคอมพิวเตอร์ออกฉายได้ นำเสนอออกเป็นสไลด์ เพื่อใช้นำเสนองานผ่านเครื่องฉายสไลด์ นำเสนอออกเป็นแผ่นใส เป็นการนำเสนอผ่านเครื่องฉายข้ามศีรษะ

2 เริ่มต้น ไตเติลบาร์ เมนูบาร์ ทูลบาร์ หน้าต่างเริ่มต้น มุมมอง
ไตเติลบาร์ ซึ่งจะแสดงที่แถบด้านบนสุด สำหรับแสดงชื่อโปรแกรม ชื่อแฟ้มข้อมูล เมนูบาร์ ใช้สำหรับแสดงคำสั่งทั้งหมดของ PowerPoint ซึ่งแสดงในลักษณะเป็น Pull Down Menu ทูลบาร์ แทนการใช้คำสั่งของ PowerPoint ซึ่งจะสะดวกรวดเร็วในการเรียกใช้ มุมมอง สำหรับให้ผู้ใช้ดูงานนำเสนอหลายแบบ เช่น มุมมองภาพนิ่ง มุมมองเค้าร่าง มุมมองตัวเรียงลำดับภาพนิ่ง มุมมองหน้าบันทึกย่อ และมุมมองแสดงภาพนิ่ง สเตตัสบาร์ แสดงที่แถบด้านล่างสุด สำหรับบอกสถานะ การทำงานของโปรแกรม หน้าต่างเริ่มต้น สำหรับการเริ่มสร้างงาน จะมีส่วนให้เลือก 4 ส่วน คือ ตัวช่วยสร้างเนื้อหาอัตโนมัติ แม่แบบ งานนำเสนอเปล่า และเปิดงานนำเสนอที่มีอยู่แล้ว มุมมอง สเตตัสบาร์ PowerPoint1 ภาคเหนือตอนบน

3 การเลือกเค้าโครงสไลด์
ในการเริ่มต้นสร้างงานนำเสนอ หรือการแทรกสไลด์ใหม่ ซึ่งเป็นการสร้างแผ่นสไลด์ จะมีแม่แบบสไลด์ให้เลือกมากมาย หากการสร้างงานนำเสนอได้มีการกำหนดรูปแบบไว้ล่วงหน้า ก็สามารถเลือกแม่แบบได้เหมาะสมกับแบบของสไลด์ที่เตรียมไว้ได้เป็นอย่างดี แม่แบบสไลด์ที่มีให้เลือกทุกครั้งที่แทรกสไลด์ใหม่ PowerPoint1 ภาคเหนือตอนบน

4 ส่วนประกอบของสไลด์ หน้าต่างสไลด์ Place Holder
ในการสร้างงานนำเสนอ โดยสไลด์เปล่า หรือแม่แบบสไลด์ PowerPoint จะเตรียมกรอบหัวเรื่อง กรอบข้อความ หรือกรอบรูปภาพไว้ให้ใส่ข้อมูลได้อย่างสะดวก กรอบเหล่านั้น เรียกว่า Place Holder ซึ่งจะวางอยู่บนกรอบใหญ่ที่เรียกว่า หน้าต่างสไลด์ หน้าต่างสไลด์นี้สามารถย่อขยายได้ โดยอาศัย Drop Down Menu ใน Standard Toolbar PowerPoint1 ภาคเหนือตอนบน

5 การสร้างงานนำเสนอจากวิซาร์ด
หาเลือกใช้การสร้างงานนำเสนอโดยตัวช่วยสร้างเนื้อหาอัตโนมัติ หรือ AutoContent Wizard ก็สามารถทำได้ โดยปฏิบัติตามขั้นตอนของ Wizard การสร้างงานนำเสนอจากวิซาร์ด

6 การสร้างงานนำเสนอจากเทมเพลต
PowerPoint ยังมีแม่แบบของงานนำเสนอที่เรียกว่า Presentation Template ให้เลือกอีกมากมาย Template นี้ มีทั้งแม่แบบ สี และเค้าโครงของเรื่องที่จะนำเสนอเป็นแบบสำเร็จรูปให้ใช้อีกด้วย PowerPoint1 ภาคเหนือตอนบน

7 วิธีเก็บงานนำเสนอ (save file)
เมื่อเริ่มสร้างงานนำเสนอ หรือสร้างงานไปได้สักระยะ ควรมีการจัดเก็บงานนั้นไว้ใน disk หรือ hard disk เพื่อความปลอดภัยจากการสูญหายของข้อมูล โดยใช้คำสั่ง File – Save as แล้วตั้งชื่อ file ให้มีลักษณะที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของงานนำเสนอ ในการ save ครั้งต่อไป อาจใช้ปุ่ม save บน tool bar ช่วยให้การจัดเก็บสามารถทำได้รวดเร็วขึ้นด้วย คีย์ที่ใช้แทนปุ่มคำสั่งได้ คือ Ctrl + S PowerPoint1 ภาคเหนือตอนบน

8 วิธีเปิดงานนำเสนอ (open file)
หากเคยมีการสร้างงานนำเสนอไว้แล้ว สามารถเปิด file นั้นขึ้นมาใช้ หรือเปิดขึ้นมาเพื่อแก้ไข – เพิ่มเติมได้ โดยใช้คำสั่ง File – Open แล้วเลือกชื่อ file ที่ต้องการได้ คีย์ที่ใช้แทนปุ่มคำสั่งได้ คือ Ctrl + O PowerPoint1 ภาคเหนือตอนบน

9 มุมมองของ PowerPoint มุมมองสไลด์ (Slide View)
มุมมองเค้าร่าง (Outline View) มุมมองตัวเรียงลำดับภาพนิ่ง (Slide Sorter View) มุมมองบันทึกเพิ่มเติม (Note Page View) โปรแกรม PowerPoint มีมุมมองให้เลือกใช้ 4 แบบ เพื่อช่วยในการจัดทำงานนำเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ 1. มุมมองสไลด์ (Slide View) 2. มุมมองเค้าร่าง (Outline View) 3. มุมมองจัดเรียงสไลด์ (Slide Sorter View) 4. มุมมองบันทึกเพิ่มเติม (Note Page View) PowerPoint1 ภาคเหนือตอนบน

10 มุมมองสไลด์ (Slide View)
มุมมองสไลด์ จะแสดงงานนำเสนอครั้งละ 1 ภาพ ซึ่งจะเป็นแบบเดียวกับที่ผู้รับการบรรยายมองเห็น เหมาะสำหรับการสร้างและการแก้ไขสไลด์เพียงบางสไลด์ และต้องการทดลองแสดงให้เห็นในทันที PowerPoint1 ภาคเหนือตอนบน

11 มุมมองเค้าร่าง (Outline View)
มุมมองนี้แสดงเฉพาะเนื้อหา หรือข้อความในสไลด์เท่านั้น โดยจัดเรียงลำดับจากบนลงล่าง คล้ายสารบัญ เพื่อมองเห็นภาพรวมของเนื้อหาทั้งหมดของงานนำเสนอ ทำให้การแก้ไข เพิ่มเติมทำได้ง่าย และทางด้านขวามือของมุมมองนี้ ยังแสดงกรอบสไลด์เล็กๆ เพื่อให้ดูขณะที่ทำการแก้ไข โดยไม่ต้องเปลี่ยนไปดูในมุมมองอื่น PowerPoint1 ภาคเหนือตอนบน

12 มุมมองตัวเรียงลำดับภาพนิ่ง (Slide Sorter View)
มุมมองนี้จะแสดงสไลด์เป็นกรอบเล็กๆ เรียงต่อกันเป็นแถว เหมาะสำหรับการจัดเรียงตำแหน่งสไลด์ ว่าจะให้สไลด์ใดขึ้นก่อน – หลัง มุมมองนี้ยังเหมาะสำหรับการใส่ effect ช่วงพลิกสไลด์แผ่นหนึ่งไปยังสไลด์อีกแผ่นหนึ่งได้อีกด้วย PowerPoint1 ภาคเหนือตอนบน

13 มุมมองบันทึกเพิ่มเติม (Note Page View)
มุมมองนี้จะแสดงสไลด์เพียงหนึ่งแผ่น และมีที่ว่างอยู่ด้านล่างเพื่อใช้เพิ่มเติมข้อความที่จะบรรยายประกอบ โดยผู้บรรยายจะใช้เป็นคู่มือในการพูดกับผู้ฟังการบรรยายนั่นเอง PowerPoint1 ภาคเหนือตอนบน

14 วิธีเปลี่ยนมุมมอง วิธีที่ 1. จากเมนูมุมมอง หรือ View
ขณะที่สร้างงานนำเสนอ สามารถเปลี่ยนมุมมองสไลด์ทั้ง 4 แบบ ได้ตลอดเวลา วิธีเปลี่ยนมุมมอง มี 2 วิธี คือ เปลี่ยนจากเมนูมุมมอง บน Menu bar เปลี่ยนโดยคลิกปุ่มมุมมองด้านล่างทางซ้ายมือ วิธีที่ 2. จากปุ่มมุมมองด้านล่าง PowerPoint1 ภาคเหนือตอนบน

15 วิธีใส่ข้อความ ใส่ข้อความ ในมุมมองสไลด์ ในมุมมองเค้าร่าง
การใส่ข้อความในสไลด์ครั้งแรก ควรใส่ในมุมมองสไลด์ เพราะจะได้เห็นขนาดของข้อความ การจัดตำแหน่งข้อความ สีและรูปแบบตัวอักษร สำหรับมุมมองเค้าร่างนั้น เหมาะสำหรับการแก้ไขในภาพรวม ซึ่งในมุมมองนี้ก็สามารถใส่ข้อความได้เช่นเดียวกัน แต่จะยุ่งยากกว่าเล็กน้อย PowerPoint1 ภาคเหนือตอนบน

16 การแก้ไขข้อความ วิธีแทรกข้อความ วิธีลบข้อความ วิธีย้ายข้อความ
Click ตำแหน่งข้อความที่จะแทรก แล้วพิมพ์ข้อความ วิธีลบข้อความ Drag ข้อความที่จะลบ แล้วกดคีย์ Delete วิธีย้ายข้อความ Drag ข้อความที่จะย้าย แล้ว Click เมาส์ค้างไว้ และลากข้อความไปยังตำแหน่งที่ต้องการ หลังจากสร้างสไลด์เสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงข้อความได้ตามต้องการ โดยจะใช้มุมมองสไลด์หรือมุมมองเค้าร่างก็ได้ PowerPoint1 ภาคเหนือตอนบน


ดาวน์โหลด ppt โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ กลุ่มสถาบันราชภัฏภาคเหนือตอนบน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google