งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

System Development Lift Cycle

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "System Development Lift Cycle"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 System Development Lift Cycle
SDLC System Development Lift Cycle

2 วิธีการได้มาซึ่งระบบสารสนเทศ
จัดทำขึ้นเองโดยอาศัยนักเทคโนโลยีสารสนเทศ ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาจัดทำระบบให้ ซื้อระบบสำเร็จรูปมาให้งาน ผู้ใช้ทำระบบเอง

3 Water Fall Model Water Fall Model มีการใช้งานมาตั้งแต่ปี 1970
ในแต่ละขั้นตอนสามารถวนหรือย้อนกลับไปทำขั้นตอนก่อนหน้าได้ เนื่องจากนักวิเคราะห์อาจมองเห็นปัญหาที่เกิดขึ้นหลังจากลงมือทำบางส่วนไปแล้ว จึงจำเป็นต้องย้อนกลับไปแก้ไขให้ทำงานได้ตรงตามความต้องการ

4 SDLC : System Development Lift Cycle
Requirement Analysis Design Coding Testing Install + Maintenance

5 Requirement : การศึกษาหาความเหมาะสม
เพื่อเป็นการพิจารณาว่า ระบบงานคอมพิวเตอร์ที่ต้องการพัฒนานั้นสมควรที่จะพัฒนาขึ้นหรือไม่ เริ่มด้วยการศึกษาว่างานที่ต้องการใช้งานคอมพิวเตอร์นั้น มีความเป็นไปได้ทางเทคโนโลยีแล้วหรือยัง ถ้านำระบบมาติดตั้งแล้วจะมีคนใช้หรือไม่ และระบบที่จะใช้งานนั้นมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจหรือไม่

6 Analysis: การวิเคราะห์ระบบ
เป็นขั้นตอนของการวิเคราะห์ระบบงานเดิมที่ใช้งานอยู่ ศึกษาการปฏิบัติงานของระบบเดิมทุกขั้นตอนอย่างละเอียด เพื่อให้ทราบว่าปัญหาในการทำงานของระบบที่ใช้อยู่มีอะไรบ้าง อุปสรรคและความขัดข้องมีอยู่ที่ใดบ้าง และควรแก้ไขปรับปรุงอย่างไร เป็นการคิดเค้าโครงของระบบใหม่ว่าจะมีลักษณะการทำงานอย่างไร ต้องใช้ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเท่าไหร่ และจะได้ผลประโยชน์อะไรตอบแทน

7 Design: การออกแบบระบบ
ขั้นตอนแรก เป็นการออกแบบระบบอย่างกว้างๆ โดยระบุว่างานทั้งหมดนั้น ส่วนใดใช้คอมพิวเตอร์ ส่วนใดใช้คน การทำงานทั้งสองส่วนจะประสานกันอย่างไร จะมีข้อมูลอะไรเข้าไปในระบบบ้าง และ ระบบจะผลิตอะไรออกมาบ้าง ขั้นตอนที่สอง เป็นการกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ของระบบจนครบสมบูรณ์ เช่น กำหนดลักษณะของฟอร์มต่าง ๆ ที่จะนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ ลักษณะการทำงานของโปรแกรม กำหนดแฟ้มข้อมูล และฐานข้อมูลที่จะนำมาใช้งาน

8 Coding:การเขียนโปรแกรม
เป็นขั้นตอนของการเขียนโปรแกรมโดยนักเขียนโปรแกรม (Programmer)เพื่อให้สามารถทำงานและรองรับความต้องการตามที่กำหนดไว้ได้โดยต้องเลือกใช้เครื่องมือและภาษาคอมพิวเตอร์ที่เหมาะสมมาใช้ในการพัฒนาโปรแกรมให้ครบสมบูรณ์

9 Testing: การทดสอบระบบ
เมื่อเขียนโปรแกรมและทอสอบแต่ละโปรแกรมเสร็จแล้ว ก็จะต้องนำโปรแกรมทั้งหมดมารวมกันเป็นระบบงานใหม่ และทดสอบร่วมกันอีกครั้ง นอกจากนั้นยังเป็นการทดสอบการทำงานของระบบร่วมกันกับมนุษย์ด้วย เพราะระบบทุกระบบจำเป็นต้องมีคนทำงานร่วมกับเครื่องเสมอ บางครั้งโปรแกรมทำงานได้ดีเยี่ยม แต่ระบบล้มเหลวนั้น มักมีสาเหตุมาจากงานที่ใช้คนทำนั้น ไม่สัมพันธ์และไม่สามารถประสานกันได้กับงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ทำ

10 Install: ติดตั้งระบบงานใหม่
เมื่อทดสอบระบบจนแน่ใจในความถูกต้องแล้ว ก็มาถึงการติดตั้งระบบใหม่และเปลี่ยนระบบการทำงานจากระบบเดิมมาเป็นระบบงานใหม่ ซึ่งส่วนมากจะไม่ซับซ้อน แต่มักจะใช้เวลานานมาก มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ เขียนคู่มืออธิบายการใช้งานระบบ จัดทำแบบฟอร์มต่าง ๆ สำหรับระบบใหม่ จัดฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงาน ให้มีความเข้าใจในระบบและสามารถใช้งานได้ เปลี่ยนข้อมูลเดิมที่มีอยู่ให้สามารถใช้ได้กับระบบใหม่

11 Maintenance:การบำรุงรักษาระบบ
เป็นขั้นตอนที่คอยดูแลรักษา ให้ระบบสามารถคงอยู่ได้ รวมไปถึงการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงบางส่วนหรือทั้งหมดของระบบเพื่อให้เหมาะสมและให้ระบบงานนั้นสามารถทำตามความต้องการของผู้ใช้ให้ได้มากที่สุด เป็นงานระยะยาว


ดาวน์โหลด ppt System Development Lift Cycle

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google